คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
         เอกลักษณ์ของโรงเรียนธีรศาสตร์ คือ  วัฒนธรรมองค์กร ที่ว่า

                 “ครอบครัวธีรศาสตร์....ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม”
                 "อยู่อย่างครอบครัว  ทำงานอย่างมืออาชีพ"
                  พฤติกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมครอบครัวธีรศาสตร์ คือ
                         1)  การไหว้  เป็นพฤติกรรมของบุคลที่แสดงถึงความเคารพ  ความผูกพันเปนครอบครัว เป็นญาติมิตร  มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  และต่อผู้คนทั่วไป
                          2)  การบริหารจัดการ ทำงานเป็นระบบ ต่อยอด พัฒนา


         อัตลักษณ์โรงเรียนธีรศาสตร์   คือ   “แบ่งปัน"   ด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ บุคลากรครูและนักเรียน  ในครอบครัวธีรศาสตร์เป็นผู้แบ่งปัน ความรู้ ความดี และความสุข
 
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com