คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

เดือนพฤษภาคม
5 พฤษภาคม 61 : วันจำหน่ายแบบเรียน อุปกรณ์ ชุดนักเรียนทุกระดับชั้น
9 พฤษภาคม 61 : สัมมนาฟื้นฟูจิตใจครูโรงเรียนธีรศาสตร์ประจำปี วิทยากรโดยบาทหลวง ผศ.วุฒิชัย อ่องนาวา
15 พฤษภาคม 61 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม 2561
16 พฤษภาคม 61 : กิจกรรม english day
21 พฤษภาคม 61 : พิธีบูชาขอบพระคุณปีการศึกษา
25 พฤษภาคม 61 : กิจกรรมจับเบอร์พรรคสภานักเรียน  
28 พฤษภาคม 61 : รับรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 2 แข่งวันที่ 3 มีนาคม 2561  
28 พฤษภาคม 61 : กิจกรรมวันวิสาขบูชา  
31 พฤษภาคม 61 : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
31 พฤษภาคม 61 : กิจกรรมสภานักเรียนหาเสียง  
เดือนมิถุนายน
2 มิถุนายน 61 : กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 ม.1 และที่เข้าใหม่ชั้นอื่นๆ  
4 มิถุนายน 61 : มอบรางวัลการแข่งขันร้องเพลงรายการ NEW STAR AURA SHINE และมอบรางวัลแข่งขันเทควันโดรายการราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 8  
7 มิถุนายน 61 : เลือกตั้งสภานักเรียน  
8 มิถุนายน 61 : คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
13 มิถุนายน 61 : กิจกรรมทำพานไหว้ครู  
14 มิถุนายน 61 : พีธีไหว้ครู ระดับประถมและมัธยม ปีการศึกษา 2561  
14 มิถุนายน 61 : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ พีธีมอบประกาศนียบัติธรรมศึกษา และพิธีเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก 
22 มิถุนายน 61 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2561 
25 มิถุนายน 61 : พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด 
25 มิถุนายน 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่ การแข่งขันฟุตบอล และการแข่งขันเทควันโด 
26 มิถุนายน 61 : แจกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลค่าเครื่องนักเรียน 
26 มิถุนายน 61 : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
26 มิถุนายน 61 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
28 มิถุนายน 61 : พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
28 มิถุนายน 61 : กิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด 
28 มิถุนายน 61 : ตรวจนิเทศติดตามการใช้เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
29 มิถุนายน 61 : ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรคุณพ่อธาดา พลอยจินดา 
29 มิถุนายน 61 : กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะ 
เดือนกรกฎาคม
3 กรกฎาคม 61 : การแสดงมุทิตาสักการะแด่..พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ 
3 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมชมรมเกษตร 
5 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ 
8 กรกฎาคม 61 : การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากร ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนะศิริดำรง 
9 กรกฎาคม 61 : ค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ ระดับชั้น ป.1-4 
10 กรกฎาคม 61 : ค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ ระดับชั้น ป.5-ม.2 
11 กรกฎาคม 61 : กิจกรรม english day กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
12 กรกฎาคม 61 : พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
20 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย  
21-24 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมหล่อเทียน  
24 กรกฎาคม 61 : พิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
24 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1 (จตุจักร) ระดับชั้น ป.1
25 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  
26 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมวันภาษาไทย
26 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1 (จตุจักร) ระดับชั้น ป.2
31 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่3และมอบรางวัลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
เดือนสิงหาคม
7 สิงหาคม 2561 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันวันภาษาไทยและการแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพครั้งที่ 18
9 สิงหาคม 61 : รับรางวัล "โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ" เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
10 สิงหาคม 61 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
10 สิงหาคม 61 : กิจกรรมวันภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.2
11 สิงหาคม 61 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
14 สิงหาคม 61 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการไทเกอร์ไทยซองคิยองคัพครั้งที่14 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
15 สิงหาคม 61 : กิจกรรมวันภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.1
16 สิงหาคม 61 : กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
17 สิงหาคม 61 : กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.3-ป.4 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
18 สิงหาคม 61 : กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.5-ป.6 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
19 สิงหาคม 61 : กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
20 สิงหาคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด ของสโมสรไลออนส์ ภาค310ดี
20 สิงหาคม 61 : กิจกรรมวันภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.4
21 สิงหาคม 61 : ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารศิลป์ รับรางวัลคนดีศรีราชบุรี
23 สิงหาคม 61 : การมอบรางวัลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง
24 สิงหาคม 61 : พิธีมอบรางวัลนักเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนนจากการทดสอบ O-NET
27 สิงหาคม 61 : มอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โรงเรียนปากท่อพิทยาคม และรางวัลคนดีศรีราชบุรี
27 สิงหาคม 61 : กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
28 สิงหาคม 61 : มอบรางวัลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จำนวน 3 รายการ 1.จากกระทรวงศึกษาธิการ 2.จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3.จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
28 สิงหาคม 61 : กิจกรรมวันภูมิปัญญาปลูกความรู้ โครงการแห่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้น ป.6
1-28 สิงหาคม 61 : บรรยากาศการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก กิจกรรมกีฬาภายในครั้งที่ 43
31 สิงหาคม 61 : กิจกรรมวันภูมิปัญญาปลูกความรู้ โครงการแห่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้น ป.5
เดือนกันยายน
3 กันยายน 61 : กิจกรรมฉลองศาสนนามนักบุญประจำตัวซิสเตอร์
5 กันยายน 61 : พิธีเปิดกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 43 (รูปชุดที่ 1)
5 กันยายน 61 : พิธีเปิดกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 43 (รูปชุดที่ 2)
5 กันยายน 61 : ภาพเก็บตกขบวนกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 43
5 กันยายน 61 : การแข่งขันกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 43 (ภาพการแข่งกีฬา)
7 กันยายน 61 : พิธีปิดกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 43
7 กันยายน 61 : พิธีมอบรางวัล เด็กดีเด่นจังหวัดราชุรี ประจำปี 2562 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
10 กันยายน 61 : กิจกรรมมอบรางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดราชบุรีและการแข่งขันเทควันโด รายการเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศครั้งที่9
11 กันยายน 61 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
12 กันยายน 61 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
12 กันยายน 61 : กิจกรรมวันภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.3
14 กันยายน 61 : วันภูมิปัญญาปลูกความรู้ โครงการแห่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา ชั้น ม.2
14 กันยายน 61 : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ชั้น ป.1-ป.3
14-15 กันยายน 61 : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4-ป.5
20 กันยายน 61 : ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20-21 กันยายน 61 : กิจกรรมทดสอบคำศัพย์ภาษาอังกฤษและทดสอบคณิตคิดเร็ว
25 กันยายน 61 : กิจกรรมย้ายที่ประดิษฐานใหม่และเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
25 กันยายน 61 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เดือนตุลาคม
3 ตุลาคม 61 : กิจกรรมโรงเรียนธีรศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดสายประคำ
5-7 ตุลาคม 61 : กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3
27 ตุลาคม 61 : การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง2560) อบรมครั้งที่ 2  
31 ตุลาคม 61 : กิจกรรมวันฮาโลวีน  
เดือนพฤศจิกายน
2 พฤศจิกายน 61 : พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้มีพระคุณและผู้บริหารโรงเรียนที่ล่วงหลับ  
5 พฤศจิกายน 61 : การแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี แข่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561  
5 พฤศจิกายน 61 : รางวัลร้องเพลงพระราชนิพนธ์ แข่งขันเมื่อ 13 ตุลาคม 2561
10 พฤจิกายน 61 : ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
19 พฤจิกายน 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลในโอกาสฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก และ การมอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำสารสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิปครั้งที่ 2
21 พฤจิกายน 61 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2561
22 พฤจิกายน 61 : กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับประถม-มัธยม  
26-27 พฤจิกายน 61 : งานมหกรรมวิชาการสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา
29 พฤศจิกายน 61 : สอบธรรมศึกษา
30 พฤศจิกายน 61 : กิจกรรมวันเอดส์โลก
30 พฤศจิกายน 61 : กิจกรรมครูแดร์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
เดือนธันวาคม
4 ธันวาคม 61 : กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
4 ธันวาคม 61 : การรับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดโครงการทักษะภาษาจีนนานมี ผู้รับรางวัล เด็กชายธราทร เรืองสุวรรณ
7-9 ธันวาคม 61 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ร่วมโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี ชั้น ป.6
11-14 ธันวาคม 61 : กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์
12 ธันวาคม 61 : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้กาญจนบุรีมาฉายภาพยนต์วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์
17 ธันวาคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลในโอกาส "วันพระคัมภีร์2018"
19 ธันวาคม 61 : กิจกรรม English day  
21 ธันวาคม 61 : กิจกรรมวันรื่นเริงส่งความสุขผู้บริหาร  
22 ธันวาคม 61 : กิจกรรมวันคริสต์มาสส่งความสุขชุมชน(การแสดงนักเรียน)  
22 ธันวาคม 61 : กิจกรรมวันคริสต์มาสส่งความสุขชุมชน(จับสลากรางวัล)  
เดือนมกราคม
4 มกราคม 62 : กิจกรรมทดสอบคณิตฯคิดเร็วระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
8 มกราคม 62 : กิจกรรมทดสอบอ่านภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
8 มกราคม 62 : กิจกรรมทดสอบอ่านภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
8 มกราคม 62 : กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
9 มกราคม 62 : ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารศิลป์ เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 
11 มกราคม 62 : รายการร้อง เล่น เต้นยกครัว มาถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์เด็กชายธนาทร และเด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ ที่โรงเรียนธีรศาสตร์ 
11 มกราคม 62 : ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนธีรศาสตร์ 
11 มกราคม 62 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
14 มกราคม 62 : กิจกรรมมอบรางวัลเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็ก รางวัลเด็กดีเด่นแห่งชาติโดยสภาสังคมสงเคราะห์ และรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ 
16 มกราคม 62 : พิธีรับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ได้รับรางวัล MOE AWARDS ประเภทบุคคล และรางวัลครูดีศรีเอกชน ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
16 มกราคม 62 : พิธีรับรางวัล ครูสอนนาน 25 ปี และ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในวันครูอำเภอบ้านโป่ง ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
16 มกราคม 62 : พิธีรับรางวัล ครูคาทอลิกผู้อุทิศตนเพื่อประกาศพระคริสตเจ้า โอกาสวันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 25 โดยฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 
17 มกราคม 62 : รับการนิเทศเยี่ยมเยียนจากศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
18 มกราคม 62 : กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
19 มกราคม 62 : กิจกรรมสอบนักเรียนเข้าใหม่ อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 
21 มกราคม 62 : มอบรางวัลการประกวดขับร้อง Singing with Backing Track. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
21 มกราคม 62 : มอบรางวัลการประกวดร้องเพลง ประเภท สากล งานคอนเสิร์ต Bridge Nine Singing Contest 2018 ปี 6 จัดโดย บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด 
เดือนกุมภาพันธ์
1 กุมภาพันธ์ 62 : ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ และ ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารศิลป์ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะทำชื่อเสียงให้จังหวัดราชบุรี 
2 กุมภาพันธ์ 62 : กิจกรรมการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
7 กุมภาพันธ์ 62 : คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ผู้อภิบาลศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี มาให้ข้อคิดเพื่อการแบ่งปันให้ผู้ยากไร้และข้อคิดให้ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ โครงการกระป๋องออมสินมหาพรต ในหัวข้อยกมือไหว้ ใจขอบคุณ หนุนชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ 
12 กุมภาพันธ์ 62 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
11 กุมภาพันธ์ 62 : มอบรางวัลให้ ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารศิลป์ และ ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ ในโอกาส เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะทำชื่อเสียงให้จังหวัดราชบุรี 
11 กุมภาพันธ์ 62 : รางวัลการแข่งขันทักษะทางศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ เนื่องในโอาสครบรอบ 45 ปี วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
11 กุมภาพันธ์ 62 : รางวัลการแข่งขันวาดภาพเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 31 ระดับภาค งาน LION INTERNATIONAL PEACE POSTER CONTEST PEACE 2018-2019 หัวข้อ “ Kindness Matters” โดย สโมสรไลออนส์สากล เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2562 
15 กุมภาพันธ์ 62 : กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ (รูปภาพชุดที่ 1) 
15 กุมภาพันธ์ 62 : กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ (รูปภาพชุดที่ 2) 
16 กุมภาพันธ์ 62 : กิจกรรมวันประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
18 กุมภาพันธ์ 62 : กิจกรรมมอบเงินออมสินมหาพรต 
18 กุมภาพันธ์ 62 : กิจกรรมวันมาฆบูชา 
21 กุมภาพันธ์ 62 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2561 
21 กุมภาพันธ์ 62 : ประชุมคณะกรรมการภาคีร่วม 4 ฝ่าย 
26 กุมภาพันธ์ 62 : กิจกรรมมอบรางวัลจากการแข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนเอกชนระดับประเทศ การแข่งขันว่ายน้ำ และการแข่งขันทางศิลปะ 
เดือนมีนาคม
1 มีนาคม 62 : กิจกรรมวันน้องส่งพี่ ม.3 รุ่น 45 
2 มีนาคม 62 : กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย 
4 มีนาคม 62 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 รุ่น 45 (ช่วงที่ 1) 
4 มีนาคม 62 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 รุ่น 45 (ช่วงที่ 2) 
5 มีนาคม 62 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 รุ่น 45  
15 มีนาคม 62 : กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์เลือกตั้ง  
16-17 มีนาคม 62 : การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 วิทยากร ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนะศิริดำรง
25-29 มีนาคม 62 : ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ และนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนธีรศาสตร์แข่งขันออกรายการร้องเล่นเต้นยกครัว
30 มีนาคม 62 : วันพบผู้ปกครองประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เดือนเมษายน
6 เมษายน 62 : ประชุมประเมินโครงการประจำปีการศึกษา 2561
12 เมษายน 62 : กิจกรรมวันสงกรานต์
12 เมษายน 62 : กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวธีรศาสตร์
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com