คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

เดือนพฤษภาคม
4 พฤษภาคม 62 : จำหน่ายแบบเรียน/อุปกรณ์/เครื่องแบบนักเรียน 
9 พฤษภาคม 62 : อบรมการพัฒนากระบวนการคิดและการจัดทำแบบ ปพ.5 
17 พฤษภาคม 62 : กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
27 พฤษภาคม 62 : งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 
27 พฤษภาคม 62 : งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (ชุด2) 
29 พฤษภาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด 
31 พฤษภาคม 62 : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
เดือนมิถุนายน
1 มิถุนายน 62 : วันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ระดับอนุบาล-พื้นฐาน 
4 มิถุนายน 62 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2/2562 
5 มิถุนายน 62 : ศึกษานิเทศตรวจติดตามความพร้อมของโรงเรียน 
6 มิถุนายน 62 : เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
7 มิถุนายน 62 : สอบอ่านเขียนภาษาไทย 
10 มิถุนายน 62 : มอบรางวัลเทควันโดรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ประเภทต่อสู้ จังหวัดชลบุรี 
12 มิถุนายน 62 : ประชุมความปลอดภัยทางถนนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
12 มิถุนายน 62 : กิจกรรมทำพานไหว้ครู 
13 มิถุนายน 62 : พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2562 
13 มิถุนายน 62 : เปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 
16 มิถุนายน 62 : พิธีบูชาขอบพระคุณแรกคุณพ่อยอห์น บอสโก วัชรพล อำนาจเกียรติกุล 
17 มิถุนายน 62 : มอบรางวัลการประกวดร้องเพลงรายการ "YOURS SINGING CONTEST 2019" 
17 มิถุนายน 62 : ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
17 มิถุนายน 62 : เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด 
17 มิถุนายน 62 : กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
18 มิถุนายน 62 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำรายการสมุทรสงครามสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทสงคราม 
18 มิถุนายน 62 : กิจกรรมจับฉลากสีกีฬาภายใน 
19 มิถุนายน 62 : ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 
20 มิถุนายน 62 : โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาปลูกความรู้และส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบ้านโป่ง 
24 มิถุนายน 62 : การประกวดร้องเพลงจีน โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่างไต้หวันกับไทย โดยสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย 
24 มิถุนายน 62 : การแข่งขันอยุธยาโอเพ่น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ อยุธยาซิตี้ปาร์ค 
26 มิถุนายน 62 : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" 
26 มิถุนายน 62 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
27 มิถุนายน 62 : พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
27 มิถุนายน 62 : กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ 
27 มิถุนายน 62 : กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
28 มิถุนายน 62 : ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร คุณพ่อธาดา พลอยจินดา 
เดือนกรกฎาคม
1 กรกฎาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันวันสุนทรภู่ 
1 กรกฎาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ Alpaca Championship ครั้งที่ 8 
1 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษ 
2 กรกฎาคม 62 : คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนและคณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเอกชนต้นแบบเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
2 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ป.1-ป.3 
3 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ป.4-ป.6 
4 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ม.1-ม.3 
4 กรกฎาคม 62 : ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน 
4 กรกฎาคม 62 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 
8 กรกฎาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562  
8-11 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมหล่อเทียน  
10 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาไทย 
10 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย โดย ครูหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
11 กรกฎาคม 62 : ศูนย์วิชาการนิเทศการจัดการการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
12 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนจำนำพรรษา  
12 กรกฎาคม 62 : ประชุมคณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเอกชนต้นแบบเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
18 กรกฎาคม 62 : พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
22 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
26 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 
26 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมวันภาษาไทย 
26 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมกระแสเรียก 
31 กรกฎาคม 62 : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
เดือนสิงหาคม
1 สิงหาคม 62 : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
2 สิงหาคม 62 : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.5 ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย และ พิพิธภัณฑ์ปานถนอม 
2 สิงหาคม 62 : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.6 ณ สัทธา อุทยานไทย 
2 สิงหาคม 62 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.3 เรื่อง การพับกระดาษ โดย นางนุชนาท ยมศรีเคน  
3 สิงหาคม 62 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.2 เรื่อง น้ำสมุนไพร โดย นางวรรณา ศิริประสพ  
5 สิงหาคม 62 : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
5 สิงหาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการจันทบุรีโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ 
5 สิงหาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ 
6 สิงหาคม 62 : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
6 สิงหาคม 62 : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.3 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ปทุมธานี 
6 สิงหาคม 62 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.4 เรื่องอาหารกับการดูแลสุขภาพด้วยโยคะ โดย นางสาวเมษ​ยา​ เกียรติ​ศิริ
7 สิงหาคม 62 : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.4 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
7 สิงหาคม 62 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.5  
8 สิงหาคม 62 : ตรวจฟันนักเรียน  
9 สิงหาคม 62 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับประถม-มัธยม 
14 สิงหาคม 62 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.1 เรื่อง แซนวิชแสนอร่อย 
14 สิงหาคม 62 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.6 เรื่อง มวยไทย โดยค่ายมวยศิษย์มนต์ชัย 
15 สิงหาคม 62 : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
17 สิงหาคม 62 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
19 สิงหาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "การเดินทางของสันติภาพ" ของหน่วยงาน "สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง" แข่งขันเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562  
19 สิงหาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการหัวหินแชมป์เปี้ยนชิพ ณ สนามทรูอารีน่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 
19-20 สิงหาคม 62 : การประเมินภายนอกจาก สมศ.ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  
21 สิงหาคม 62 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.1 เรื่อง โยคะ โดยคุณสุธิษา สุขศรี  
23 สิงหาคม 62 : กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ชั้น ป.1-ป.3  
23 สิงหาคม 62 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.5  
26 สิงหาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 1 การแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ภาคกลาง ของ อพวช. 2.รอบคัดเลือก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 3.รอบระดับประเทศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  
26 สิงหาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำบอสโกพิทักษ์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562  
เดือนกันยายน
2 กันยายน 62 : มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2019 หัวข้อ : "แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์"  
4 กันยายน 62 : กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 44 (พิธีเปิด 1)  
4 กันยายน 62 : กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 44 (การแข่งขันแชร์บอลและบาสเกตบอล)  
5 กันยายน 62 : กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 44 (วันที่สอง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ)  
6 กันยายน 62 : กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 44 (วันที่สาม การแข่งขันกรีฑา ชักเย่อและพิธีปิด)  
9 กันยายน 62 : มอบรางวัลการประกวดขับร้องเพลง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทเพลงไทยสากล เพลงสากล เพลงเพื่อชีวิต วันวิชาการ "เปิดโลกวิชาการ บ้านสารสิทธิ์ 2562 (SJ OPEN HOUSE 2019) ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 
12 กันยายน 62 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.3 เรื่องการทำ CPR 
13 กันยายน 62 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.2 เรื่องการนวดแผนไทย 
20 กันยายน 62 : กิจกรรมวันสันติภาพสากล 
20 กันยายน 62 : โรงเรียนธีรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ สานพลังสร้างมาตรการองค์กรปลอดภัยทางถนนของ อ.บ้านโป่ง 
20 กันยายน 62 : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 
23 กันยายน 62 : มอบรางวัล โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม "คนดีศรีราชบุรี" จำนวน 2 คน ได้แก่ ด.ญ.ลภัสรดา จิตรานนท์ และ ด.ญ.ธนพร เฮงฮู้ เข้ารับรางวัลวันที่ 18 กันยายน 2562 
23 กันยายน 62 : มอบรางวัล การแข่งขันประกวดร้องเพลง The Crystal Star Kid's Contest 2019 เพลงฮิต 100ล้านวิว ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562  
23 กันยายน 62 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ Samutsakhon Swimming ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 
23 กันยายน 62 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการปากน้ำเทควันโด ณ ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2562 
เดือนตุลาคม
1 ตุลาคม 62 : โรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนนารีวิทยามาดูงานการประเมินภายนอก รอบ4 
1 ตุลาคม 62 : พิธีสวดสายประคำโรงเรียน 
4 ตุลาคม 62 : โรงเรียนเทพวิทยามาดูงานการประเมินภายนอก รอบ4 
9 ตุลาคม 62 : โรงเรียนเทพินทร์พิทยามาดูงานการประเมินภายนอก รอบ4 
24-26 ตุลาคม 62 : กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (รูปชุด 1) 
24-26 ตุลาคม 62 : กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (รูปชุด 2) 
28 ตุลาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ เดอะวินเนอร์ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 
29 ตุลาคม 62 : มอบเงินร่วมสร้างกุฏิสงฆ์ ณ วัดเขาเพิง จำนวนเงิน 300,000 บาท 
31 ตุลาคม 62 : กิจกรรมวันฮาโลวีน 
31 ตุลาคม 62 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทย และเขียนภาษาไทย 
เดือนพฤศจิกายน
4 พฤศจิกายน 62 : พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้มีพระคุณและผู้บริหารโรงเรียนที่ล่วงหลับ
5 พฤศจิกายน 62 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด วิถีเพชรแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  
9 พฤศจิกายน 62 : วันพบผู้ปกครองประกาศผลสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
11 พฤศจิกายน 62 : กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงเนื่องในวันลอยกระทง
11 พฤศจิกายน 62 : กิจกรรมวันลอยกระทง(รูปชุดที่ 1)
11 พฤศจิกายน 62 : กิจกรรมวันลอยกระทง(รูปชุดที่ 2)
12 พฤศจิกายน 62 : มอบรางวัลเทควันโดสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ
18 พฤศจิกายน 62 : มอบรางวัลเทควันโดรายการ "ร่มเย็น พระพุทธไสยาสน์ องอาจแดนดิน ถิ่นวีรชน แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 จ.สิงห์บุรี
18 พฤศจิกายน 62 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ Sarasit Swimming Championshipsครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
20 พฤศจิกายน 62 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3 ปี 2562
22 พฤศจิกายน 62 : ประชุมคณะกรรมการการเข้าค่ายลูกเสือร่วมชั้น ป.6  
25 พฤศจิกายน 62 : โรงเรียนอนุชนศึกษาและโรงเรียนวีรศิลป์มาดูงานการประเมินภายนอกรอบ 4  
28 พฤศจิกายน 62 : ตัวแทนนักเรียนให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก  
28 พฤศจิกายน 62 : คุณหมอจากโรงพยาบาลให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็ก  
30 พฤศจิกายน 62 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสอบธรรมศึกษา  
เดือนธันวาคม
2 ธันวาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ THE EMPERROR เทควันโดแชมเปี้ยนชิพ แข่งขันวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
4 ธันวาคม 2562 : กิจกรรม5ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
16 ธันวาคม 2562 : มอบรางวัลตอบคำถามในงานสัปดาห์พระคัมภีร์จัดขึ้นในวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562  
16 ธันวาคม 2562 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ "เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง" ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  
16 ธันวาคม 2562 : ตัวแทนโรงเรียนธีรศาสตร์ ส่งความสุขให้กับศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่  
17 ธันวาคม 2562 : ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโีรงเรียนวีรศิลป์มาส่งความสุขให้กับผู้บริหารโรงเรียนธีรศาสตร์ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่  
20 ธันวาคม 2562 : กิจกรรมวันรื่นเริง ส่งความสุขผู้บริหาร (รูปชุดที่1)  
20 ธันวาคม 2562 : กิจกรรมวันรื่นเริง ส่งความสุขผู้บริหาร (รูปชุดที่2)
20 ธันวาคม 2562 : กิจกรรมวันรื่นเริง ส่งความสุขผู้บริหาร (รูปชุดที่3)
เดือนมกราคม
6 มกราคม 2563 : โรงเรียนธีรศาสตร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
6 มกราคม 2563 : กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.6 ณ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ จ.ราชบุรี  
18 มกราคม 2563 : สอบความรู้พื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่
19 มกราคม 2563 : ภาพการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี ประจำปี2563  
20 มกราคม 2563 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ณ สระว่ายน้ำอัลปาก้า สปอร์ตคลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
20 มกราคม 2563 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนธีรศาสตร์
20 มกราคม 2563 : รับการนิเทศจากศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี
23 มกราคม 2563 : พิธีปิดประจำกองลูกเสือ
27 มกราคม 2563 : กิจกรรม ครูแดร์ ให้ความรู้เรื่องโทษยาเสพติด
27 มกราคม 2563 : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เข็มที่2)
28 มกราคม 2563 : ประชุมชมรมผู้ปกครอง
28 มกราคม 2563 : ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน
เดือนกุมภาพันธ์
1-2 กุมภาพันธ์ 63 : การทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 
7 กุมภาพันธ์ 63 : กิจกรรมวันมาฆบูชา 
8 กุมภาพันธ์ 63 : วันพบผู้ปกครอง ประกาศผลสอบกลางภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
11 กุมภาพันธ์ 63 : ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมแสดงความไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงประชาชนที่โคราช 
14 กุมภาพันธ์ 63 : งานวันแห่งความภาคภูมิใจ โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของโรงเรียนธีรศาสตร์ (รูปชุดที่ 1) 
14 กุมภาพันธ์ 63 : งานวันแห่งความภาคภูมิใจ โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของโรงเรียนธีรศาสตร์ (รูปชุดที่ 2) 
14 กุมภาพันธ์ 63 : พิธีบูชาขอบพระคุณพระคริสตเจ้า โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของโรงเรียนธีรศาสตร์  
15 กุมภาพันธ์ 63 : งานวันคืนสู่เหย้า ขาว-น้ำเงิน ฉลองครบรอบ 50 ปีโรงเรียนธีรศาสตร์ (รูปชุดที่ 1) 
15 กุมภาพันธ์ 63 : งานวันคืนสู่เหย้า ขาว-น้ำเงิน ฉลองครบรอบ 50 ปีโรงเรียนธีรศาสตร์ (รูปชุดที่ 2) 
15 กุมภาพันธ์ 63 : งานวันคืนสู่เหย้า ขาว-น้ำเงิน ฉลองครบรอบ 50 ปีโรงเรียนธีรศาสตร์ (รูปชุดที่ 3) 
21 กุมภาพันธ์ 63 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการภาคี4ฝ่าย 
28 กุมภาพันธ์ 63 : กิจกรรมน้องส่งพี่ 
29 กุมภาพันธ์ 63 : พิธีมอบวุฒิบัตรระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 
29 กุมภาพันธ์ 63 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 รุ่น 46 
เดือนมีนาคม
4 มีนาคม 63 : การสอบ NT ระดับชั้น ป.3 สนามสอบโรงเรียนธีรศาสตร์ 
5 มีนาคม 63 : โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด (ภายในห้องและนอกห้องเรียน)"Big Cleaning Day" ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัส COVID-19 
 
เดือนเมษายน
 
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com