คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
Best Practice
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

 
 

โรงเรียนธีรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
  
ประชาสัมพันธ์ การดูผลสอบ O–NET ได้ด้วยตนเอง  
ประกาศผลการคัดเลือกBest IFTE ศึกษาธิการจังหวัด  


มาตรการการดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปากในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2567
เดือนพฤษภาคม
1 พฤษภาคม 67 : ประชุมวิชาการ "Thailand Thinking Schools Conference 2024 : Visible Thinking Routine" ผ่าน Zoom Webinar ณ ห้องประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนธีรศาสตร์  
6 พฤษภาคม 67 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยอาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง (1) 
6 พฤษภาคม 67 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยอาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง (2) 
7 พฤษภาคม 67 : อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา ในหัวข้อ "Using Critical Thinking and Problem Solving to Motivate Language Skills Development" วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 
8 พฤษภาคม 67 : การประชุมกลุ่มบริหารวิชาการเรื่องวิพากษ์การใช้ตัวชี้วัดระหว่างทาง 
8 พฤษภาคม 67 : ประชุมทดลองใช้สื่อการเรียนรู้แพลตฟอร์มDigital program I challenge 
9 พฤษภาคม 67 : ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกแบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ปฐมวัย 
9-11 พฤษภาคม 67 : การอบรมหลักสูตร การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การคิดฯ 
13 พฤษภาคม 67 : ประชุมคณะครูโรงเรียนธีรศาสตร์ เตรียมพร้อมเปิดเทอมปีการศึกษา 2567 
13 พฤษภาคม 67 : ประชุมครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา 
17 พฤษภาคม 67 : วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2567 
20 พฤษภาคม 67 : บรรยากาศการแข่งขันเทควันโด รายการ Ratchaburi Open 2024 (ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 11) ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2024 
20 พฤษภาคม 67 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ CHA-UM Taekwondo Cup 2024 
21 พฤษภาคม 67 : กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2567 
22 พฤษภาคม 67 : ตัวแทนเชียร์ลีดเดอร์คณะครูธีรศาสตร์ ร่วมเชียร์ ศธจ.ราชบุรี ในโครงการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของาำนักงานศึกษาธิการภาค 3 
23 พฤษภาคม 67 : กิจกรรมยามเช้า แผนกอนุบาล 
25 พฤษภาคม 67 : ปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนเข้าใหม่ 
27 พฤษภาคม 67 : รับเกียรติบัตรการประเมิน RT ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566 ได้คะแนนเต็ม 100 สูงเป็นอันดับที่ 1 ของ จ.ราชบุรี จำนวน 51 คน 
27 พฤษภาคม 67 : รับเกียรติบัตร NT ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ขั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 
27 พฤษภาคม 67 : มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันเทควันโด รายการ Ratchaburi Open 2024 (ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 11) ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2024 
27 พฤษภาคม 67 : การประชุมฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์ ระดมความคิดเพื่อประเมินและแสวงหาแนวทางพัฒนางานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
30 พฤษภาคม 67 : ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรม ณ ห้องบอสโก 1 วัดนักบุญยอห์นบอสโก 
31 พฤษภาคม 67 : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
31 พฤษภาคม 67 : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
เดือนมิถุนายน
1 มิถุนายน 67 : ประชุมสร้างการรับรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
2 มิถุนายน 67 : อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับการช่วยเหลือนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน" จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
6 มิถุนายน 67 : เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
7 มิถุนายน 67 : พิธีบูชาขอบคุณศุกร์ต้นเดือน สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 
7 มิถุนายน 67 : การคัดเลือกข้อสอบร่วมโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี วิชาภาษาอังกฤษ ปลายภาคเรียนที่ 1/2567  
10 มิถุนายน 67 : ปลูกต้นไม้ จิกน้ำ สวนน้ำตกอนุบาล  
10 มิถุนายน 67 : การคัดเลือกข้อสอบร่วมโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ ปลายภาคเรียนที่ 1/2567  
11 มิถุนายน 67 : การคัดเลือกข้อสอบร่วมโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี วิชาคณิตศาสตร์ ปลายภาคเรียนที่ 1/2567  
12 มิถุนายน 67 : ทำพานไหว้ครู 
13 มิถุนายน 67 : คุณพ่อผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารรร.วีรศิลป์ จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องศักดิ์ศรี รร.วีรศิลป์ 
13 มิถุนายน 67 : นักเรียนแข่งขันระบายสีวันไหว้ครู ระดับอนุบาล 1-3 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 
13 มิถุนายน 67 : พิธีไหว้ครู (รูปภาพอัลบั้ม 1) 
13 มิถุนายน 67 : วันไหว้ครูรร.ธีรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 น้องอนุบาล (รูปภาพอัลบั้ม 2) 
13 มิถุนายน 67 : วันไหว้ครูรร.ธีรศาสตร์ ประจำปี 2567 (รูปภาพอัลบั้ม 3) 
13 มิถุนายน 67 : วันไหว้ครูรร.ธีรศาสตร์ ประจำปี 2567 (รูปภาพอัลบั้ม 4) 
13 มิถุนายน 67 : รูปรวมครูโรงเรียนธีรศาสตร์ 
13 มิถุนายน 67 : งานปฐมนิเทศธรรมศึกษาในโรงเรียน (ธศร.) พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก 
14 มิถุนายน 67 : บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตรายการ "เบ๊น + โบ๊ท" ทางไทยทีวีสี ช่อง 3 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม โดยการผลิตและจัดแสดงละครหุ่นสื่อการสอน ตอน "ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว" ให้แก่นักเรียนรร.ธีรศาสตร์ ระดับชั้น อ.1 - ชั้น ป.4 
14 มิถุนายน 67 : การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเปาโล  
14 มิถุนายน 67 : การอบรมเชิงปฏิบัติ "การใช้ ศิลปะ ดนตรี และนิทาน สำหรับเด็กปฐมวัย" โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา โรงเรียนอุดมวิทยา 
17 มิถุนายน 67 : การแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ "PATTAYA INTERNATIONAL OPEN" 15JUNE 2024
       รางวัลทีมโรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับ
       7 🥇เหรียญทอง
       2 🥈เหรียญเงิน
       4 🥉เหรียญทองแดง
 
17 มิถุนายน 67 : ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งธีรศาสตร์ ด.ญ.ปพิชญา ปล้องสวย ป.3/4 ได้รับรางวัล Gold Junior Artist การประกวดวาดภาพ “เมืองที่รักของฉัน” กรุงเทพฯ เมืองในฝัน โครงการเยาวชนสร้างสรรค์เมืองยั่งยืน Young City Creators จากสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
17 มิถุนายน 67 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ "4th Pattaya International Open Taekwondo Championship 2024" นักกีฬาทีมรร.ธีรศาสตร์ 
17 มิถุนายน 67 : ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งธีรศาสตร์ ด.ญ.ฑิตชญา พูลทรัพย์ ได้รับประกาศนียบัตร ผลงานได้รับคัดเลือกร่วมแสดง ระดับอายุ 13-18 ปี จากโครงการการประกวดจิตรกรรม "ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ด้วยรักษ์และเมตตา" จากหอศิลป์ทิพย์พิมาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
17 มิถุนายน 67 : ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งธีรศาสตร์ นางสาวปวีณ์นุช ปล้องสวย ได้รับประกาศนียบัตร ผลงานได้รับคัดเลือกร่วมแสดง ระดับอายุ 13-18 ปี จากโครงการการประกวดจิตรกรรม ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ด้วยรักษ์และเมตตา" จากหอศิลป์ทิพย์พิมาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
17 มิถุนายน 67 : ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งธีรศาสตร์ เด็กหญิงศาญา บุญชูวงศ์ ได้รับประกาศนียบัตร ผลงานได้รับคัดเลือกร่วมแสดง ระดับอายุ 13-18 ปี จากโครงการการประกวดจิตรกรรม ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ด้วยรักษ์และเมตตา" จากหอศิลป์ทิพย์พิมาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
17 มิถุนายน 67 : ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งธีรศาสตร์ เด็กชายรุ่งโรจน์ ประวิงทรัพย์ ป.5/3 หอศิลป์ขอซื้อผลงานในราคา 2,000 บาท และ ได้รับประกาศนียบัตร ผลงานได้รับคัดเลือกร่วมแสดง ระดับอายุ 5 - 12 ปี จากโครงการการประกวดจิตรกรรม ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ด้วยรักษ์และเมตตา" จากหอศิลป์ทิพย์พิมาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
19 มิถุนายน 67 : คุณพ่อและฝ่ายบริหารรร.ธีรศาสตร์ ร่วมกับรร.วีรศิลป์ รร.อนุชนศึกษา และรร.เทพวิทยา เข้าร่วมประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 กับผู้ประเมินจากสมศ. ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเปาโล รร.ธีรศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2567  
19 มิถุนายน 67 : กิจกรรมจุดเน้นภาษาต่างประเทศ จัดรายการวิทยุ “Feel good together Radio“ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศผ่านการฟังเพลง ทุก ๆ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 12.30-13:10 น. โดยมีดีเจซูโม่ (ด.ช.ถกลเกียรติ ลิ้มศฤงคาร ม.2/4) และดีเจ คนเก่ง (ด.ญ.อติกานต์ อิ่มสุวรรณ ป.5/1) ดำเนินรายการ  
21 มิถุนายน 67 : วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน AI ที่รร.ธีรศาสตร์ คณะครูและนักเรียน ระดับมัธยม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ AI ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
21 มิถุนายน 67 : รร.ธีรศาสตร์จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มครู โดยแบ่งออกเป็น 4 สี เก็บคะแนนสะสมรับรางวัลปลายภาคเรียน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและกัน และเสริมสร้างสุขภาพกาย - ใจให้แจ่มใส + แข็งแรง แม้วัยจะเพิ่มมากขึ้นแต่ร่างกายและจิตใจต้องหนุ่ม-สาวอยู่เสมอ  
21 มิถุนายน 67 : โรงเรียนธีรศาสตร์ ผ่านรอบคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับมัธยมตอนต้น ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567  
21 มิถุนายน 67 : คุณพ่อผู้อำนวยการ ในฐานะเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพม.ราชบุรี ได้ไปนิเทศหนุนเสริม บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรียนดี มีสุข" ที่โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา และโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง  
22 มิถุนายน 67 : สัมมนาครู/บุคลากรใหม่รร.ธีรศาสตร์ และครูใหม่ในสถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมเซนต์ฟรังซิส โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
24 มิถุนายน 67 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์/Zoom meeting วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567  
24 มิถุนายน 67 : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
24 มิถุนายน 67 : คุณพ่อผู้อำนวยการ ในฐานะเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสพม.ราชบุรี ได้ไปนิเทศหนุนเสริม บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรียนดี มีสุข" ที่โรงเรียนหนองโพวิทยา  
25 มิถุนายน 67 : ร้อยตำรวจตรีหญิงวิไลลักษณ์ ยางงาม (ครู D.A.R.E.) รองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธร บ้านโป่ง มาบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย ของยาเสพติด บุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
25 มิถุนายน 67 : ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน  
26 มิถุนายน 67 : กิจกรรมวันสุนทรภู่  
26 มิถุนายน 67 : การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับมัธยมฯ วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 
26 มิถุนายน 67 : การแข่งขันอ่านคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับมัธยมฯ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 
26 มิถุนายน 67 : การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมฯ วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567  
26 มิถุนายน 67 : การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง ระดับประถมศึกษา วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 
26 มิถุนายน 67 : การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมฯ วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567  
26 มิถุนายน 67 : การแข่งขันระบายสีตัวละคร ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 
26 มิถุนายน 67 : ลูกเสือ - เนตรนารี มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
28 มิถุนายน 67 : สมโภชนักบุญเปโตร ศาสนนาม (นักบุญองค์อุปถัมภ์) ของคุณพ่อเปโตร มงคล จันทรสุขสันต์ 
28 มิถุนายน 67 : โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง ได้มาทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียนชั้น อ.1 - ม.3 และคณะครู ที่สั่งจอง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
28 มิถุนายน 67 : ตัวแทนนักเรียน กล่าวอวยพรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยแด่คุณพ่อป้อม โอกาสสมโภชนักบุญเปโตร ศาสนนาม (องค์อุปถัมภ์) ของคุณพ่อ 
29 มิถุนายน 67 : ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 🏆 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้น ม.1-3 จากการแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม" จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเกียรติบัตรและโล่จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
30 มิถุนายน 67 : ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมธีรศาสตร์ การแข่งขันกีฬาเทควันโด "ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567  
30 มิถุนายน 67 : ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 🏆 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้น ม.1-3 จากการแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม" จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเกียรติบัตรและโล่จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
30 มิถุนายน 67 : ขอแสดงความยินดี กับ จิตกรน้อยคนเก่งธีรศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตร ผลงานได้รับคัดเลือกร่วมแสดง ระดับอายุ 5-12 ปี และอายุ 13-18 ปี จากโครงการการประกวดจิตรกรรม "ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ด้วยรักษ์และเมตตา" 
เดือนกรกฎาคม
1 กรกฎาคม 67 : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567  
1 กรกฎาคม 67 : วีดีโอพิธีทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่ 1 กรกฎาคม 2567  
2 กรกฎาคม 67 : พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนธีรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567  
3 กรกฎาคม 67 : ค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ระดับมัธยมศึกษา เจริญพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2567 แก่น.ร.ระดับมัธยมฯ โดยพระธรรมวิทยากร พระมหาชาครินทร์กิตติเมธี เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วันที่ 3 กรกฎาคม 2567  
4 กรกฎาคม 67 : ฝ่ายวิชาการทำการประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.1-3 และ มัธยม 1-3 เพื่อคัดกรองน.ร.เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการอ่านของน.ร.ธีรศาสตร์ : 4 กรกฎาคม 2567  
4 กรกฎาคม 67 : ค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เจริญพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2567 แก่น.ร.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 4 กรกฎาคม 2567  
5 กรกฎาคม 67 : พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน เดือนกรกฎาคม 🙏ภาวนาเพื่อผู้ที่เจ็บป่วย ขอพระเจ้าประทานพละกำลัง เพื่อพวกเขาจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยด้วยกำลังใจที่ดี และขอพรพระเจ้าสำหรับการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2567 วันศุกร์ต้นเดือนที่ 5 กรกฎาคม 2567  
5 กรกฎาคม 67 : ฝ่ายวิชาการทำการประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.4-6 เพื่อคัดกรองน.ร.เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการอ่านของน.ร.ธีรศาสตร์ : 5 กรกฎาคม 2567  
5 กรกฎาคม 67 : ค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ระดับมัธยมศึกษา เจริญพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2567 แก่น.ร.ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยทีมพระธรรมทูต วันที่ 5 กรกฎาคม 2567  
11 กรกฎาคม 67 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 🥇รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับประเทศที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติท้องฟ้าจำลอง  
12 กรกฎาคม 67 : การประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องสมุดรร.ธีรศาสตร์ วันที่ 12กรกฎาคม 2567  
12 กรกฎาคม 67 : โรงเรียนธีรศาสตร์ รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 และ รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนตามพหุปัญญา นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานและรับทราบผลการดำเนินงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการป้องกันการทุจริต กรณี โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
13 กรกฎาคม 67 : งานปรับปรุงอาคารสถานที่รร.ธีรศาสตร์ ระดับอนุบาล งานที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนการเรียนการสอนต้องทำในวันเสาร์และอาทิตย์ 
13 กรกฎาคม 67 : คณะครูคาทอลิกเข้ารับการอบรมครูคำสอน และอบรมครูผู้นำยุวธรรมทูต ณ หอประชุมฟรังซิส โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
13 กรกฎาคม 67 : ขอแสดงความยินดี กับผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง นางไพเราะ กริ่งกาญจนา และบุตรสาวลูกกตัญญูตัวย่างของวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก รับใบประกาศเกียรติคุณ ในงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลราชบุรี ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 
15 กรกฎาคม 67 : คุณพ่อผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกันการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (MOE Zero Tolerance) ประจำปีการศึกษา 2567  
15 กรกฎาคม 67 : ห้อง "เติมฝัน ปันสุข" ตัวแทนครูและนักเรียนมอบเสื้อผ้า ของเล่น ตุ๊กตา ที่ได้รับบริจาคจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้แก่หน่วยงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและลี้ภัย (COERR) ราชบุรี เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ลี้ภัย ผู้ประสบภัย และผู้ยากไร้ต่อไป  
16 กรกฎาคม 67 : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญและหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2567 ณ รร.ธีรศาสตร์  
16 กรกฎาคม 67 : รร.ธีรศาสตร์ กำลังทำการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เกิดความปลอดภัย สะอาด สวยงาม เหมาะแก่การใช้งาน เพื่อความสุขและสวัสดิภาพของคณะครูและนักเรียน  
15 กรกฎาคม 67 : ขอแสดงความยินดี 🥉รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 รับเงินรางวัล 3,000บาท การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567  
17 กรกฎาคม 67 : ขอแสดงความยินดี พวกเราได้ไปต่อระดับประเทศ 🏆 รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ระดับภาค พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท (เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด) การแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567  
17 กรกฎาคม 67 : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 คณะครู น.ร. และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรม เพื่อถวานเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
17 กรกฎาคม 67 : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 ระดับปฐมวัย คณะครู น.ร. และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรม เพื่อถวานเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
18 กรกฎาคม 67 : โรงเรียนธีรศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 (อัลบั้ม 1)  
18 กรกฎาคม 67 : โรงเรียนธีรศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 (อัลบั้ม 2)  
20 กรกฎาคม 67 : ขอแสดงความยินดี กับ ทีมนักกีฬาเทควันโดธีรศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้ 7 🥇เหรียญทอง 4 🥈เหรียญเงิน 5 🥉เหรียญทองแดง ในการแข่งขันเทควันโด กีฬาสร้างคน คนสร้างกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อเด็กไทยครั้งที่ 3 แชมเปี้ยนชิพ 2024 ณ ศูนย์การค้า BRAVO BKK จ. กรุงเทพมหานคร  
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com