ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอนประชาสัมพันธ์ ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นม.1-ม.3 
ประชาสัมพันธ์ ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นป.4-ป.6  
ประชาสัมพันธ์ ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นป.1-ป.3 
ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของนักเรียนIEPได้จาก Facebook page >> IEP_Theerasart School
เดือนมกราคม
4 มกราคม 61 : กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน โดย ครู D.A.R.E. ดาบตำรวจหญิงวิไลลักษณ์ ยางงาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
5 มกราคม 61 : กิจกรรมศูนย์วิชาการนิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนธีรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
6 มกราคม 61 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ STEM Education
8 มกราคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์จังหวัดในโครงการสปอร์ตฮีโร่ แห่งประเทศไทย และการแข่งชันว่ายน้ำโครงการชิงชนะเลิศ จ.ราชบุรี
12 มกราคม 61 : ฉลอง 25 ปี แห่งสังฆภาพ คุณพ่อเปโตร ธาดา พลอยจินดา (ชุดที่ 1)
12 มกราคม 61 : ฉลอง 25 ปี แห่งสังฆภาพ คุณพ่อเปโตร ธาดา พลอยจินดา (ชุดที่ 2)
12 มกราคม 61 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถม มัธยม (ชุดที่ 1)
12 มกราคม 61 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถม มัธยม (ชุดที่ 2)
15 มกราคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันประกวดร้องเพลงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองท่าผา
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com