คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

เดือนเมษายน
30 เมษายน 65 : วันจำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
เดือนพฤษภาคม
2 พฤษภาคม 65 : พิธีต้อนรับผู้บริหารใหม่ของโรงเรียนธีรศาสตร์ คุณพ่อมงคล จันทรสุขสันต์ 
10 พฤษภาคม 65 : อบรมเชิงปฏิบัติการการสอน Online ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่าน Application Zoom 
12 พฤษภาคม 65 : โรงเรียนธีรศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก 
14 พฤษภาคม 65 : ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดรายการGTG ณ ศูนย์การค้าบางปู 
23 พฤษภาคม 65 : พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565 ระดับประถมและมัธยม 
23 พฤษภาคม 65 : การมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการ GTG ณ ศูนย์การค้าบางปู เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 
24 พฤษภาคม 65 : พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย 
28 พฤษภาคม 65 : การปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนเตรียมอนุบาล, อ.1, ป.1, ม.1 และนักเรียนเข้าใหม่  
28 พฤษภาคม 65 : บรรยากาศการแข่งขันเทควันโดในรายการ "BANGKOK GIANTS TAEKWONDO OPEN 2022"  
30 พฤษภาคม 65 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการ "BANGKOK GIANTS TAEKWONDO OPEN 2022"  
31 พฤษภาคม 65 : กิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  
เดือนมิถุนายน
2 มิถุนายน 65 : พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565  
2 มิถุนายน 65 : ผู้สมัครสภานักเรียน หาเสียง นำเสนอนโยบายพรรค  
9 มิถุนายน 65 : เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  
13 มิถุนายน 65 : ประกาศเจตจำนงสุจริต ปีการศึกษา 2565  
16 มิถุนายน 65 : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565  
16 มิถุนายน 65 : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (รูปชุดที่2) 
16 มิถุนายน 65 : งานปฐมนิเทศธรรมศึกษาในโรงเรียน (ธศร.) และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา 2565  
16 มิถุนายน 65 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565  
18 มิถุนายน 65 : ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬารร.ธีรศาสตร์ ทีม "MT ธีรศาสตร์เทควันโด" การแข่งขันรายการ DMG Taekwondo Friendship ที่ Thanya Park  
20 มิถุนายน 65 : รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  
20 มิถุนายน 65 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ รายการ DMG TAKWONDO 2022 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า ธัญญาพาร์ค กรุงเทพฯ  
21 มิถุนายน 65 : ทำการทดสอบทักษะการอ่าน ของนักเรียนระดับประถมและมัธยม  
22 มิถุนายน 65 : โรงเรียนธีรศาสตร์กิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
24 มิถุนายน 65 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
24 มิถุนายน 65 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
24 มิถุนายน 65 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่ารร.ธีรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 และเลือกตั้งประธานฯ รองประธานฯ และตำแหน่งอื่น ๆ  
24 มิถุนายน 65 : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นักเรียนชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3  
25 มิถุนายน 65 : บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันรายการ HUA - HIN Taekwondo Championship  
27 มิถุนายน 65 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันรายการ HUA - HIN Taekwondo Championship  
29 มิถุนายน 65 : ฉลองศาสนนาม St. Peter คุณพ่อมงคล จันทรสุขสันต์  
เดือนกรกฏาคม
1 กรกฏาคม 65 : วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
4 กรกฏาคม 65 : พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
4 กรกฏาคม 65 : ค่ายปฏิบัติธรรม ป.1-ป.3 
5 กรกฏาคม 65 : ค่ายปฏิบัติธรรม ป.4-ป.6 
6 กรกฏาคม 65 : ค่ายปฏิบัติธรรม ม.1-ม.3 
8 กรกฏาคม 65 : การซ้อมอัคคีภัย 
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com