คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
        เอกลักษณ์โรงเรียนธีรศาสตร์ คือ วัฒนธรรมองค์กร ที่ว่า “ครอบครัวธีรศาสตร์ ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ มี
พัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม” “อยู่อย่างครอบครัว ทำงานอย่างมืออาชีพ”


การแสดงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมธีรศาสตร์ คือ การไหว้ และ ระบบการทำงาน
       การไหว้               เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงความผูกพันเป็นครอบครัว เป็นมิตร มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
                                  ต่อผู้คนทั่วไป
       ระบบการทำงาน    ต่อยอด สร้างสรรค์ และพัฒนา         อัตลักษณ์ธีรศาสตร์์ คือ “แบ่งปัน...ด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้”
         
การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของครอบครัวธีรศาสตร์ ได้แก่ “แบ่งปัน…ด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้”
 
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com