คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 ประชาสัมพันธ์ การดูผลสอบ O–NET ได้ด้วยตนเอง  
มาตรการการดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปากในโรงเรียน


ปีการศึกษา 2565
เดือนตุลาคม
1 ตุลาคม 65 :อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย School Teacher วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565  
2 ตุลาคม 65 :เปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ (เดือนตุลาคม) ที่วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ซึ่งเป็นวัดของโรงเรียนธีรศาสตร์  
3 ตุลาคม 65 :โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดสายประคำเดือนตุลาคมเดือนแม่พระ  
4 ตุลาคม 65 :บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มาแนะนำระบบ O-NET Online และดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ Aksorn On-Learn ให้กับคุณครูชั้น ป.6 และ ม.3 ใช้ทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET  
8-9 ตุลาคม 65 :การอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย การพัฒนาจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ระหว่างวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2565  
10 ตุลาคม 65 :ครอบครัวธีรศาสตร์ร่วมกันสวดสายประคำขอพรแม่พระ และภาวนาอุทิศให้กับเด็ก ๆ และผู้เสียชีวิตที่หนองบัวลำภู  
10 ตุลาคม 65 :คุณพ่อและหัวหน้าวิชาการ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา "การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565" ณ รร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี  
12 ตุลาคม 65 :คุณครูวิศรุต ปัญจลาภสกุล และคุณครูสุมาส ทรัพย์เย็น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบอสโก 1 รองอาสนวิหารนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี  
17 ตุลาคม 65 :การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps วิทยากร ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน  
18-19 ตุลาคม 65 :ตัวแทนครูธีรศาสตร์ ร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกและครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน" โดย คุณพ่ออเล็กซานโดร ไบร์ คณะซาเวเรียน ณ บ้านหาดหฤทัย จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2565  
19 ตุลาคม 65 :ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ "Maximizing Student Engagement 2022" ที่โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี  
21 ตุลาคม 65 :สัมมนาครูใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2563-2565 ของรร.ในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
27 ตุลาคม 65 :ครูบุญลาภและครูเพยาว์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนรร.ธีรศาสตร์ ไปร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 67 ปี  
28 ตุลาคม 65 :โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน" โดย บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผ่าน Zoom  
28 ตุลาคม 65 :ตัวแทนครูธีรศาสตร์ เข้าร่วมคัดเลือกข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (ข้อสอบร่วม) วิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ คริสต์ศาสนา ณ หอประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ รร.ดรุณาราชบุรี  
29 ตุลาคม 65 :โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับเกียรติบัตร มีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2564 ผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ จากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
29 ตุลาคม 65 :โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับเกียรติบัตร มีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นม.3 ปีการศึกษา 2564 ผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ จากศึกษาธิการจ.ราชบุรี  
29 ตุลาคม 65 :ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น  
29 ตุลาคม 65 :อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง: Going Global: Practical Skills for Future Success โรงเเรม ณ เวลา จ.ราชบุรี  
31 ตุลาคม 65 :กิจกรรมวัน Halloween (English day) ปีการศึกษา 2565  
31 ตุลาคม 65 :การคัดเลือกข้อสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ณ.หอประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ รร.ดรุณาราชบุร  
เดือนพฤศจิกายน
1 พฤศจิกายน 65 :การคัดเลือกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วิชาวิทยาศาสตร์ศาสตร์ ณ.หอประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ รร.ดรุณาราชบุรี  
2 พฤศจิกายน 65 :วจนพิธีกรรม ระลึกถึงผู้มีพระคุณและผู้บริหารโรงเรียนที่ล่วงหลับ  
2 พฤศจิกายน 65 :การคัดเลือกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาไทย ณ.หอประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ รร.ดรุณาราชบุรี  
3 พฤศจิกายน 65 :กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์  
4 พฤศจิกายน 65 :พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน สำหรับคณะครูและนักเรียนคาทอลิก  
4 พฤศจิกายน 65 :การคัดเลือกข้อสอบร่วม ปลายภาคเรียนที่ 2/2565 วิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ รร.ดรุณาราชบุรี  
4 พฤศจิกายน 65 :กิจกรรมชมรม Everything can fries "Giew Moo Tod"  
5 พฤศจิกายน 65 :ขอแสดงความยินดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23  
5 พฤศจิกายน 65 :ขอแสดงความยินดี รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตรเเละเงินรางวัล 300 บาท การเเข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อ "ผู้นำด้วยความอารี" วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดโดยสโมสรไลออนบ้านโป่ง  
7 พฤศจิกายน 65 :รับมอบ - มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 และการแข่งขันวาดภาพระบายสี โดยสโมสรไลออนบ้านโป่ง  
7 พฤศจิกายน 65 :การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ฝ่านระบบออนไลน์/Zoom meeting  
8 พฤศจิกายน 65 :มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4  
8 พฤศจิกายน 65 :มอบรางวัลการแข่งขันระบายสีวันลอยกระทง ระดับชั้นอนุบาล 1-2 และ รางวัลการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นอนุบาล 3  
8 พฤศจิกายน 65 :กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ระดับชั้นประถม - มัธยม เนื่องในวันลอยกระทง  
8 พฤศจิกายน 65 :กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับอนุบาล  
8 พฤศจิกายน 65 :ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมทำกระทงเพื่อส่งประกวด ณ โบราณสถานสระโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
8 พฤศจิกายน 65 :ผลการประกวดกระทงผลงานนักเรียนมัธยม และผลงานครูเข้าประกวด 2 กระทง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง และรางวัลชมเชย  
9 พฤศจิกายน 65 :ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรฝาสีแดง สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่สมัครใจ จำนวน 55 คน และฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรฝาสีส้ม สำหรับเด็ก อายุ 5 - 11 ปี จำนวน 19 คน โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง  
9 พฤศจิกายน 65 :กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 การทดลองแบบง่าย 2 กิจกรรม 1.ไม่เห็นไม่ได้ยิน 2.ลายนิ้วมือ  
11 พฤศจิกายน 65 : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 ที่สมัครใจ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  
11 พฤศจิกายน 65 : กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 การทดลองแบบง่าย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. ทดสอบความรู้สึก 2. ปรุงรส  
11 พฤศจิกายน 65 : เข้ารับการอบรมหลักสูตร การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR  
14 พฤศจิกายน 65 : แสดงความยินดีคุณพ่อเปโตรมงคล จันทรสุขสันต์ โอกาสฉลอง 25 ปีแห่งสังฆภาพ 11 กุมภาพันธ์ 2540 - 1 กุมภาพันธ์ 2565  
14 พฤศจิกายน 65 : บริษัท Newness Education จำกัด ผู้ให้บริการการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบ STEM และ Technology สำหรับเด็ก นำเสนอโครงการกิจกรรม Coding Stem Camp และสื่อการเรียนรู้ Stem  
14 พฤศจิกายน 65 : กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 การทดลองแบบง่าย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. การได้รับกลิ่น 2. โครงกระดูก  
15 พฤศจิกายน 65 : สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 
16 พฤศจิกายน 65 : คุณครูบุญลาภ กลิ่นอุบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ที่โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  
16 พฤศจิกายน 65 : นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  
17 พฤศจิกายน 65 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
17 พฤศจิกายน 65 : นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  
17 พฤศจิกายน 65 : กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่ 1. มือยาง 2. ความสูงของฉัน  
17 พฤศจิกายน 65 : ตรีวารคืนที่ 1 เตรียมฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ประธานในพิธี โดย คุณพ่อวัชรพล อำนาจเกียรติกุล  
18 พฤศจิกายน 65 : นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  
18 พฤศจิกายน 65 : ครูออกกำลังกาย  
18 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565
สนามแข่งขัน รร.ราชโบริกา จ.ราชบุรี : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย /กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน)
 
18 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565
สนามแข่งขัน รร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
 
18 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show) ระดับมัธยมต้น(ชั้นม.1-3)
2.ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้น(ชั้นม.1-3)
 
18 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
18 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565
สนามแข่งขัน รร.โพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งแข่งขัน 4 รายการ
     1. ศิลป์สร้างสรรค์ ได้รองชนะเลิศอันดับ 2
     2. วาดภาพลายเส้น ได้ทองอันดับ4
     3. จิตรกรรมไทยเอกรงค์ ได้ทองอันดับ4
     4. จิตรกรรมไทยประเพณี ได้ทองอันดับ4
 
18 พฤศจิกายน 65 : ตรีวารคืนที่ 2 เตรียมฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ประธานในพิธี โดย คุณพ่อวิริยะ สู้เสงี่ยม  
19 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาค310 ดี วันเสาร์ที่1พ.ย.2565 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
    - ระดับประถม 52 ทีมได้ลำดับที่ 8
    - ระดับมัธยม 33 ทีมได้ลำดับที่ 15
 
19 พฤศจิกายน 65 : ตรีวารคืนที่ 3 เตรียมฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ประธานในพิธี โดย คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก  
20 พฤศจิกายน 65 : ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 2565  
21 พฤศจิกายน 65 : มอบรางวัลประกวดการประดิษฐ์กระทง ครูและนักเรียน เนื่องในวันลอยกระทง  
21 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-3 งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565  
21 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565
สนามแข่งขัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งแข่งขัน 3 รายการ
     1. การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้ รางวัลเหรียญทอง
     2. การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้ รางวัลเหรียญทอง
     3. การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
 
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รึไซเคิล ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี  
24 พฤศจิกายน 65 : ทัศนศึกษา ป.4 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  
24 พฤศจิกายน 65 : ทัศนศึกษา ป.5 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  
24 พฤศจิกายน 65 : ทัศนศึกษา ป.6 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  
25 พฤศจิกายน 65 : ทัศนศึกษา ป.1 ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ประจำปีการศึกษา 2565  
25 พฤศจิกายน 65 : นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  
24 พฤศจิกายน 65 : กิจกรรมงานสาน ชั้น ม.1-ม.3  
18 พฤศจิกายน 65 : เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน ภาษาอังกฤษ (Story telling) การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับมัธยม ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี  
18 พฤศจิกายน 65 : เหรียญเงิน การแข่งขันเล่าพูดภาษาจีน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับมัธยม ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี  
18 พฤศจิกายน 65 : เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับมัธยม ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี  
18 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับมัธยม ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี  
18 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับมัธยม ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี  
18 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับมัธยม ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี  
21 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์(sci show) ระดับม.1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
21 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันระบายสีภาพ (ระดับชั้นอ.1) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
21 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันต่อเติมรูปภาพจากรูปเรขาคณิต (ระดับชั้นอ.2) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
21 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ระดับชั้นอ.3) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
21 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน (ระดับชั้นอ.3) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
21 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันต่อบล็อค (ระดับชั้นอ.1-3) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
21 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ (ระดับชั้นอ.3) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
21 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)(ระดับชั้นอ.1-3) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันแบบรูป (ระดับชั้นอ.3) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันต่อจิ๊กซอ (ระดับชั้นอ.1-3) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันร้อยลูกปัด (ระดับชั้นอ.2-3) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint (ระดับชั้นอ.3)ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Speech)(ระดับชั้นอ.3) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันสร้างรูปภาพจากจุด (ระดับชั้นอ.3) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีไม้ (ระดับชั้นอ.3) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลระดับชั้น ป.1-ป.3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลระดับชั้น ป.4-ป.6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
22 พฤศจิกายน 65 : การแข่งขันเต้นแอโรบิค (ระดับชั้นอ.1-3) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
28 พฤศจิกายน 65 : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด มานำเสนอ Aksorn On-Learn ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ ให้กับครูระดับประถมและมัธยม  
29 พฤศจิกายน 65 : ทัศนศึกษา ชั้น ป.2 ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ประจำปีการศึกษา 2565  
30 พฤศจิกายน 65 : ทัศนศึกษา ชั้น ป.3 ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ประจำปีการศึกษา 2565  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อับดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3 เป็นตัวเเทนการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อับดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 เป็นตัวเเทนการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นป.4-6 เป็นตัวเเทนไปเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 เป็นตัวเเทนการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 เป็นตัวเเทนการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ระดับชั้น ป.4-ป.6 เป็นตัวเเทนการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 เป็นตัวเเทนการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพจากการฉีก ตัด ปะ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 เป็นตัวเเทนไปเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อับดับ 1 การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-ป.6 เป็นตัวเเทนการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อับดับ 2 การแข่งขัน มารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 เป็นตัวเเทนการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อับดับ 4 การแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3 เป็นตัวเเทนการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อับดับ 1 การแข่งขันScience show ระดับชั้น ป.4-ป.6 เป็นตัวเเทนการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อับดับ 2 การแข่งขัน พูดภาษาจีน ครูของฉัน ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นป.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวเเทนไปเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันกวีเยาวนคนรุ่นใหม่(การแต่งกลอนสี่)ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นป.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 เป็นตัวเเทนไปเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) หมวดภาษาไทย ระดับชั้น 4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวเเทนไปเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
29 พฤศจิกายน 65 : รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวเเทนไปเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 การแข่งขันเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี  
30 พฤศจิกายน 65 : ขอแสดงความยินดี กับครูและนักเรียนวง wind ensemble และ นักร้องพลงสากลที่ ได้รับรางวัลคะแนนความสามารถเหรียญทอง  
เดือนธันวาคม
1 ธันวาคม 65 : ทัศนศึกษาชั้น ม.1 - ม.3 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  
1 ธันวาคม 65 : ครูบุญลาภเข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมเมือง) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
2 ธันวาคม 65 : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม  
2 ธันวาคม 65 : กิจกรรมการเรียนการสอน การงานอาชีพ ม.3 เรื่องงานช่างประปา  
7 ธันวาคม 65 : การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ระดับ ป.1-ม.3 ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
7 ธันวาคม 65 : ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 สูตรฝาสีแดง สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี 11 เดือน 29 วัน จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 22 คน  
13 ธันวาคม 65 : งานวันพระคัมภีร์ Bible Day โดยได้รับเกียรติจากทีมงานศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลมาจัดกิจกรรม  
13 ธันวาคม 65 : เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนวัดจันทราราม จังหวัดราชบุรี  
13 ธันวาคม 65 : เหรียญทอง การแข่งขันการเขียนเรื่องจากภาพเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนวัดจันทราราม จังหวัดราชบุรี  
13 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี  
13 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี  
13 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี  
13 ธันวาคม 65 : เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนวัดจันทราราม จังหวัดราชบุรี  
14 ธันวาคม 65 : เหรียญทอง การแข่งขันscience show ชั้น ป.4-6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนวัดช่องพราน จังหวัดราชบุรี  
14 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนอนุบาลโพธารม จ.ราชบุรี  
13 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน เขียนเรียงความ (ป.4-ป.6) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนวัดจันทราราม จังหวัดราชบุรี  
14 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนธรรมาธิปไตย จ.ราชบุรี  
13 ธันวาคม 65 : เหรียญทองแดง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(กลอนสี่) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนวัดจันทราราม จังหวัดราชบุรี  
15 ธันวาคม 65 : มอบเกียรติบัตรการประกวดระบายสี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับที่1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงระดับชั้น ป.1-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดปรกเจริญ จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพธ์ประเภทหญิงระดับชั้น ป.1-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดปรกเจริญ จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพธ์ประเภทชายระดับชั้น ป.1-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดปรกเจริญ จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.ราชบุรี เขต2 จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงระดับชั้น ป.1-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดปรกเจริญ จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิงระดับชั้น ป.1-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดปรกเจริญ จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 2565  
16 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดช่องพราน จ.ราชบุรี วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2565  
16 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ จ.ราชบุรี วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2565  
16 ธันวาคม 65 : เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ครูธนิต สุวรรณลักษณ์ ผู้ฝึกสอนจังหวัดราชบุรีตัวแทนโรงเรียนธีรศาสตร์เข้าร่วมงาน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่แข่งขันในรายการ กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ. กกท จังหวัดราชบุรี  
16 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดช่องพราน จ.ราชบุรี วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2565  
16 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ป.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ จ.ราชบุรี วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2565  
16 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับที่1)การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ จ.ราชบุรี วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2565  
16 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จ.ราชบุรี วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2565  
16 ธันวาคม 65 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถม ณ โรงเรียนวัดช่องพราน จ.ราชบุรี วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคลิปวิดีโอและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ระดับอนุบาล 1-3  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคลิปวิดีโอและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคลิปวิดีโอและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
17 ธันวาคม 65 : รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และ ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ ป.6/4 การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี จาก หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 12 ระดับภาค ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 จัดโดยสโมสรไลออน  
17 ธันวาคม 65 : รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท เด็กหญิงปวีณ์นุช​ ปล้อง​สวย​ ม.2/3 การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี จาก หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 12 ระดับภาค ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 จัดโดยสโมสรไลออน  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลครูดีเด่น ระดับปฐมวัย ของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา ของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลครูดีเด่น (สนับสนุนการศึกษา) ของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี ของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัครูดีของหนู ของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565  
15 ธันวาคม 65 : รางวัลครอบครัวครูดี ของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565  
15 ธันวาคม 65 : คุณพ่อผู้อำนวยการ มอบ - รับมอบ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค (พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล) การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี จาก หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 12 แข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 จัดโดยสโมสรไลออน  
15 ธันวาคม 65 : มอบรางวัล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565  
15 ธันวาคม 65 : มอบรางวัล กลุ่มสาระศิลปะ รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
15 ธันวาคม 65 : มอบรางวัล กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
15 ธันวาคม 65 : มอบรางวัล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
15 ธันวาคม 65 : มอบรางวัล กลุ่มสาระการงานอาชีพ งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
15 ธันวาคม 65 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานเเข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
15 ธันวาคม 65 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานเเข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
15 ธันวาคม 65 : แจกอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
15 ธันวาคม 65 : มอบเกียรติบัตรการแข่งขันระดับอนุบาล  
15 ธันวาคม 65 : "แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น" น้องๆอนุบาล2/4 เรียนรู้การทำนมชมพู รับประทานกับขนมปังแสนอร่อย : 20 ก.ย.65  
15 ธันวาคม 65 : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้องๆอนุบาล1/2 เรียนรู้การทำน้ำส้มคั้น จากผู้ปกครองของน้องยิัมยิัม : 21 ก.ย.65  
15 ธันวาคม 65 : "แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น" น้องๆอนุบาล2/3 เรียนรู้การทำน้ำสมุนไพรใบเตย จากคุณย่าของน้องนาเนียร์ : 21 ก.ย.65  
15 ธันวาคม 65 : "แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น" น้องๆอนุบาล1/4 เรียนรู้การทำข้าวโพดคลุกน้ำตาลแสนอร่อยจากคุณยายของน้องขนุน : 22 ก.ย.65  
15 ธันวาคม 65 : "แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น" น้องๆอนุบาล2/1 เรียนรู้การทำน้ำขิง สมุนไพรใกล้ตัวช่วยต้านหวัด จากคุณย่าของน้องนิวตรอน : 22 ก.ย.65  
15 ธันวาคม 65 : ผู้บริหารส่งความสุขให้กับผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน  
23 ธันวาคม 65 : บรรยากาศกิจกรรมส่งความสุขผู้บริหาร และผู้บริหารส่งความสุขแก่เด็กๆ ในเทศกาลวันคริสต์มาส (ช่วงเช้า)  
23 ธันวาคม 65 : บรรยากาศกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาส (ช่วงบ่าย)  
เดือนมกราคม
5 มกราคม 66 : ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมแสดงความอาลัย เพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 (Pope Emeritus Benedict XIV)  
6 มกราคม 66 : ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 (Pope Emeritus Benedict XIV)  
6 มกราคม 66 : โครงการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา ทางรร.แจกแฟลชไดร์ฟให้นักเรียนคนละ 1 อัน  
7 มกราคม 66 : รางวัลรองชนะลิศอับดับ 1 และรางวัล Best Conductor การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทนั่งบรรเลง Wind ensemble  
13 มกราคม 66 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
14 มกราคม 66 : พี่ม.3 ธีรศาสตร์ จัดเกมส์วันเด็กให้น้องๆในเขตท่าผา  
16 มกราคม 66 : วันครูครั้งที่ 67 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนนารีวิทยา  
16 มกราคม 66 : วันครูครั้งที่ 67 ณ ร.ร.รัตนราษฎ์บำรุง  
16 มกราคม 66 : งานชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 27  
16 มกราคม 66 : ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง  
26 มกราคม 66 : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่7 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขัน "การวาดภาพระบายสี" ระดับชั้น ม.1-3  
26 มกราคม 66 : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 การทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6  
26 มกราคม 66 : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-6  
26 มกราคม 66 : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขัน "การวาดภาพระบายสี" ระดับชั้น ป.1-3  
26 มกราคม 66 : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับประถม 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี วันพุธที่ 25 มกราคม 2566  
25 มกราคม 66 : ผลการสอบพระคัมภีร์ หนังสือกิจการอัครสาวก โดย ศูนย์คริสต์ศาสนธรรม  
26 มกราคม 66 : รางวัลเหรียญเงิน จากการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัย ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่7 ระดับประเทศ  
27 มกราคม 66 : รางวัลเหรียญทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประถม 1-6  
27 มกราคม 66 : รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 7 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-3  
26 มกราคม 66 : ปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2565  
23 มกราคม 66 : กระแสเรียกหญิง  
27 มกราคม 66 : แนะแนวการศึกษาให้นักเรียนชั้น ม.3  
28 มกราคม 66 : ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ชั้นมัธยม ระดับประเทศ ปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
28 มกราคม 66 : ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ชั้นประถม ระดับประเทศ ปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
26 มกราคม 66 : รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายระดับชั้น ม.1-3  
26 มกราคม 66 : รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขันขับร้องเพลงสากลชายระดับชั้น ม.1-3  
26 มกราคม 66 : รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขัน Wind Ensembles ระดับชั้น ม.1-3  
31 มกราคม 66 : ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม3 สูตรฝาสีแดง สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี 11 เดือน 29 วัน และฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สูตรฝาสีส้ม สำหรับเด็ก อายุ 5 - 11 ปี โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง  
เดือนกุมภาพันธ์
1 กุมภาพันธ์ 66 : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร  
1 กุมภาพันธ์ 66 : ประชุม เรื่อง การเตรียมพร้อม การสอบ O NET. ระดับ ป 6 และ ม3  
1 กุมภาพันธ์ 66 : พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์  
3 กุมภาพันธ์ 66 : วันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้  
4 กุมภาพันธ์ 66 : วันพบผู้ปกครอง ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
4 กุมภาพันธ์ 66 : งานชุมนุมยุวธรรมฑูต สังฆมณฑลราชบุรี  
4 กุมภาพันธ์ 66 : ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี โปสเตอร์ หัวข้อ Lead with Compassion ระดับชั้นประถม จากสโมสรไลออนส์สากลภาค 310D  
4 กุมภาพันธ์ 66 : ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี โปสเตอร์ หัวข้อ Lead with Compassion ระดับชั้นมัธยม จากสโมสรไลออนส์สากลภาค 310D  
6 กุมภาพันธ์ 66 : มอบรางวัลการแข่งขัน  
6 กุมภาพันธ์ 66 : แนะนำโรงเรียนธีรศาสตาร์แก่นักเรียนชั้น ป6 ที่โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน และโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น  
6 กุมภาพันธ์ 66 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 4D (รุ่นที่1) ณ โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
7 กุมภาพันธ์ 66 : การประชุมเพื่อชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นป.1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นป.3ผ่านระบบZoom Cloud Meetings โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
7 กุมภาพันธ์ 66 : แนะนำโรงเรียนธีรศาสตร์ แก่นักเรียนชั้น ป.6 ที่ โรงเรียนวัดยางหัก และโรงเรียนวัดอ้ออีเขียว โรงเรียนวัดลาดบัวขาว  
7 กุมภาพันธ์ 66 : ศน.จงกลนี โชคถาวร และ รองพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มาตรวจนิเทศการดำเนินงาน และ ตรวจการจัดสนามสอบ O - NET เตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต  
11 กุมภาพันธ์ 66 : สอบ O - NET ชั้น ป.6 สนามสอบโรงเรียนธีรศาสตร์  
12 กุมภาพันธ์ 66 : สอบ O - NET ชั้น ม.3 สนามสอบโรงเรียนธีรศาสตร์  
13 กุมภาพันธ์ 66 : แนะนำโรงเรียนธีรศาสตร์ แก่นักเรียน ชั้น ป.6 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก  
15 กุมภาพันธ์ 66 : แนะนำโรงเรียนธีรศาสตร์ แก่นักเรียน ชั้น ป.6 ที่โรงเรียนวัดสนามแย้  
14 กุมภาพันธ์ 66 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565  
15 กุมภาพันธ์ 66 : การเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
17 กุมภาพันธ์ 66 : วันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2565  
20 กุมภาพันธ์ 66 : การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  
22 กุมภาพันธ์ 66 : บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กับ นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดทวิทยา  
24 กุมภาพันธ์ 66 : ระดับปฐมวัย โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้ไปนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนต้นแบบแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาการปฐมวัย ศธจ.ราชบุรี ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม  
27 กุมภาพันธ์ 66 : ครูวิศรุต มอบเงินออมสินมหาพรตโรงเรียนธีรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 26,159 บาท ให้คุณพ่อผู้อำนวยการ เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี  
27 กุมภาพันธ์ 66 : ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ ได้รับรางวัล “คุณธรรมไทย” บุคคลต้นแบบคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขา ด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมดีเด่น จากโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต้นแบบของสังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  
เดือนมีนาคม
3 มีนาคม 66 : กิจกรรมด้วยรักจากใจ น้องส่งพี่ ม.3 รุ่น 49  
4 มีนาคม 66 : พิธีรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  
6 มีนาคม 66 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 รุ่น 49  
7 มีนาคม 66 : งานวันเกษียณ  
15 มีนาคม 66 : การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com