คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
Best Practice
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
     1  นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
     1  นางพรรษา ขันธ์เครือ
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการระดับประถม
     2  นางจิราภร  พงศ์ลักษมาณา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     3  นางสาวปัทมา  คล้ำเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     4  นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริมงคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     5  นางสาวสุจิวรรณ  ชื่นหุ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     6  นายธนิต  สุวรรณลักษณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     7  นางสาวรุจิรดา  ทัศนานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     8  นางดุษณีย์  ประทุมศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     9  นางสาวอลิสา  กุดาศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     10  นางปทิตตา  พงษ์ศิริ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     1  นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการระดับมัธยม
     2  นางสาวชญาณิศ อาบสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยspan>
     3  นางวรรณวลี  อารมย์สุขโข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     4  นางสาวอารียา ผูกรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์span>
     5  นางประไพ  แก้วจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     6  นายสมชาย  ล่าทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     7  นางงสาวโชคสกุล  ปานดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     8  นายศักดิ์ชัย  สว่างงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     9  นายพรพจน์  ภูสี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     10  นางสาวเทียมจันทร์  เง็กคร้อย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     11  นางสุรีรัตน์  จีนเอีย
บรรณารักษ์ห้องสมุด

 

 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com