คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 ประชาสัมพันธ์ การดูผลสอบ O–NET ได้ด้วยตนเอง  


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565ปีการศึกษา 2565
เดือนเมษายน
30 เมษายน 65 : วันจำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
เดือนพฤษภาคม
2 พฤษภาคม 65 : พิธีต้อนรับผู้บริหารใหม่ของโรงเรียนธีรศาสตร์ คุณพ่อมงคล จันทรสุขสันต์ 
10 พฤษภาคม 65 : อบรมเชิงปฏิบัติการการสอน Online ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่าน Application Zoom 
12 พฤษภาคม 65 : โรงเรียนธีรศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก 
14 พฤษภาคม 65 : ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดรายการGTG ณ ศูนย์การค้าบางปู 
23 พฤษภาคม 65 : พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565 ระดับประถมและมัธยม 
23 พฤษภาคม 65 : การมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการ GTG ณ ศูนย์การค้าบางปู เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 
24 พฤษภาคม 65 : พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย 
28 พฤษภาคม 65 : การปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนเตรียมอนุบาล, อ.1, ป.1, ม.1 และนักเรียนเข้าใหม่  
28 พฤษภาคม 65 : บรรยากาศการแข่งขันเทควันโดในรายการ "BANGKOK GIANTS TAEKWONDO OPEN 2022"  
30 พฤษภาคม 65 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการ "BANGKOK GIANTS TAEKWONDO OPEN 2022"  
31 พฤษภาคม 65 : กิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  
เดือนมิถุนายน
2 มิถุนายน 65 : พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565  
2 มิถุนายน 65 : ผู้สมัครสภานักเรียน หาเสียง นำเสนอนโยบายพรรค  
9 มิถุนายน 65 : เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  
13 มิถุนายน 65 : ประกาศเจตจำนงสุจริต ปีการศึกษา 2565  
16 มิถุนายน 65 : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565  
16 มิถุนายน 65 : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (รูปชุดที่2) 
16 มิถุนายน 65 : งานปฐมนิเทศธรรมศึกษาในโรงเรียน (ธศร.) และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา 2565  
16 มิถุนายน 65 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565  
18 มิถุนายน 65 : ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬารร.ธีรศาสตร์ ทีม "MT ธีรศาสตร์เทควันโด" การแข่งขันรายการ DMG Taekwondo Friendship ที่ Thanya Park  
20 มิถุนายน 65 : รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  
20 มิถุนายน 65 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ รายการ DMG TAKWONDO 2022 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า ธัญญาพาร์ค กรุงเทพฯ  
20 มิถุนายน 65 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting  
21 มิถุนายน 65 : ทำการทดสอบทักษะการอ่าน ของนักเรียนระดับประถมและมัธยม  
22 มิถุนายน 65 : โรงเรียนธีรศาสตร์กิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
24 มิถุนายน 65 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
24 มิถุนายน 65 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่ารร.ธีรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 และเลือกตั้งประธานฯ รองประธานฯ และตำแหน่งอื่น ๆ  
24 มิถุนายน 65 : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นักเรียนชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3  
25 มิถุนายน 65 : บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันรายการ HUA - HIN Taekwondo Championship  
27 มิถุนายน 65 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันรายการ HUA - HIN Taekwondo Championship  
29 มิถุนายน 65 : ฉลองศาสนนาม St. Peter คุณพ่อมงคล จันทรสุขสันต์  
เดือนกรกฏาคม
1 กรกฏาคม 65 : วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
4 กรกฏาคม 65 : พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
4 กรกฏาคม 65 : ค่ายปฏิบัติธรรม ป.1-ป.3 
5 กรกฏาคม 65 : ค่ายปฏิบัติธรรม ป.4-ป.6 
6 กรกฏาคม 65 : ค่ายปฏิบัติธรรม ม.1-ม.3 
4-8 กรกฏาคม 65 : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชา-วันเข้าพรรษา (ระดับประถม-มัธยม) 
8 กรกฎาคม 65 : เก็บตกนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1  
8 กรกฏาคม 65 : การซ้อมอัคคีภัย 
11 กรกฏาคม 65 : กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬบูชา-วันเข้าพรรษา (ระดับปฐมวัย) 
11 กรกฏาคม 65 : กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬบูชา-วันเข้าพรรษา (ระดับประถม-มัธยม) 
11 กรกฏาคม 65 : กิจกรรมฟังธรรมเทศนา และร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
19 กรกฏาคม 65 : ครู D.A.R.E. มาให้ความรู้เรื่องการห่างไกลจากยาเสพติด กัญชง กัญชา บุหรี่ไฟฟ้า ฯลฯ 
20-22 กรกฏาคม 65 : กิจกรรม ค่ายหนูน้อยอนุบาลคนดี อ.1-อ.3 
21 กรกฏาคม 65 : ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัด และระดับภาค โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง จังหวัดราชบุรี  
22 กรกฏาคม 65 : ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน 
23 กรกฏาคม 65 : กิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อรับทราบผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
23 กรกฏาคม 65 : คณะครูคาทอลิกโรงเรียนธีศาสตร์ เข้ารับการอบรมครูคาทอลิก (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2565 "ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน"  
23-24 กรกฏาคม 65 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.1  
25 กรกฏาคม 65 : ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 จำนวน 10 คน จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 ประเมินเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65 จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
26 กรกฏาคม 65 : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
26 กรกฏาคม 65 : การทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ งานจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
27 กรกฏาคม 65 : ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
27 กรกฏาคม 65 : โรงพยาบาลซานคามิลโล จังหวัดราชบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เข็ม 2 ให้กับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนธีรศาสตร์ 
เดือนสิงหาคม
2 สิงหาคม 65 : มอบรางวัลการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 
4 สิงหาคม 65 : คณะกรรมการระดับภาค มาติดตาม "โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ"  
5 สิงหาคม 65 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก มาฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ให้นักเรียนชั้น ป.6  
5 สิงหาคม 65 : นักเรียนคาทอลิก ร่วมสรรเสริญโมทนาคุณและขอพรพระ ในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันศุกร์ต้นเดือน  
6 สิงหาคม 65 : การประชุมเสวนา การขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี IFTE  
6-7 สิงหาคม 65 : อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้อสนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.1 รุ่นที่ 1 รอบที่ 2 
11 สิงหาคม 65 : พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม  
11 สิงหาคม 65 : การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึษา 2564 และ ประจำปีการศึกษา 2565  
15 สิงหาคม 65 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ / Zoom meeting  
16 สิงหาคม 65 : กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  
16 สิงหาคม 65 : กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  
17 สิงหาคม 65 : ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในงานการเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
19 สิงหาคม 65 : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
20 สิงหาคม 65 : อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูต ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี 
20 สิงหาคม 65 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
23 สิงหาคม 65 : การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 
24 สิงหาคม 65 : ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1-ป.3 
25 สิงหาคม 65 : ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 
26 สิงหาคม 65 : ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-ม.3 
30 สิงหาคม 65 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ รร.ปากท่อพิทยาคม 
30 สิงหาคม 65 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ รร.ปากท่อพิทยาคม 
31 สิงหาคม 65 : คุณพ่ออธิการและรองอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมลราชบุรี มาให้ความรู้ ขั้นตอน กระบวนการการเตรียมตัวเป็นบาทหลวง ฯลฯ ให้แก่นักเรียนคาทอลิกชาย ป.6-ม.3  
31 สิงหาคม 65 : โรงเรียนธีรศาสตร์จัดบูทนิทรรศการ ในงานมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สป. ก้าวไกล ยกระดับการศึกษาไทย ในภูมิภาค ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ" ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กทม.  
เดือนกันยายน
1 กันยายน 65 : นักเรียนชั้น ป.6 - ม.3 เรียนวิชาคริสต์ศาสนานอกห้องเรียน ที่วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก  
2 กันยายน 65 : พิธีมิสซา ขอพรพระในวันศุกร์ต้นเดือนแก่คณะครูและนักเรียนคาทอลิก ที่ห้องคริสต์ศาสนา โรงเรียนธีรศาสตร์  
6 กันยายน 65 : ปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
7 กันยายน 65 : กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 45 สามัคคี คือ พลัง ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 (วันที่1)  
7 กันยายน 65 : กิจกรรมกีฬาภายใน ระดับปฐมวัย ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 45 สามัคคี คือ พลัง ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 (วันที่1)  
8 กันยายน 65 : กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 45 สามัคคี คือ พลัง ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 (วันที่2)  
8 กันยายน 65 : กิจกรรมกีฬาภายใน ระดับปฐมวัย ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 45 สามัคคี คือ พลัง ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 (วันที่2)  
9 กันยายน 65 : กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 45 สามัคคี คือ พลัง ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 (วันที่3)  
9 กันยายน 65 : กิจกรรมกีฬาภายใน ระดับปฐมวัย ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 45 สามัคคี คือ พลัง ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 (วันที่3)  
9 กันยายน 65 : แสดงความยินดี คุณพ่อและตัวแทนคณะครู เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัด  
10 กันยายน 65 : ผลการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี ได้รางวัลเหรียญทองแดง  
10 กันยายน 65 : ขอแสดงความยินดี กับครูผู้ฝึกสอนและนักกีฬาธีรศาสตร์ การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์แห่งจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565  
12 กันยายน 65 : คุณพ่อรับมอบถ้วยรางวัล และมอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียน รายการแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์แห่งจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 65  
12 กันยายน 65 : ครูตัวแทนรร. เข้ารับเกียรติบัตร จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี  
12 กันยายน 65 : คณะครูและน.ร. รร.ธีรศาสตร์ จัดนิทรรศการ และนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี  
13 กันยายน 65 :การประเมิน "การอ่านภาษาไทย" ป.1 - ม.3  
13 กันยายน 65 :การประเมิน "การเขียนภาษาไทย" ป.1 - ม.3  
15 กันยายน 65 :ปิดกิจกรรมนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ป.1 - ม.3 สำหรับภาคเรียนที่ 1 เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค  
16 กันยายน 65 :เล่านิทานคุณธรรม เรื่อง แจ็คคนซื่อ  
16 กันยายน 65 :การแข่ง Scienceshow ระดับมัธยม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
16 กันยายน 65 :การแข่ง Scienceshow ระดับประถม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
16 กันยายน 65 :การแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
16 กันยายน 65 :การแข่ง Coding ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
17 กันยายน 65 :มหกรรมงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 สนามการแข่งขัน สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผลไม้และการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
17 กันยายน 65 :การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง งามหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
17 กันยายน 65 :การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-ป.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
17 กันยายน 65 :การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง งามหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
17 กันยายน 65 :การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ​ speech Contest ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
17 กันยายน 65 :การแข่งขัน มหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโด แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี  
18 กันยายน 65 :การแข่งขันกายบริหารระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
18 กันยายน 65 :การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
18 กันยายน 65 :การแข่งขันเล่านิทาน ระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
18 กันยายน 65 :การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
18 กันยายน 65 :การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2565  
18 กันยายน 65 :การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญเงิน การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2565  
18 กันยายน 65 :การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับประถมศึกษา รางวัลเหรียญเงิน การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา2565  
18 กันยายน 65 :การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับประถมศึกษา รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2565  
18 กันยายน 65 :การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
18 กันยายน 65 :การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ ระดับประถมต้น ป.1 - 3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา2565  
18 กันยายน 65 :การเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - 3 รางวัลเหรียญทองเเดง ลำดับที่ 4 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
18 กันยายน 65 :การเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1 - 3 รางวัลเหรียญทองเเดง ลำดับที่ 1 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
19 กันยายน 65 :มอบรางวัลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยบูรพาเทควันโด แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี  
19 กันยายน 65 :เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง มาให้บริการตรวจสุขภาพในช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วาร์นิช และเคลือบหลุมร่องฟัน แก่น.ร.ชั้น ป.1 ป.3 และป.6  
19 กันยายน 65 :กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ระดับชั้น ม.1 เรื่อง การปลูกแคคตัส  
20 กันยายน 65 :กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.6 เรื่อง ถุงหอมสมุนไพร  
20 กันยายน 65 :การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4- 6 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี  
21 กันยายน 65 :กิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565  
21 กันยายน 65 :กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.3 เรื่อง การทำน้ำยาล้างจาน  
21 กันยายน 65 :กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.4 เรื่อง การทำน้ำยาล้างจาน สูตรสมุนไพร  
21 กันยายน 65 :กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.2 เรื่อง การทำวุ้นกระทิ  
21 กันยายน 65 :กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.1 เรื่อง การทำบัวลอย  
22 กันยายน 65 :งานจิตตาภิบาลได้ให้ความรู้เรื่อง ประวัติบทวันทามารีย์ และการสวดบทวันทามารีย์ภาษาต่าง ๆ (ภาษาละติน ภาษาตากาล็อก และภาษาพม่า)  
22 กันยายน 65 :โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นางจงกลนี โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
22 กันยายน 65 :การเเข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (6 รายการ) การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2565  
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com