คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

เดือนมิถุนายน
22 มิถุนายน 64  : การคัดเลือกข้อสอบร่วมในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
25 มิถุนายน 64  : ผู้บริหารและคณะบุคลากรโรงเรียนธีรศาสตร์ ร่วมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
25 มิถุนายน 64  : เทศบาลตำบลท่าผา จังหวัดราชบุรี มาฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั่วบริเวณโรงเรียน 
30 มิถุนายน 64  : การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19 ระลอกใหม่ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เดือนกรกฎาคม
7 กรกฎาคม 64  : โรงเรียนธีรศาสตร์ บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนสุจริต ตามนโยบายศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564  
12 กรกฎาคม 64  : ผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง รปภ. และบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน จำนวน 120 คน ได้รับการฉีด วัคซีนเข็มที่1 
เดือนสิงหาคม
10 สิงหาคม 64  : ผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง รปภ. และบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน จำนวน 120 คน ได้รับการฉีด วัคซีนเข็มที่2 
26 สิงหาคม 64  : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบออนไลน์ 
28-29 สิงหาคม 64  : การคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
เดือนกันยายน
11-12 กันยายน 64  : โครงการรัฐให้ความช่วยเหลือตามมาตรการค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนเงิน 2,000 บาท/คน 
18 กันยายน 64  : ผู้ปกครองนักเรียนลงนามเพื่อยืนยันสมัครใจฉีดวัคซีนและไม่สมัครใจฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ ไฟเซอร์ (Pfizer) 
25-28 กันยายน 64  : การรับคืนแบบประเมินความรู้ และแจกอุปกรณ์งานประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เดือนตุลาคม
8 ตุลาคม 64 : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลบ้านโป่ง และเทศบาลเมืองบ้านโป่ง Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 1 แก่นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ จำนวน 551 คน ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาริมน้ำเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
30 ตุลาคม 64 : ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เดือนพฤศจิกายน
1 พฤศจิกายน 64 : การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนธีรศาสตร์ โดย นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 
1 พฤศจิกายน 64 : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 2 แก่นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ จำนวน 475 คน ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ 
เดือนธันวาคม
21 ธันวาคม 64 : ตัวแทนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ ส่งความสุขให้กับศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2565  
23 ธันวาคม 64 : คณะครูโรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมส่งความสุขให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2565 
เดือนมกราคม
22 มกราคม 65 : กิจกรรมประกาศผลสอบ และ พบผู้ปกครอง กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 1) รับผลการสอบประเมินความรู้กลางภาคเรียนที่ 2/2564 2) รับคืนผลงานกระเป๋าผ้ารักษ์โลก 3) รับของรางวัล และ หน้ากากอนามัย จากโครงการทัศนศึกษาออนไลน์ 4) รับชุดอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2  
เดือนกุมภาพันธ์
11 กุมภาพันธ์ 65 : ตรวจ ATK นักเรียนก่อนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
11 กุมภาพันธ์ 65 : ตรวจ ATK ครู หาเชื้อโควิด-19 
11 กุมภาพันธ์ 65 : ตรวจ ATK คนงานต่างชาติ หาเชื้อโควิด-19 
12 กุมภาพันธ์ 65 : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
14 กุมภาพันธ์ 65 : ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
16 กุมภาพันธ์ 65 : บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ และคุณครูดวงพร พุฒจิระ หัวหน้าวิชาการระดับปฐมวัย เข้ารับรางวัลสดุดีครูเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2565 
26 กุมภาพันธ์ 65 : รับรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "We Are All Connected"(เราทุกคนเชื่อมต่อกัน) หน่วยงานที่จัด สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี 
เดือนมีนาคม
1 มีนาคม 65 : การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
4 มีนาคม 65 : การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี ของโรงเรียนธีรศาสตร์ จำนวน 708 คน  
4 มีนาคม 65 : ตรวจตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อความในตราสาร หมวด 2 วัตถุประสงค์ ข้อ 5  
5 มีนาคม 65 : การรับแบบประเมินความรู้ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รับหน้ากากอนามัย รับอาหารเสริม(นม) รับแบบฟอร์มการทำแฟ้มสะสมผลงาน  
5 มีนาคม 65 : เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ปันจักสีลัต ณ ดุสิตฮอลล์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ  
12 มีนาคม 65 : การดำเนินงานบริการผู้ปกครองในการรับคืนแบบประเมินความรู้ ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (On hand)  
14 มีนาคม 65 : การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
31 มีนาคม 65 : การอบรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เดือนเมษายน
2 เมษายน 65 : รับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
21 เมษายน 65 : กิจกรรมอำลา st.ยุวดี คุ้มภัย เนื่องในโอกาสไปรับหน้าที่ใหม่ ณ โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.กระบี่ 
25 เมษายน 65 : บาทหลวงธาดา พลอยจินดารับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
29 เมษายน 65 : กิจกรรมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี ของโรงเรียนธีรศาสตร์ จำนวน 769 คน 
29 เมษายน 65 : กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ และกิจกรรมอำลาคุณพ่อธาดา พลอยจินดา โอกาสรับตำแหน่งใหม่ 
30 เมษายน 65 : วันจำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com