คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

เดือนเมษายน
7 เมษายน 66 : ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ นักเรียน ขั้น ป.6/4 ได้รับรางวัล ผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566  
9 เมษายน 66 : ขอแสดงความยินดีรางวัล🏆 AWARD OF THE YEAR YOUTH INTERNATIONAL EXCELLENCE AWARD 2023 ณ สโมสรธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8 เม.ย. 2566  
19 เมษายน 66 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท ณ รร.ดรุณาราชบุรี  
23 เมษายน 66 : ขอแสดงความยินดี กับทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ในการแข่งขันรายการ PATTAYA INTERNATIONAL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023  
25 เมษายน 66 : คุณพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และรองศึกษาธิการจ.ราชบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาสุจริต และแสดงเจตจำนงองค์กรสุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล : No Gift Policy ณ ศธจ.ราชบุรี : 25 เม.ย. 65  
25 เมษายน 66 : คุณพ่อและตัวแทนครูร่วมกับท่านศึกษาธิการ และท่านรองศึกษาธิการจ.ราชบุรี ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566  
26 เมษายน 66 : ครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2566  
26-28 เมษายน 66 : คุณครูศักดิ์ชัย สว่างงาม และคุณครูดุษณีย์ ประทุมศิริ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  
29 เมษายน 66 : ขอแสดงความยินดีกับทีม MT ธีรศาสตร์ เทควันโด การแข่งขันรายการบ้านบึงเทควันโด ณ จ.ชลบุรี  
เดือนพฤษภาคม
2 พฤษภาคม 66 : ประชุมทำแผนงาน โครงการ แผนพัฒนาปี2566-2570  
2 พฤษภาคม 66 : ประชุมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ การดําเนินกิจกรรม “๖สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร”  
6 พฤษภาคม 66 : ขายหนังสือ เครื่องแบบ  
6 พฤษภาคม 66 : งานกิจการนักเรียนและงานจิตตาภิบาลได้เข้าร่วมอบรม "การปกป้องคุ้มครองนักเรียน Child Protection "  
8 พฤษภาคม 66 : เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อพัฒนาทักษะสมอง(EF)  
11-12 พฤษภาคม 66 : อบรมการทำงานเป็นทีม หลักสูตร Advance โดย อ.เธียร ภู่ภิญโญยิ่ง  
16 พฤษภาคม 66 : ครูบุญลาภประชุมการใช้ไฟแดงหน้าโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีอีก 5 โรงเรียน โดยแขวงการทางหลวงราชบุรี  
16 พฤษภาคม 66 : คุณครูผึ้ง และคุณครูจอย เป็นตัวแทนครูอนุบาล เดินทางไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพแบบประเมินด้านสติปัญญาระดับปฐมวัย  
19 พฤษภาคม 66 : วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2566  
20 พฤษภาคม 66 : บรรยากาศการแข่งขันรายการราชบุรีโอเพ่น ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี นักกีฬารร.ธีรศาสตร์ MT Theerasart  
23 พฤษภาคม 66 : มอบรางวัลแก่นักกีฬา ในการแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคกลาง ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9  
25 พฤษภาคม 66 : คุณพ่อ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้านโยบายฯ เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 66  
27 พฤษภาคม 66 : บรรยากาศการแข่งขันเทควันโด รายการ "Bangkok Giants Taekwondo Open 2023"  
27-28 พฤษภาคม 66 : ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  
29 พฤษภาคม 66 : มอบรางวัล แก่นักกีฬาเทควันโด ทีม MT Theerassrt รายการแข่งขัน PATTAYA INTERNATIONAL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023  
29 พฤษภาคม 66 : คุณพ่อผู้อำนวยการ มอบถ้วยรางวัล 🏆 AWARD OF THE YEAR YOUTH INTERNATIONAL EXCELLENCE AWARD 2023  
29 พฤษภาคม 66 : คุณพ่อผู้อำนวยการ มอบโล่รางวัล "ผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น" โล่เกียรติยศจากประธานรัฐสภา ให้กับเด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์  
29 พฤษภาคม 66 : วันงดสูบบุหรี่โลก  
เดือนมิถุนายน
1 มิถุนายน 66 : กิจกรรมวันวิสาขบูชา  
2 มิถุนายน 66 : กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
8 มิถุนายน 66 : เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  
9 มิถุนายน 66 : การประชุมเชิงปฏิบัติ(Workshop) การใช้ประโยชน์และการประยุกต์การใช้งานสื่อให้เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพื้นที่ ตามโครงการ "การพัฒนาคลังความรู้เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล"  
9 มิถุนายน 66 : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดย คุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซานคามิลโล  
9 มิถุนายน 66 : กิจกรรม English day  
10 มิถุนายน 66 : งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่  
10 มิถุนายน 66 : อบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “การสอนคำสอนเด็ก และการใช้หนังสือชีวิตคริสตัง”  
8-11 มิถุนายน 66 : กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ "นักสืบสุดท้าทาย ชวนสหายไปปาร์ตี้"  
11 มิถุนายน 66 : พิธีบูชาขอบพระคุณและขบวนแห่โอกาสสมโภชพระคริสตวรกาย  
12 มิถุนายน 66 : มอบรางวัลเทควันโดรายการ บ้านบึงแชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566  
15 มิถุนายน 66 : พิธีไหว้ครู  
15 มิถุนายน 66 : พิธีไหว้ครู ระดับอนุบาล  
15 มิถุนายน 66 : พิธีไหว้ครู ระดับประถม  
15 มิถุนายน 66 : พิธีไหว้ครู ระดับมัธยม  
15 มิถุนายน 66 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1  
15 มิถุนายน 66 : งานปฐมนิเทศธรรมศึกษาในโรงเรียน (ธศร.) พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา  
17 มิถุนายน 66 : อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPASS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ"  
17 มิถุนายน 66 : รางวัลลูกกตัญญูต่อบุพการี  
17 มิถุนายน 66 : มอบรางวัลเทควันโด รายการ "ราชบุรีโอเพ่น ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  
19 มิถุนายน 66 : การพัฒนาคุณภาพข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิชาสังคมฯ ประวัติศาสตร์ และคริสต์ศาสนา  
19 มิถุนายน 66 : HBD ซิสเตอร์ยาย  
20 มิถุนายน 66 : รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน  
20 มิถุนายน 66 : คัดเลือกข้อสอบร่วมโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี วิชา ภาษาอังกฤษ  
21 มิถุนายน 66 : ประชุมออนไลน์ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
21 มิถุนายน 66 : คัดเลือกข้อสอบร่วมโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี วิชาภาษาไทย  
22 มิถุนายน 66 : ร้อยตำรวจตรีหญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม (ครู D.A.R.E) เสียสละเวลามาให้ความรู้นักเรียนธีรศาสตร์ เรื่อง ยาเสพติด  
22 มิถุนายน 66 : ฝ่ายจิตตาภิบาล ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ น.ร. เกี่ยวกับสมณองค์กรยุวธรรมทูต ออมสินยุวธรรมทูต  
22 มิถุนายน 66 : ประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านการอ่านภาษาไทย  
23 มิถุนายน 66 : นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและคณะ มาตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน และนิเทศติดตามการดำเนินงาน การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2566  
23 มิถุนายน 66 : คัดเลือกข้อสอบร่วมโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี วิชาคณิตศาสตร์  
23 มิถุนายน 66 : คุณครูปราถณา เกิดแก้ว ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ที่โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา  
23 มิถุนายน 66 : โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ Sound Mind in Sound Body  
24 มิถุนายน 66 : อบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566/2023 "การสอนคำสอนเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง"  
26 มิถุนายน 66 : วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"  
26 มิถุนายน 66 : ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการร.ในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM  
27 มิถุนายน 66 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ แสดงละครเรื่อง พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
27 มิถุนายน 66 : มอบรางวัลการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และมอบรางวัลให้กับนักแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
28 มิถุนายน 66 : ครูวิศรุต ปัญจลาภสกุล และ ครูสุมาส ทรัพย์เย็น ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรม ครั้งที่ 1/66  
29 มิถุนายน 66 : ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรคุณพ่อมงคล จันทรสุขสันต์  
29 มิถุนายน 66 : พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
29 มิถุนายน 66 : การประชุมเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาของหน่วยงานสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรี ผ่านโปรแกรม ZOOM  
29 มิถุนายน 66 : แบ่งกลุ่มจับสีกีฬาภายใน  
29 มิถุนายน 66 : ขอแสดงความยินดี นักกีฬาเทควันโดโรงเรียนธีรศาสตร์ ตัวแทนภาคที่2จังหวัดราชบุรี ได้เข้าแข่งขันรอบมหกรรม กาญจนบุรีเกมส์กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้  
30 มิถุนายน 66 : ขอแสดงความยินดี นักกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนธีรศาสตร์ ตัวแทนภาคที่2จังหวัดราชบุรี ได้เข้าแข่งขันรอบมหกรรม กาญจนบุรีเกมส์กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้  
เดือนกรกฎาคม
3 กรกฎาคม 66 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการBangkok Giants Taekwondo Open 2023 ณ ศูนย์การค้าSHOW DC เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566  
3 กรกฎาคม 66 : เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยบาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร  
3 กรกฎาคม 66 : น้อง ๆ อนุบาลโรงเรียนธีรศาสตร์ เริ่มต้นกิจกรรม ในโครงการ "หนูน้อยอนุบาลคนดี" ประจำปีการศึกษา2566 ด้วยการรับฟังข้อคิด ปลูกฝังคุณธรรม จากบาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร  
4 กรกฎาคม 66 : ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  
4 กรกฎาคม 66 : เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยบาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร  
5 กรกฎาคม 66 : เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยบาทหลวงไพศาล ยอแซฟ  
6-7 กรกฎาคม 66 : โรงเรียนธีรศาสตร์ โดยครูบุญลาภ และตัวแทนนักเรียน 9 คน เป็นตัวแทนรร.เอกชนจ.ราชบุรี ร่วมเข้าค่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีสู่การปฏิบัติ จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ค. 66 ณ.ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
8 กรกฎาคม 66 : คุณ​ครูสุมาส​ ทรัพย์​เย็น​ และคุณครูนิรัตนดา​ ตันตระ​กูล เข้าร่วมอบรมครูผู้นำยุวธรรม​ทูต​ วันเสาร์​ที่​ 8​ ก.ค.66​ อาคารเซนต์ปอล โรงเรียน​ดรุณ​าราชบุรี​  
13 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.1 เรื่อง น้ำพริกตาแดงแบบแห้ง  
13 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.2 เรื่อง น้ำพริกกุ้งเสียบ  
14 กรกฎาคม 66 : ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  
14 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.3 เรื่อง การแปรรูปอาหารประเภท ฉาบ ( กล้วย, มัน และเผือก)  
14 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.5 เรื่อง ไข่เค็มใบเตย  
14 กรกฎาคม 66 : 🥈รางวัล ระดับภาคกลาง🥈 ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับครูและนักเรียน ที่ ได้รับ 🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
14 กรกฎาคม 66 : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง ระดับประถมศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
15 กรกฎาคม 66 : อบรมครูคำสอน หัวข้อ การสอนคำสอนเยาวชนและการใช้หนังสือ YOU CAT  
17 กรกฎาคม 66 : ประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในจังหวัดราชบุรีด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
18 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมฐานคุณธรรม ชั้น อ.3 โครงการค่ายหนูน้อยอนุบาลคนดี  
19 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมฐานคุณธรรม ชั้น อ.2 โครงการค่ายหนูน้อยอนุบาลคนดี  
19 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.1 เรื่อง วุ้นกระทิแสนอร่อย  
19 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.2 เรื่อง วุ้นกระทิแสนอร่อย  
19 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมหล่อเทียน  
20 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.4 เรื่อง ลูกชุบ  
20 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมฐานคุณธรรม ชั้น อ.1 และ ชั้นเตรียมอนุบาล โครงการค่ายหนูน้อยอนุบาลคนดี  
21 กรกฎาคม 66 : พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"  
21 กรกฎาคม 66 : กีฬาเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีกลุ่มครู TRS ธีรศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค. แข่งขันแชร์บอล เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน แบ่งปันรอยยิ้ม เพิ่มมิตรไมตรี สามัคคี  
21 กรกฎาคม 66 : ครูบุญลาภ เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าผา ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองท่าผา  
22 กรกฎาคม 66 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 ครูและผู้ปกครองได้พบปะ พูดคุย รายงานผลการสอบและพฤติกรรม  
22 กรกฎาคม 66 : กลุ่มงานจิตตาภิบาล(ขั้นพื้นฐาน)พบผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 1/66 เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการร่วมกันดูแลชีวิตฝ่ายจิตของนักเรียนคาทอลิก  
24 กรกฎาคม 66 : ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ ได้รับสายสะพายและเกียรติบัตร แต่งตั้งเป็น "ยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2566 ด้านศิลปะ"  
24 กรกฎาคม 66 : พิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน 1. ระดับประถม และ 2. ระดับมัธยม  
24 กรกฎาคม 66 : พิธีมอบถ้วย เหรียญ และเกียรติบัตร การแข่งขันเทควันโดรายการ "VITHIPHET TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023" "วิถีเพชร เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
25 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.6 เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อยังชีพ  
25 กรกฎาคม 66 : การแข่งขัน Science Show ระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  
25 กรกฎาคม 66 : การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
25 กรกฏาคม 66 : พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส  
25 กรกฎาคม 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  
26 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ระดับชั้นอนุบาล เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2566  
26 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ระดับชั้นประถมและมัธยม เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2566  
26 กรกฎาคม 66 : ฟังธรรมเทศนา ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2566  
26 กรกฎาคม 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  
26 กรกฎาคม 66 : การแข่งขัน Science Show ระดับมัธยมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  
27 กรกฎาคม 66 : ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  
27 กรกฎาคม 66 : ผลการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
27 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.3 เรื่องบัวลอยสี่สหาย  
27 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
27 กรกฎาคม 66 : มอบรางวัลการแข่งขัน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
27 กรกฎาคม 66 : ครูฝ่ายนโนบายและแผน - การบริหารความเสี่ยง และฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนราชบุรี ครั้งที่ 1/2566  
27 กรกฎาคม 66 : รางวัลชมเชย "การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
28 กรกฎาคม 66 : แข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงยิมเนเซียมภายในสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี  
เดือนสิงหาคม
5 สิงหาคม 66 : รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การประกวดโครงการวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
7 สิงหาคม 66 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
9 สิงหาคม 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  
9 สิงหาคม 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ในประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  
9 สิงหาคม 66 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร การปะกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  
10 สิงหาคม 66 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับปฐมวัย  
10 สิงหาคม 66 : ประชุมเสวนาทางวิชาการ การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค โดยสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี  
11 สิงหาคม 66 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับประถม-มัธยม  
11 สิงหาคม 66 : การแข่งขันประกวดวาดภาพเนื่องในกิจกรรมวันแม่ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาพิเษก กาญจนบุรี  
14 สิงหาคม 66 : รับรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566 ณ เวทีกลางมหกรรมวิทยาศาสตร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
14 สิงหาคม 66 : รับรางวัลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566 ณ เวทีกลางมหกรรมวิทยาศาสตร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
15 สิงหาคม 66 : รับการกำกับ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  
16 สิงหาคม 66 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่ารร.ธีรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566  
18 สิงหาคม 66 : เข้าร่วมการประกวดผลงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร  
18 สิงหาคม 66 : ครูสุธีรา เตี้ยมเครือ และครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
18 สิงหาคม 66 : นักเรียนชั้นมัธยม 1-3 ไปทัศนศึกษา "งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค มืองทองธานี  
18 สิงหาคม 66 : น้องอนุบาล สนุกสนาน มีความสุข ได้รับความรู้แบบอัดแน่นกับหลากหลายการทดลอง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566  
18 สิงหาคม 66 : น้องประถม เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการทดลอง ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  
19 สิงหาคม 66 : คุณครูศักดิ์ชัย สว่างงาม และ คุณครูปรีชญา พงศ์จิรพันธุ์ เข้าร่วมอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2566/2023 หัวข้อ "ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว" (ความสำคัญของชีวิตครอบครัว หล่อเลี้ยงด้วยความรัก) ณ โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี : 19 สิงหาคม 2566 (รอบ1)  
19 สิงหาคม 66 : ผ่านรอบคัดเลือก ได้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย (วาดสด) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประกวดวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หัวข้อ “ศิลปาชีพ ผ้าไทย เทิดไท้พระพันปีหลวง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566  
21 สิงหาคม 66 : พิธีรับมอบถ้วยรางวัล มอบเหรียญและเกียรติบัตร การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชน ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี 5 ส.ค. 66  
22 สิงหาคม 66 : ขอแสดงความยินดี รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2566  
22 สิงหาคม 66 : ขอแสดงความยินดี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566  
23 สิงหาคม 66 : ครูเทียมจันทร์ เง็กคร้อย และครูจุลพงษ์ คนงาม ประชุมคณะครู อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง "โครงการสำหรับเยาวชน ตอบคำถาม วาดภาพ และประกวดกล่าวสุนทรพจน์" ของสโมสรไลออนส์บ้านโป่ง ณ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 22 ส.ค. 66  
23 สิงหาคม 66 : คุณพ่อ ตัวแทนครู และวงโยธวาทิตรร.ธีรศาสตร์ควบคุมวงโดยครูโน๊ต & ครูนิกส์ เข้าร่วมงานพิธีเปิดกีฬาภายในของรร.อนุชนศึกษา  
24 สิงหาคม 66 : คุณพ่ออธิการบ้านเณรเล็กราชบุรี บราเดอร์ และมาสเซอร์ ให้การอบรมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์แก่นักเรียนคาทอลิกชาย  
24 สิงหาคม 66 : ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ ให้การอบรมกระแสเรียกการเป็นภคินี (ซิสเตอร์) แก่นักเรียนคาทอลิกหญิง  
26 สิงหาคม 66 : คณะครูคาทอลิกธีรศาสตร์ 22 คน เข้าร่วมอบรม​ครูคาทอลิกรอบที่ 2​ หัวข้อ"ความปิติยินดีแห่งความรักในครอบครัว"  
26-27 สิงหาคม 66 : เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
28 สิงหาคม 66 : มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ (หลายรายการ)  
31 สิงหาคม 66 : วงโยธวาทิต TRS ธีรศาสตร์ ร่วมขบวนพาเหรดและพิธีเปิดกีฬาภายในรร.วีรศิลป์ (รร.พี่ รร.น้อง)ภายใต้การนำของ T.โน๊ต & T.นิกส์  
เดือนกันยายน
1 กันยายน 66 : พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน เดือนกันยายน ซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาของพระคุณ และส่งศีลผู้สูงวัยและผู้ป่วยวันศุกร์ต้นเดือน  
1 กันยายน 66 : ฝ่ายอาคารสถานที่และผู้ใหญ่เต๋ มาให้บริการเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำใหม่ ตู้ทำน้ำเย็นจำนวน 3 จุด โดยใช้ระบบกรองน้ำ Reverse Osmosis (RO)  
1 กันยายน 66 : ครูพเยาว์และบรรดาเด็ก ๆ ช่วยกันปรับสภาพดินและปลูกต้นเฟื่องฟ้า ต้นไทรเกาหลี และต้นสนใบพาย เพิ่มพื้นที่สีเขียว ออกซิเจน และความสดชื่นให้กับรร.  
2 กันยายน 66 : การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ระดับประถมและมัธยม งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
4 กันยายน 66 : มอบรางวัลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
4 กันยายน 66 : ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและตรวจแฟ้มครูดีเด่น  
6 กันยายน 66 : ประชุมเจ้าภาพมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน  
6 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 พิธีเปิดและการแสดง (ชุด1)  
6 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 พิธีเปิดและการแสดง (ชุด2)  
6 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 ขบวนพาเหรด (ชุด1)  
6 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 ขบวนพาเหรด (ชุด2)  
6 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 ขบวนพาเหรด (ชุด3)  
6 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 ขบวนพาเหรด (ชุด4)  
6 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 ขบวนพาเหรด (ชุด5)  
6 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 การแสดงของแต่ละสีในพิธีเปิด (ชุด1)  
6 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 การแสดงของแต่ละสีในพิธีเปิด (ชุด2)  
6 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 การแข่งเชียร์หรีดเดอร์แต่ละสี  
6 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 การแข่งกีฬาวิ่งและชักเย่อ  
6 กันยายน 66 : กรรมการตัดสินฟุตบอลทำสนามฟุตบอล  
7 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 การแข่งกีฬาบาสเกตบอลและแชร์บอล  
7 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 การแข่งกีฬา  
7 กันยายน 66 : ปรับพื้นที่หน้าโรงเรียนเพื่อลาดยางสำหรับจอดรถ  
8 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 การแข่งกีฬาวันสุดท้าย (ชุด1)  
8 กันยายน 66 : กีฬาภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 46 การแข่งกีฬาวันสุดท้าย (ชุด2)  
9 กันยายน 66 : ปรับพื้นที่หน้าโรงเรียนเพื่อลาดยางสำหรับจอดรถ  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับมัธยม งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับมัธยม งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขัน Multi Skill ระดับมัธยม งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับอนุบาล งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับอนุบาล งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรพิเศษ ระดับอนุบาล งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรสามัญ ระดับอนุบาล งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลง ระดับอนุบาล งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับอนุบาล งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยม งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันประกวดร้องเพลงกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี ระดับประถมและมัธยม งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถม งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยม งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันคัดลายมือ ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันเขียนเรียงความ ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันท่องอาขยาน ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันท่องอาขยาน ชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันท่องอาขยาน ชั้น ม.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันคัดลายมือ ชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งมารยาทไทย ชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งมารยาทไทย ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขัน Spelling Bee ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขัน Multi Skills ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน ชั้น ม.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
9 กันยายน 66 : การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถม งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
11 กันยายน 66 : การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-3 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี (วันแรก)  
12 กันยายน 66 : การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-3 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี (วันที่สอง)  
12 กันยายน 66 : การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-3 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี (รอบกองไฟ)  
12 กันยายน 66 : อบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปี 2566  
13 กันยายน 66 : การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-3 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี (วันที่สาม)  
13 กันยายน 66 : การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
14 กันยายน 66 : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมและมัธยม งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
14 กันยายน 66 : การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
14 กันยายน 66 : ตรวจสุขภาพในช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วานิช  
14 กันยายน 66 : การแข่งขัน coding ชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
14 กันยายน 66 : การแข่งขัน coding ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
14 กันยายน 66 : การแข่งขัน coding ชั้น ม.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
14 กันยายน 66 : การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
16 กันยายน 66 : การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ชั้น อ.3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
16 กันยายน 66 : การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ชั้น อ.3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
16 กันยายน 66 : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
16 กันยายน 66 : โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นเจ้าภาพแข่งขันการแกะสลักผลไม้และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
17 กันยายน 66 : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
17 กันยายน 66 : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
18 กันยายน 66 : รับรางวัลงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
20 กันยายน 66 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566  
21 กันยายน 66 : กิจกรรมวันสันติภาพสากล(โลก) คุณพ่ออ่านสารวันสันติภาพสากล และทุกคนยืนสงบนิ่ง 1 นาที  
21 กันยายน 66 : ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยรอบ สะอาด ปราศจากขยะ เนื่องในวันสันติภาพสากล  
21 กันยายน 66 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ป.1 - ป.3  
21 กันยายน 66 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ป.1 - ป.3  
22 กันยายน 66 : การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-6  
28 กันยายน 66 : รร.ธีรศาสตร์ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565  
29 กันยายน 66 : ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ไอกรน คอตีบ และมะเร็งปากมดลูก  
เดือนตุลาคม
2 ตุลาคม 66 : แสดงความยินดี เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ ได้รับรางวัลขวัญใจโซเชียล จากการส่งคลิปวีดีโอแสดงความสามารถพิเศษวาดรูประบายสี ในกิจกรรม "เด็กดี เด็กเก่ง เด็กมากความสามารถ" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2566  
2 ตุลาคม 66 : โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดสายประคำ  
3 ตุลาคม 66 : มอบรางวัลการประกวดไหว้ ระดับปฐมวัย ประจำเดือนกันยายน  
6 ตุลาคม 66 : งานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2  
6 ตุลาคม 66 : คุณพ่อในฐานะกรรมการ กตปน.สพม.ราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่ง ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  
6-7 ตุลาคม 66 : นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพโครงการ กล้าใหม่..ใฝ่รู้ ณ ธนาคารไทพาณิชย์ สำนักงานใหญ่  
7 ตุลาคม 66 : การแข่งขันเทควันโด รายการ "Legend Taekwondo Championships 2023" @ Bluport HuaHin  
9 ตุลาคม 66 : คุณพ่อเข้าแสดงความยินดี กับ ดร.สิทธิพล พหลทัพ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  
9 ตุลาคม 66 : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รร.ธีรศาสตร์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง "Collaborative Learning for Real-life Skills" ณ โรงแรม เวสเทิร์น แกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยสำนักพิมพ์ Oxford University Press  
11 ตุลาคม 66 : ปูกระเบื้องห้องประชุม  
11 ตุลาคม 66 : คัดเลือกข้อสอบวิชา สังคม คริสต์ศาสนา ประวัติศาสตร์  
11 ตุลาคม 66 : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.2  
12 ตุลาคม 66 : การประกวดวงโยธวาทิตนั่งบรรเลงระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ โคราชฮอลล์ เซ็นทรัลโคราช ชั้น 4  
13-14 ตุลาคม 66 : อบรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
16 ตุลาคม 66 : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คัดเลือกข้อสอบ  
14 ตุลาคม 66 : ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องประชุม  
16 ตุลาคม 66 : ติดตั้งจุดติดป้ายสำหรับประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน  
16 ตุลาคม 66 : เทปูนทางเข้าโรงเรียนฝั่งอนุบาล  
16 ตุลาคม 66 : ประชุมคณะกรรมการแพร่ธรรมในโรงเรียน  
16 ตุลาคม 66 : ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ จังหวัดราชบุรี  
17 ตุลาคม 66 : ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องประชุม  
17 ตุลาคม 66 : งานจิตตาภิบาลประชุมครูเพื่อตอบแบบสอบถาม  
18 ตุลาคม 66 : การคัดเลือกข้อสอบ ภาษาจีน  
18 ตุลาคม 66 : ติดตั้งไฟด้านหน้าโรงเรียน  
19 ตุลาคม 66 : ปรับปรุงถังขยะในโรงเรียน  
19 ตุลาคม 66 : คัดเลือกข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์  
19-20 ตุลาคม 66 : อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  
20 ตุลาคม 66 : คัดลือกข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์  
20 ตุลาคม 66 : ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องประชุม  
22 ตุลาคม 66 : สวดสายประคำกลุ่มซิสเตอร์และครูฟิลิปปินส์  
27 ตุลาคม 66 : สวดภาวนาเพื่อสันติภาพอิสราเอลและปาเลสไตน์  
27 ตุลาคม 66 : ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สระโกสินารายณ์ ชั้น ม.3  
27 ตุลาคม 66 : ตัวแทนครูอวยพรวันเกิดพระครูพัฒนกาญจกิจ วัดดอนขมิ้น  
28 ตุลาคม 66 : ประกาศผลสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
29 ตุลาคม 66 : การแข่งขันเทควันโดรายการราชบุรี 2023 แชมป์เปี้ยนชิพ จ.ราชบุรี  
30 ตุลาคม 66 : มอบรางวัลการแข่งขันศิลปะ หัวห้อ "กล้าใหม่ ใฝ่รู้" โดย ธนาคารไทยพานิช สำนักงานใหญ่  
30 ตุลาคม 66 : มอบรางวัลเทควันโด LEGEND TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2023  
30 ตุลาคม 66 : การประชุมกลุ่มเครือข่ายบ้านโป่ง 4  
31 ตุลาคม 66 : กิจกรรม Halloween day ระดับอนุบาล  
31 ตุลาคม 66 : กิจกรรม Halloween day ระดับประถม-มัธยม  
เดือนพฤศจิกายน
1 พฤศจิกายน 66 : ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมอวยพรวันเกิดของซิสเตอร์  
2 พฤศจิกายน 66 : วจนพิธีกรรมผู้ล่วงหลับ
3 พฤศจิกายน 66 : มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน  
6 พฤศจิกายน 66 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ ราชบุรี 2023 แชมป์เปี้ยนชิพ  
6 พฤศจิกายน 66 : การประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566  
12 พฤศจิกายน 66 : รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่24 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  
12 พฤศจิกายน 66 : แข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อ กล้าที่จะฝัน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดโดย สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง มูลนิธิไลออนส์บ้านโป่ง และสโมสรลีโอบ้านโป่ง  
12 พฤศจิกายน 66 : แข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งนี้ 24 ประจำปี 2566 ระดับมัธยมศึกษา  
13 พฤศจิกายน 66 : ประชุมชี้แจงเลื่อนการจัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่71 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  
14 พฤศจิกายน 66 : มอบรางวัล เหรียญทอง รายการประกวดมารยาทไทย ระดับปฐมวัย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566  
14 พฤศจิกายน 66 : มอบรางวัล เหรียญทอง รายการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566  
14 พฤศจิกายน 66 : มอบรางวัล เหรียญเงิน รายการเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566  
14 พฤศจิกายน 66 : มอบรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 รายการพูดภาษาอังกฤษ speech (พิเศษ) ระดับปฐมวัย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566  
14 พฤศจิกายน 66 : มอบรางวัล เหรียญเงิน รายการกายบริหารประกอบเพลง ระดับปฐมวัย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566  
14 พฤศจิกายน 66 : มอบรางวัล เหรียญเทอง รายการการสร้างภาพจากการฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566  
14 พฤศจิกายน 66 : มอบรางวัล เหรียญเงิน รายการวาดภาพระบายสีเทียน ระดับปฐมวัย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566  
15 พฤศจิกายน 66 : ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กาญจนบุรี  
16 พฤศจิกายน 66 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 คะแนน 93 คะแนน การแข่งขันการตอบคำถามสุขศึกษา ระดับประถม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กาญจนบุรี  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 คะแนน 93 คะแนน การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ  
13 พฤศจิกายน 66 : กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้องๆ อนุบาล 3/2 และอนุบาล 2/2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายต่างๆ บนท้องถนน และ ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองจากเชื้อโรคต่างๆ  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างภาพฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 84 คะแนน แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับประถม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 95 คะแนน แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับประถม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง 87คะแนน กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : ตรีวารคืนที่ 1  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 93 คะแนน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ระดับประถม ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง 94 คะแนน แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง 86 คะแนน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง 90.33 คะแนน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง 80 คะแนน การเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 92 คะแนน แข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ภาษาไทย ระดับประถม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 93.75 คะแนน กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 80 คะแนน การเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทองอันดับ1 89 คะแนน การเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง 94 คะแนน การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับประถม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 96 คะแนน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (แต่งกลอนสี่) ระดับประถม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทองแดง 63 คะแนน แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับประถม ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง 89 คะแนน การเเข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1- ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง 93 คะแนน การเเข่งขันมารยาทไทยระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง 92 คะแนน การเเข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1- ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง 95 คะแนน การเเข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
16 พฤศจิกายน 66 : ครูวิศรุต ครูสุมาส ตัวแทนคุณพ่อเจ้าวัด นำเงินทำบุญฉลองวัด ร่วมทำบุญซิสเตอร์ชีลับ 1,000 บาท และอาหารกลางวัน ทั้งนี้ คณะครูและนักเรียนร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 700 บาท  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง 90คะแนน การเเข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
17 พฤศจิกายน 66 : ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กาญจนบุรี  
16 พฤศจิกายน 66 : รางวัลเหรียญทอง 80 คะแนน การเเข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะ และโยนลูกบอล ระดับชั้น ป.1- ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4  
17 พฤศจิกายน 66 : ตรีวารคืนที่ 2 
18 พฤศจิกายน 66 : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับมัธยม ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จัดโดย สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี  
18 พฤศจิกายน 66 : เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จัดโดย สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี 
18 พฤศจิกายน 66 : ตรีวารคืนที่ 3 
19 พฤศจิกายน 66 : ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในวิหาร ลูกแก 
20 พฤศจิกายน 66 : ครูรับรางวัล วันมหกรรมวิชาการสถานศึกษาคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2566 
21 พฤศจิกายน 66 : ร่วมจัดนิทรรศการ ด้านดนตรี ร้องเพลง งานมหกรรมวิชาการสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2566 
24 พฤศจิกายน 66 : ทัศนศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 ที่ ณ สัทธา อุทยานไทย 
เดือนธันวาคม
1 ธันวาคม 66 : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
4 ธันวาคม 66 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้องอนุบาล 3/1 ได้รับความรู้เรื่อง "การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ" 
6 ธันวาคม 66 : โรงเรียนธีรศาสตร์ รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยม ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด 
7 ธันวาคม 66 : สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2566 
6 ธันวาคม 66 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้องอนุบาล 3/5 ได้เรียนรู้ประโยชน์ของมะละกอ พร้อมทั้งมีประสบการณ์ใกล้ชิด เรียนรู้จักชื่อวัตถุดิบ และวิธีการทำ "ส้มตำแสนอร่อย" 
7 ธันวาคม 66 : อบรมนักเรียนคาทอลิก 
8 ธันวาคม 66 : ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
9 ธันวาคม 66 : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ความสามารถระดับเหรียญทอง ประเภท Wind Ensemble รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จาก 18 ทีมทั่วประเทศ ในรายการ VALAYA ALONGKRON MUSIC COMPETITION (VAMC)  
14 ธันวาคม 66 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้อง ๆ อนุบาล 3/4 เรียนรู้ขั้นตอนการทำน้ำแตงโมปั่น จากคุณแม่สุชาวดี ตันเทียว ผู้ปกครองของน้องไมตรี  
14 ธันวาคม 66 : วันพระคัมภีร์  
15 ธันวาคม 66 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น🌷 : น้องอนุบาล 3/3 ได้เรียนรู้จักประโยชน์ของมันม่วงมันเหลือง และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณกุหลาบ มัฆวิมาลย์ คุณย่าของน้องธี มาสาธิตการทำ "บัวลอยมันม่วงมันเหลือง"  
15 ธันวาคม 66 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้องอนุบาล 1/2 ได้รับความรู้เรื่องการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณ การใช้การประคบร้อน และประคบเย็น รวมถึงได้รู้จักชื่อสมุนไพรไทยที่นำมาทำลูกประคบ จากคุณจิตรฉะทร แก้วประสงค์ คุณแม่ของน้องอัซ  
15 ธันวาคม 66 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้อง ๆ อนุบาล 2/1 ได้รู้จักขนมไทยโบราณที่หารับประทานไม่ง่าย ชื่อว่า "ขนมลืมกลืน" โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณยายสายบัว ดอกพุฒ  
15 ธันวาคม 66 : งานแนะแนว จัดแนะแนวศึกษาต่อ ให้แก่ นักเรียนชั้น ม.3 โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งของกรมสามัญศึกษา และกรมอาชีวศึกษา รวม 8 สถาบัน มาให้ความรู้ และข้อมูลศึกษาต่อ  
16 ธันวาคม 66 : การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีจากหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่13 ระดับภาคประจำปีพุทธศักราช 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
16 ธันวาคม 66 : การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีจากหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่13 ระดับภาคประจำปีพุทธศักราช 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  
16 ธันวาคม 66 : ชุมนุมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 30 / 2566 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วันเสาร์ทีี 16 ธันวาคม 2566 ฉลองบุญราศรีฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ องค์อุปถัมภ์ครูคำสอนไทย  
16 ธันวาคม 66 : " การประชุมชี้แจง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ " ณ ห้องประชุมศาลาประชาร่วมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  
23 ธันวาคม 66 : กิจกรรมรื่นเริง คริสต์มาสและปีใหม่ 
23 ธันวาคม 66 : กิจกรรมส่งความสุขชุมชน สอยดาว 
23 ธันวาคม 66 : กิจกรรมส่งความสุขชุมชน การแสดงนักเรียน 
24 ธันวาคม 66 : พิธีสมโภชพระคริสตสมภพ และการส่งคำอวยพรและของขวัญ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหารลูกแก ประจำปี ค.ศ. 2023 
เดือนมกราคม
4 มกราคม 67 : พิธีอัญเชิญถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประเภท Wind Ensemble ระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6  
4 มกราคม 67 : ครูและนักดนตรีถ่ายภาพเป็นเกียรติ ในพิธีอัญเชิญถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประเภท Wind Ensemble ระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6  
5 มกราคม 67 : วจนะพิธีกรรมภาวนาอุทิศแด่น้องอะตอม  
10 มกราคม 67 : รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 10 มกราคม 2567  
10 มกราคม 67 : ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ ได้รับรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567" เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 
11 มกราคม 67 : งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 อาคารเปาโล ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ถึง 11 มกราคม 2567 งานก้าวหน้าไป 95% แล้ว 
12 มกราคม 67 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" 
12 มกราคม 67 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" 
13 มกราคม 67 : นักเรียนห้อง ม.3 ร่วมจัดเกมส์วันเด็ก โอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2567 เทศบาลเมืองท่าผาให้กับเด็กในเขตเทศบาล และชุมชนใกล้เคียง วันที่ 13 มกราคม 2567 
12 มกราคม 67 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ระดับปฐมวัย "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" 
16 มกราคม 67 : วันครูคาทอลิก 16 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนนารีวุฒิ 
16 มกราคม 67 : คุณพ่อและตัวแทนครู เข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยท่านผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี 
16 มกราคม 67 : ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรรษา ขันธ์เครือ ได้รับรางวัลคุรุสดุดี รับเกีบรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ งานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
18 มกราคม 67 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนวังตาลวิทยาและโรงเรียนธีรศาสตร์ วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม รร.ธีรศาสตร์ 
18 มกราคม 67 : คุณพ่อและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ณ รร.ดรุณาราชบุรี 18 ม.ค. 67 
19 มกราคม 67 : โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดย ร้อยตำรวจตรี หญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม รองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง จ.ราชบุรี : 19 ม.ค. 67  
19 มกราคม 67 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้อง ๆ อนุบาล 1/1 ได้รู้จักขนมไทย ชื่อ "ขนมถ้วย" และเรียนรู้ขั้นตอนการทำ จากคุณแม่ดวงฤดี เหมมะณี ผู้ปกครองของน้องชอปเปอร์ ที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรสาธิต : 19 ม.ค.67  
15 มกราคม 67 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้อง ๆ อนุบาล2/3 เรียนรู้ขั้นตอนการทำน้ำแดงโซดามะนาว จากคุณแม่ลลิตภัทร ชุนฟ้ง ผู้ปกครองของน้องเรซซิ่ง  
15 มกราคม 67 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้อง ๆ อนุบาล1/3 เรียนรู้จักต้นหอม และวิธีการถนอมอาหารการทำหอมดอง จากคุณย่ายุวะรัก ทองสุกใส ผู้ปกครองของน้องเนเน่  
22 มกราคม 67 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการหนองแขมแชมป์เปี้ยนชิพ  
20 มกราคม 67 : บรรยากาศและรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการหนองแขมแชมป์เปี้ยนชิพ 
21 มกราคม 67 : การแข่งขันกีฬาเทควันโด ราชบุรีแชมป์เปี้ยนชิพ 2024 สนามที่ 1 จัดโดยสมาคมเทควันโดแห่งจังหวัดราชบุรี โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นเจ้าภาพสถานที่แข่งขัน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567  
21 มกราคม 67 : การแข่งขันกีฬาเทควันโด ราชบุรีแชมป์เปี้ยนชิพ 2024 สนามที่ 1 จัดโดยสมาคมเทควันโดแห่งจังหวัดราชบุรี โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นเจ้าภาพสถานที่แข่งขัน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567  
22 มกราคม 67 : รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการหนองแขมแชมป์เปี้ยนชิพ  
22 มกราคม 67 : บรรยากาศและรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการหนองแขมแชมป์เปี้ยนชิพ 
22 มกราคม 67 : การแข่งขันกีฬาเทควันโด ราชบุรีแชมป์เปี้ยนชิพ 2024 สนามที่ 1 จัดโดยสมาคมเทควันโดแห่งจังหวัดราชบุรี โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นเจ้าภาพสถานที่แข่งขัน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567  
23 มกราคม 67 : ประชุมคณะกรรมการ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ประจำเดือนมกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารเปาโล : 23 มกราคม 2567  
23 มกราคม 67 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้อง ๆ อนุบาล 2/4 ได้เรียนรู้จักประโยชน์ของฟักทอง และวันนี้ ได้รู้จักขั้นตอนการทำขนม "ฟักทองแกงบวด"  
24 มกราคม 67 : การอบรมความปลอดภัยบนท้องถนน นักเรียนระดับมัธมศึกษา "ขับขี่อย่างไร ให้ปลอดภัย" ภาคทฤษฎี โดยรร.สอนขับรถยนต์ ช.สาโรจน์ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (1) 
24 มกราคม 67 : การอบรมความปลอดภัยบนท้องถนน นักเรียนระดับมัธมศึกษา "ขับขี่อย่างไร ให้ปลอดภัย" ภาคปฏิบัติ โดยรร.สอนขับรถยนต์ ช.สาโรจน์ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (2) 
24 มกราคม 67 : โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สู่อาชีพ ระดับมัธยม เรียรู้แบบ Active Learning ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ความรู้ ทักษะในการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สนุก เพลิดเพลิน เรียนอย่างมีความสุข 
24 มกราคม 67 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้อง ๆ อนุบาล 2/5 ได้เรียนรู้จักการแปรรูปอาหารการทำหมูหย็อง และวันนี้ เด็กๆได้มีความสุขและอิ่มอร่อยกับ “แซนด์วิชพริกเผาหมูหย็อง” 
26 มกราคม 67 : คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.2 ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เมื่วันที่ 26 มกราคม 2567 
26 มกราคม 67 : "พืชผักสวนครัวธีรศาสตร์" ปลูกเอง.. กินเอง.. แบ่งปัน.. สร้างสังคมแห่งการให้ "อยู่อย่างพอเพียง" ตามคำสอนพ่อ ร.9 คุณครูบุญลาภนำทีมคณะครูและน.ร.มัธยม ดายหญ้า ยกร่อง ลงพันธ์ผักสวนครัวชุดใหม่ ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจ.ราชบุรี  
27 มกราคม 67 : "สวนไม้ผลธีรศาสตร์" ปลูกเอง กินเอง แบ่งปัน สร้างสังคมแห่งการให้ "อยู่อย่างพอเพียง" ตามคำสอนพ่อ ร.9 สวนไม้ผลของน.ร.มัธยม กำลังเติบโต อีกไม่นานเกินรอก็จะมีมะม่วงเบา ชมพู่น้ำดอกไม้ ฝรั่งไส้ชมพู มะยงชิต มะขามป้อมยักษ์ ตะขบยักษ์ อะโวคาโด มังคุด ชมพู่มะเหมี่ยว ทานเองแล้ว  
27 มกราคม 67 : งานชุมนุมยุวธรรมทูต ระดับชาติ คุณครูวิศรุต ปัญจาภสกุล คุณครูสุมาส ทรัพย์เย็น และคุณครูบุญลาภ กลิ่นอุบล นำนักเรียนคาทอลิกรร.ธีรศาสตร์ จำนวน 7 คน เข้าร่วมงาน ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม จ.นครปฐม  
30 มกราคม 67 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้องเตรียมอนุบาล ได้เรียนรู้จักต้นอ้อยและประโยชน์ วันนี้ น้องๆได้ตื่นตาตื่นใจกับเมนูน้ำแสนอร่อย "น้ำอ้อยโซดามะนาว" ที่คุณแม่ระพีพร ละเภท ผู้ปกครองของน้องเกรซ ได้กรุณามาสาธิตและทำให้น้องๆ รับประทาน  
30 มกราคม 67 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2566 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 :วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
เดือนกุมภาพันธ์
1 กุมภาพันธ์ 67 : การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
1 กุมภาพันธ์ 67 : นักเรียนระดับมัธยมปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 และตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในแปลง "พืชผักสวนครัวธีรศาสตร์"  
1 กุมภาพันธ์ 67 : น.ร.ระดับมัธยม เรียนรู้และลงมือปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้ใบหญ้า เพื่อลดขยะจากเศษหญ้าหรือใบไม้แห้ง และทำให้บ้านและรร.ไม่รก สามารถนำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้ที่ทำมาใช้ในแปลงปลูกผักสวนครัวของรร.ของเรา และสามารถทำใช้เองที่บ้านได้อย่างง่าย ๆ 
1 กุมภาพันธ์ 67 : ผู้บริหาร ซิสเตอร์ ครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน เพื่อโมทนาคุณ ขอบพระคุณ อุทิศแด่บิดามารดาครูผู้ล่วงลับ และขอพรสำหรับสมาชิกครอบครัวธีรศาสตร์ทุกคน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องจิตตาภิบาลธีรศาสตร์  
2 กุมภาพันธ์ 67 : กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน คุณพ่อ คณะครู และตัวแทนนักเรียน ออกไปส่งศีลมหาสนิท และศีลเจิมผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยและสูงอายุคาทอลิกที่ไม่สามารถไปร่วมพิธที่วัดได้ เป็นการให้กำลังใจและสวดภาวนาให้ซึ่งกันและกัน  
3 กุมภาพันธ์ 67 : วันพบผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบพฤติกรรมของนักเรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน และหาแนวทางร่วมกันระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครอง เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านคุณลักษณะนิสัยและการเรียนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งรับทราบผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566 
3 กุมภาพันธ์ 67 : ฝ่ายจิตตาภิบาล คุณครูวิศรุต ปัญจลาภสกุล เข้ารับการอบรมพิธีกรรม หัวข้อ “จากมหาพรตสู่ปัสกา” เพื่อนำข้อคำสอนคาทอลิกและแนวการปฏิบัติมาสู่นักเรียน ณ บ้านพระหฤทัย จ.สมุทรสงคราม 
3 กุมภาพันธ์ 67 : ครูคำสอน ฝ่ายจิตตาภิบาลพบผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนานักเรียนคาทอลิกทั้งครบ และเพื่อเตรียมตัวนักเรียนรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (ศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกำลัง และศีลสง่า) ประจำปีในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ 
17 กุมภาพันธ์ 67 : ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด รร.ธีรศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด แชมเปี้ยนชิพ 2567 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ จ.ลพบุรี วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 
20 กุมภาพันธ์ 67 : เปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ 
เดือนมีนาคม
1 มีนาคม 67 : พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนมีนาคม  
1 มีนาคม 67 : ภาพที่ระลึกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2566  
       ภาพที่ระลึกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รุ่นที่ 50
       ภาพที่ระลึกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 รุ่นที่ 50
       ภาพที่ระลึกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 รุ่นที่ 50
       ภาพที่ระลึกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 รุ่นที่ 50
4 มีนาคม 67 : มอบรางวัล รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพโปสเตอร์ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310D 
4 มีนาคม 67 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการแข่งขัน NATHTACHAI TAEKWONDO CAMPIONSHIP AYUTTAYA 2024 ณ The Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 
4 มีนาคม 67 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ West เทควันโดชิงแชมป์ภาคตะวันตก 2567 จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 
5 มีนาคม 67 : กิจกรรมน้องส่งพี่ 
เดือนเมษายน
6 เมษายน 67 : ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com