คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

เดือนเมษายน
7 เมษายน 66 : ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ นักเรียน ขั้น ป.6/4 ได้รับรางวัล ผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566  
9 เมษายน 66 : ขอแสดงความยินดีรางวัล🏆 AWARD OF THE YEAR YOUTH INTERNATIONAL EXCELLENCE AWARD 2023 ณ สโมสรธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8 เม.ย. 2566  
19 เมษายน 66 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท ณ รร.ดรุณาราชบุรี  
23 เมษายน 66 : ขอแสดงความยินดี กับทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ในการแข่งขันรายการ PATTAYA INTERNATIONAL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023  
25 เมษายน 66 : คุณพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และรองศึกษาธิการจ.ราชบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาสุจริต และแสดงเจตจำนงองค์กรสุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล : No Gift Policy ณ ศธจ.ราชบุรี : 25 เม.ย. 65  
25 เมษายน 66 : คุณพ่อและตัวแทนครูร่วมกับท่านศึกษาธิการ และท่านรองศึกษาธิการจ.ราชบุรี ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566  
26 เมษายน 66 : ครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2566  
26-28 เมษายน 66 : คุณครูศักดิ์ชัย สว่างงาม และคุณครูดุษณีย์ ประทุมศิริ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  
29 เมษายน 66 : ขอแสดงความยินดีกับทีม MT ธีรศาสตร์ เทควันโด การแข่งขันรายการบ้านบึงเทควันโด ณ จ.ชลบุรี  
เดือนพฤษภาคม
2 พฤษภาคม 66 : ประชุมทำแผนงาน โครงการ แผนพัฒนาปี2566-2570  
2 พฤษภาคม 66 : ประชุมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ การดําเนินกิจกรรม “๖สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร”  
6 พฤษภาคม 66 : ขายหนังสือ เครื่องแบบ  
6 พฤษภาคม 66 : งานกิจการนักเรียนและงานจิตตาภิบาลได้เข้าร่วมอบรม "การปกป้องคุ้มครองนักเรียน Child Protection "  
8 พฤษภาคม 66 : เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อพัฒนาทักษะสมอง(EF)  
11-12 พฤษภาคม 66 : อบรมการทำงานเป็นทีม หลักสูตร Advance โดย อ.เธียร ภู่ภิญโญยิ่ง  
16 พฤษภาคม 66 : ครูบุญลาภประชุมการใช้ไฟแดงหน้าโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีอีก 5 โรงเรียน โดยแขวงการทางหลวงราชบุรี  
16 พฤษภาคม 66 : คุณครูผึ้ง และคุณครูจอย เป็นตัวแทนครูอนุบาล เดินทางไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพแบบประเมินด้านสติปัญญาระดับปฐมวัย  
19 พฤษภาคม 66 : วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2566  
20 พฤษภาคม 66 : บรรยากาศการแข่งขันรายการราชบุรีโอเพ่น ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี นักกีฬารร.ธีรศาสตร์ MT Theerasart  
23 พฤษภาคม 66 : มอบรางวัลแก่นักกีฬา ในการแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคกลาง ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9  
25 พฤษภาคม 66 : คุณพ่อ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้านโยบายฯ เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 66  
27 พฤษภาคม 66 : บรรยากาศการแข่งขันเทควันโด รายการ "Bangkok Giants Taekwondo Open 2023"  
27-28 พฤษภาคม 66 : ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  
29 พฤษภาคม 66 : มอบรางวัล แก่นักกีฬาเทควันโด ทีม MT Theerassrt รายการแข่งขัน PATTAYA INTERNATIONAL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023  
29 พฤษภาคม 66 : คุณพ่อผู้อำนวยการ มอบถ้วยรางวัล 🏆 AWARD OF THE YEAR YOUTH INTERNATIONAL EXCELLENCE AWARD 2023  
29 พฤษภาคม 66 : คุณพ่อผู้อำนวยการ มอบโล่รางวัล "ผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น" โล่เกียรติยศจากประธานรัฐสภา ให้กับเด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์  
29 พฤษภาคม 66 : วันงดสูบบุหรี่โลก  
เดือนมิถุนายน
1 มิถุนายน 66 : กิจกรรมวันวิสาขบูชา  
2 มิถุนายน 66 : กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
8 มิถุนายน 66 : เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  
9 มิถุนายน 66 : การประชุมเชิงปฏิบัติ(Workshop) การใช้ประโยชน์และการประยุกต์การใช้งานสื่อให้เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพื้นที่ ตามโครงการ "การพัฒนาคลังความรู้เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล"  
9 มิถุนายน 66 : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดย คุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซานคามิลโล  
9 มิถุนายน 66 : กิจกรรม English day  
10 มิถุนายน 66 : งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่  
10 มิถุนายน 66 : อบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “การสอนคำสอนเด็ก และการใช้หนังสือชีวิตคริสตัง”  
8-11 มิถุนายน 66 : กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ "นักสืบสุดท้าทาย ชวนสหายไปปาร์ตี้"  
11 มิถุนายน 66 : พิธีบูชาขอบพระคุณและขบวนแห่โอกาสสมโภชพระคริสตวรกาย  
12 มิถุนายน 66 : มอบรางวัลเทควันโดรายการ บ้านบึงแชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566  
15 มิถุนายน 66 : พิธีไหว้ครู  
15 มิถุนายน 66 : พิธีไหว้ครู ระดับอนุบาล  
15 มิถุนายน 66 : พิธีไหว้ครู ระดับประถม  
15 มิถุนายน 66 : พิธีไหว้ครู ระดับมัธยม  
15 มิถุนายน 66 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1  
15 มิถุนายน 66 : งานปฐมนิเทศธรรมศึกษาในโรงเรียน (ธศร.) พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา  
17 มิถุนายน 66 : อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPASS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ"  
17 มิถุนายน 66 : รางวัลลูกกตัญญูต่อบุพการี  
17 มิถุนายน 66 : มอบรางวัลเทควันโด รายการ "ราชบุรีโอเพ่น ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  
19 มิถุนายน 66 : การพัฒนาคุณภาพข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิชาสังคมฯ ประวัติศาสตร์ และคริสต์ศาสนา  
19 มิถุนายน 66 : HBD ซิสเตอร์ยาย  
20 มิถุนายน 66 : รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน  
20 มิถุนายน 66 : คัดเลือกข้อสอบร่วมโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี วิชา ภาษาอังกฤษ  
21 มิถุนายน 66 : ประชุมออนไลน์ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
21 มิถุนายน 66 : คัดเลือกข้อสอบร่วมโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี วิชาภาษาไทย  
22 มิถุนายน 66 : ร้อยตำรวจตรีหญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม (ครู D.A.R.E) เสียสละเวลามาให้ความรู้นักเรียนธีรศาสตร์ เรื่อง ยาเสพติด  
22 มิถุนายน 66 : ฝ่ายจิตตาภิบาล ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ น.ร. เกี่ยวกับสมณองค์กรยุวธรรมทูต ออมสินยุวธรรมทูต  
22 มิถุนายน 66 : ประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านการอ่านภาษาไทย  
23 มิถุนายน 66 : นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและคณะ มาตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน และนิเทศติดตามการดำเนินงาน การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2566  
23 มิถุนายน 66 : คัดเลือกข้อสอบร่วมโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี วิชาคณิตศาสตร์  
23 มิถุนายน 66 : คุณครูปราถณา เกิดแก้ว ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ที่โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา  
23 มิถุนายน 66 : โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ Sound Mind in Sound Body  
24 มิถุนายน 66 : อบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566/2023 "การสอนคำสอนเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง"  
26 มิถุนายน 66 : วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"  
26 มิถุนายน 66 : ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการร.ในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM  
27 มิถุนายน 66 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ แสดงละครเรื่อง พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
27 มิถุนายน 66 : มอบรางวัลการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และมอบรางวัลให้กับนักแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
28 มิถุนายน 66 : ครูวิศรุต ปัญจลาภสกุล และ ครูสุมาส ทรัพย์เย็น ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรม ครั้งที่ 1/66  
29 มิถุนายน 66 : ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรคุณพ่อมงคล จันทรสุขสันต์  
29 มิถุนายน 66 : พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
29 มิถุนายน 66 : การประชุมเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาของหน่วยงานสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรี ผ่านโปรแกรม ZOOM  
29 มิถุนายน 66 : แบ่งกลุ่มจับสีกีฬาภายใน  
29 มิถุนายน 66 : ขอแสดงความยินดี นักกีฬาเทควันโดโรงเรียนธีรศาสตร์ ตัวแทนภาคที่2จังหวัดราชบุรี ได้เข้าแข่งขันรอบมหกรรม กาญจนบุรีเกมส์กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้  
30 มิถุนายน 66 : ขอแสดงความยินดี นักกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนธีรศาสตร์ ตัวแทนภาคที่2จังหวัดราชบุรี ได้เข้าแข่งขันรอบมหกรรม กาญจนบุรีเกมส์กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้  
เดือนกรกฎาคม
3 กรกฎาคม 66 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการBangkok Giants Taekwondo Open 2023 ณ ศูนย์การค้าSHOW DC เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566  
3 กรกฎาคม 66 : เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยบาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร  
3 กรกฎาคม 66 : น้อง ๆ อนุบาลโรงเรียนธีรศาสตร์ เริ่มต้นกิจกรรม ในโครงการ "หนูน้อยอนุบาลคนดี" ประจำปีการศึกษา2566 ด้วยการรับฟังข้อคิด ปลูกฝังคุณธรรม จากบาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร  
4 กรกฎาคม 66 : ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  
4 กรกฎาคม 66 : เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยบาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร  
5 กรกฎาคม 66 : เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยบาทหลวงไพศาล ยอแซฟ  
6-7 กรกฎาคม 66 : โรงเรียนธีรศาสตร์ โดยครูบุญลาภ และตัวแทนนักเรียน 9 คน เป็นตัวแทนรร.เอกชนจ.ราชบุรี ร่วมเข้าค่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีสู่การปฏิบัติ จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ค. 66 ณ.ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
8 กรกฎาคม 66 : คุณ​ครูสุมาส​ ทรัพย์​เย็น​ และคุณครูนิรัตนดา​ ตันตระ​กูล เข้าร่วมอบรมครูผู้นำยุวธรรม​ทูต​ วันเสาร์​ที่​ 8​ ก.ค.66​ อาคารเซนต์ปอล โรงเรียน​ดรุณ​าราชบุรี​  
13 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.1 เรื่อง น้ำพริกตาแดงแบบแห้ง  
13 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.2 เรื่อง น้ำพริกกุ้งเสียบ  
14 กรกฎาคม 66 : ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  
14 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.3 เรื่อง การแปรรูปอาหารประเภท ฉาบ ( กล้วย, มัน และเผือก)  
14 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.5 เรื่อง ไข่เค็มใบเตย  
14 กรกฎาคม 66 : 🥈รางวัล ระดับภาคกลาง🥈 ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับครูและนักเรียน ที่ ได้รับ 🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
14 กรกฎาคม 66 : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง ระดับประถมศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
15 กรกฎาคม 66 : อบรมครูคำสอน หัวข้อ การสอนคำสอนเยาวชนและการใช้หนังสือ YOU CAT  
17 กรกฎาคม 66 : ประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในจังหวัดราชบุรีด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
18 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมฐานคุณธรรม ชั้น อ.3 โครงการค่ายหนูน้อยอนุบาลคนดี  
19 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมฐานคุณธรรม ชั้น อ.2 โครงการค่ายหนูน้อยอนุบาลคนดี  
19 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.1 เรื่อง วุ้นกระทิแสนอร่อย  
19 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.2 เรื่อง วุ้นกระทิแสนอร่อย  
19 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมหล่อเทียน  
20 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.4 เรื่อง ลูกชุบ  
20 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมฐานคุณธรรม ชั้น อ.1 และ ชั้นเตรียมอนุบาล โครงการค่ายหนูน้อยอนุบาลคนดี  
21 กรกฎาคม 66 : พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"  
21 กรกฎาคม 66 : กีฬาเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีกลุ่มครู TRS ธีรศาสตร์ ประจำเดือน ก.ค. แข่งขันแชร์บอล เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน แบ่งปันรอยยิ้ม เพิ่มมิตรไมตรี สามัคคี  
21 กรกฎาคม 66 : ครูบุญลาภ เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าผา ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองท่าผา  
22 กรกฎาคม 66 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 ครูและผู้ปกครองได้พบปะ พูดคุย รายงานผลการสอบและพฤติกรรม  
22 กรกฎาคม 66 : กลุ่มงานจิตตาภิบาล(ขั้นพื้นฐาน)พบผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 1/66 เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการร่วมกันดูแลชีวิตฝ่ายจิตของนักเรียนคาทอลิก  
24 กรกฎาคม 66 : ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ ได้รับสายสะพายและเกียรติบัตร แต่งตั้งเป็น "ยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2566 ด้านศิลปะ"  
24 กรกฎาคม 66 : พิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน 1. ระดับประถม และ 2. ระดับมัธยม  
24 กรกฎาคม 66 : พิธีมอบถ้วย เหรียญ และเกียรติบัตร การแข่งขันเทควันโดรายการ "VITHIPHET TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023" "วิถีเพชร เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
25 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.6 เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อยังชีพ  
25 กรกฎาคม 66 : การแข่งขัน Science Show ระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  
25 กรกฎาคม 66 : การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
25 กรกฏาคม 66 : พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส  
25 กรกฎาคม 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  
26 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ระดับชั้นอนุบาล เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2566  
26 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ระดับชั้นประถมและมัธยม เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2566  
26 กรกฎาคม 66 : ฟังธรรมเทศนา ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2566  
26 กรกฎาคม 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  
26 กรกฎาคม 66 : การแข่งขัน Science Show ระดับมัธยมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  
27 กรกฎาคม 66 : ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  
27 กรกฎาคม 66 : ผลการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
27 กรกฎาคม 66 : โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.3 เรื่องบัวลอยสี่สหาย  
27 กรกฎาคม 66 : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
27 กรกฎาคม 66 : มอบรางวัลการแข่งขัน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
27 กรกฎาคม 66 : ครูฝ่ายนโนบายและแผน - การบริหารความเสี่ยง และฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนราชบุรี ครั้งที่ 1/2566  
27 กรกฎาคม 66 : รางวัลชมเชย "การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
28 กรกฎาคม 66 : แข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงยิมเนเซียมภายในสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี  
เดือนสิงหาคม
5 สิงหาคม 66 : รางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การประกวดโครงการวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
7 สิงหาคม 66 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
9 สิงหาคม 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  
9 สิงหาคม 66 : รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ในประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  
9 สิงหาคม 66 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร การปะกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  
10 สิงหาคม 66 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับปฐมวัย  
10 สิงหาคม 66 : ประชุมเสวนาทางวิชาการ การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค โดยสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี  
11 สิงหาคม 66 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับประถม-มัธยม  
11 สิงหาคม 66 : การแข่งขันประกวดวาดภาพเนื่องในกิจกรรมวันแม่ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาพิเษก กาญจนบุรี  
14 สิงหาคม 66 : รับรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566 ณ เวทีกลางมหกรรมวิทยาศาสตร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
14 สิงหาคม 66 : รับรางวัลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566 ณ เวทีกลางมหกรรมวิทยาศาสตร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
15 สิงหาคม 66 : รับการกำกับ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  
16 สิงหาคม 66 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่ารร.ธีรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566  
18 สิงหาคม 66 : เข้าร่วมการประกวดผลงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร  
18 สิงหาคม 66 : ครูสุธีรา เตี้ยมเครือ และครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
18 สิงหาคม 66 : นักเรียนชั้นมัธยม 1-3 ไปทัศนศึกษา "งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค มืองทองธานี  
18 สิงหาคม 66 : น้องอนุบาล สนุกสนาน มีความสุข ได้รับความรู้แบบอัดแน่นกับหลากหลายการทดลอง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566  
18 สิงหาคม 66 : น้องประถม เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการทดลอง ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  
19 สิงหาคม 66 : คุณครูศักดิ์ชัย สว่างงาม และ คุณครูปรีชญา พงศ์จิรพันธุ์ เข้าร่วมอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2566/2023 หัวข้อ "ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว" (ความสำคัญของชีวิตครอบครัว หล่อเลี้ยงด้วยความรัก) ณ โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี : 19 สิงหาคม 2566 (รอบ1)  
19 สิงหาคม 66 : ผ่านรอบคัดเลือก ได้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย (วาดสด) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประกวดวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หัวข้อ “ศิลปาชีพ ผ้าไทย เทิดไท้พระพันปีหลวง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566  
21 สิงหาคม 66 : พิธีรับมอบถ้วยรางวัล มอบเหรียญและเกียรติบัตร การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชน ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี 5 ส.ค. 66  
22 สิงหาคม 66 : ขอแสดงความยินดี รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2566  
22 สิงหาคม 66 : ขอแสดงความยินดี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566  
23 สิงหาคม 66 : ครูเทียมจันทร์ เง็กคร้อย และครูจุลพงษ์ คนงาม ประชุมคณะครู อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง "โครงการสำหรับเยาวชน ตอบคำถาม วาดภาพ และประกวดกล่าวสุนทรพจน์" ของสโมสรไลออนส์บ้านโป่ง ณ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 22 ส.ค. 66  
23 สิงหาคม 66 : คุณพ่อ ตัวแทนครู และวงโยธวาทิตรร.ธีรศาสตร์ควบคุมวงโดยครูโน๊ต & ครูนิกส์ เข้าร่วมงานพิธีเปิดกีฬาภายในของรร.อนุชนศึกษา  
24 สิงหาคม 66 : คุณพ่ออธิการบ้านเณรเล็กราชบุรี บราเดอร์ และมาสเซอร์ ให้การอบรมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์แก่นักเรียนคาทอลิกชาย  
24 สิงหาคม 66 : ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ ให้การอบรมกระแสเรียกการเป็นภคินี (ซิสเตอร์) แก่นักเรียนคาทอลิกหญิง  
26 สิงหาคม 66 : คณะครูคาทอลิกธีรศาสตร์ 22 คน เข้าร่วมอบรม​ครูคาทอลิกรอบที่ 2​ หัวข้อ"ความปิติยินดีแห่งความรักในครอบครัว"  
26-27 สิงหาคม 66 : เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
28 สิงหาคม 66 : มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ (หลายรายการ)  
31 สิงหาคม 66 : วงโยธวาทิต TRS ธีรศาสตร์ ร่วมขบวนพาเหรดและพิธีเปิดกีฬาภายในรร.วีรศิลป์ (รร.พี่ รร.น้อง)ภายใต้การนำของ T.โน๊ต & T.นิกส์  
เดือนกันยายน
1 กันยายน 66 : พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน เดือนกันยายน ซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาของพระคุณ และส่งศีลผู้สูงวัยและผู้ป่วยวันศุกร์ต้นเดือน  
1 กันยายน 66 : ฝ่ายอาคารสถานที่และผู้ใหญ่เต๋ มาให้บริการเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำใหม่ ตู้ทำน้ำเย็นจำนวน 3 จุด โดยใช้ระบบกรองน้ำ Reverse Osmosis (RO)  
1 กันยายน 66 : ครูพเยาว์และบรรดาเด็ก ๆ ช่วยกันปรับสภาพดินและปลูกต้นเฟื่องฟ้า ต้นไทรเกาหลี และต้นสนใบพาย เพิ่มพื้นที่สีเขียว ออกซิเจน และความสดชื่นให้กับรร.  
16 กันยายน 66 : โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นเจ้าภาพแข่งขันการแกะสลักผลไม้และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
20 กันยายน 66 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566  
21 กันยายน 66 : กิจกรรมวันสันติภาพสากล(โลก) คุณพ่ออ่านสารวันสันติภาพสากล และทุกคนยืนสงบนิ่ง 1 นาที  
21 กันยายน 66 : ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยรอบ สะอาด ปราศจากขยะ เนื่องในวันสันติภาพสากล  
21 กันยายน 66 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ป.1 - ป.3  
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com