คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  ประชาสัมพันธ์ การดูผลสอบ O–NET ได้ด้วยตนเอง  
สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563  
คิวอาร์โค้ด กลุ่มไลน์ประจำชั้น ระดับชั้น ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563   เดือนเมษายน
4 เมษายน 63 : ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 (กรณีย้ายสถานศึกษา) 
เดือนมิถุนายน
30 พฤษภาคม 63 - 10 มิถุนายน 63 : วันจำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
10 มิถุนายน 63 : การตรวจติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ผู้แทนศึกษาธิการภาค 3 นางวีรดา ชุลีกราน พร้อมคณะ   
15 มิถุนายน 63 : ตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดย นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย และนางเมตตา เทพประทุน 
29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าทีสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก มาตรวจเตรียมความพร้อมในวันเปิดเรียน 
29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 โดยส.ส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทั่วบริเวณโรงเรียน และในห้องเรียน 
29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าผา มาฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั่วบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียน 
เดือนกรกฎาคม
20 กรกฏาคม 63 : นิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 
22 กรกฏาคม 63 : พิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม กลุ่ม A 
22 กรกฏาคม 63 : หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน กลุ่ม A 
23 กรกฏาคม 63 : พิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม กลุ่ม B  
24 กรกฏาคม 63 : พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  
24 กรกฏาคม 63 : หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน กลุ่ม B 
เดือนสิงหาคม
3 สิงหาคม 63 : มอบป้ายชื่อประธานสภานักเรียน กลุ่ม B ระดับประถมและมัธยม 
3 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 
6 สิงหาคม 63 : มอบป้ายชื่อประธานสภานักเรียน กลุ่ม A ระดับประถมและมัธยม 
6 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 
11 สิงหาคม 63 : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
11 สิงหาคม 63 : การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับ ป.1-ม.3 ปีการศึกษา2563 ครั้งที่1 
13 สิงหาคม 63 : การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับ ป.1-ม.3 ปีการศึกษา2563 ครั้งที่1 
24 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
25 สิงหาคม 63 : แจกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีการศึกษา 2563 
25 สิงหาคม 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.1 
25 สิงหาคม 63 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
26 สิงหาคม 63 : ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน 
27 สิงหาคม 63 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
31 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 
เดือนกันยายน
9 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่องการทำขนมถั่วแปป ระดับชั้น ป.2 
9 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่องการทำขนมจีบ ระดับชั้น ป.3 
10 กันยายน 63 : ตัวแทนครูมอบของขวัญให้กับซิสเตอร์ปัญวดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 
12 กันยายน 63 : การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) 
16 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง แซนวิสแสนอร่อย ระดับชั้น ป.1 
16 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ดิน และ น้ำ ระดับชั้น ป.5 วิทยากร นางสาวคุณัณญา จิตเจริญทวีโชค 
17 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ระดับชั้น ป.4 วิทยากร นางสาวชนิดาภา บัณฑิต 
21-22 กันยายน 63 : แสดงผลงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรม ณ เวลา 
22 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่องการพับเหรียญโปรยทานระดับชั้นป.6 วิทยากร นางสาวเอมวิกา เพ็ชรทอง 
25 กันยายน 63 : โรงเรียนธีรศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ร. 10 ด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
25 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง การทำน้ำยาซักผ้า ระดับชั้น ม.2 วิทยากรวิทยากร คุณภัทรา แสนคำ นักวิทยาศาสตร์อิสระ สอนและบรรยายเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทย 
28 กันยายน 2563 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่องการทำลูกชุบแฟนซี ระดับชั้น ม.3 วิทยากร นางสาวเพียงจันทร์ จารุวรวิรัตน์ และ นางสาวพุทมณี บุญเบญจภา 
เดือนตุลาคม
1 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ 
2 ตุลาคม 2563 : พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระสายประคำ โรงเรียนธีรศาสตร์ 
3 ตุลาคม 2563 : วันพบผู้ปกครอง ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
4 ตุลาคม 2563 : พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระสายประคำ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 
8 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมงาน Day Camp การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.1-ป.3 
9 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมงาน Day Camp การเข้าค่ายลูกเสือสามัญ เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ป.6 
9 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมงาน Day Camp การเข้าค่ายลูกเสือสามัญ เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ป.6 (รูปชุด2) 
15 ตุลาคม 2563 : ฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียนชั้นป.1 วัคซีนหัดเยอรมัน ชั้น ป.6 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 
15 ตุลาคม 2563 : การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาจีน โดย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อ 
16 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมงาน Day camp การเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.3(รูปชุด1) 
16 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมงาน Day camp การเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.3 (รูปชุด2) 
16 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมสื่อการสอนโค้ดดิ้ง กิจกรรม Unplugged (อันปลั๊ก) 
19 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมคลีนิกภาษา 
20 ตุลาคม 2563 : การเตรียมความพร้อมการสอบในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20 ตุลาคม 2563 : การประชุมชมรมผู้ปกครอง 
21 ตุลาคม 2563 : โรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และในการนี้ได้เข้าประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมกุลธิดาวูดส์ โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com