ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


ประชาสัมพันธ์ การดูผลสอบ O–NET ได้ด้วยตนเอง  
เดือนพฤษภาคม
4 พฤษภาคม 62 : จำหน่ายแบบเรียน/อุปกรณ์/เครื่องแบบนักเรียน 
9 พฤษภาคม 62 : อบรมการพัฒนากระบวนการคิดและการจัดทำแบบ ปพ.5 
17 พฤษภาคม 62 : กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
27 พฤษภาคม 62 : งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 
27 พฤษภาคม 62 : งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (ชุด2) 
29 พฤษภาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด 
31 พฤษภาคม 62 : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
เดือนมิถุนายน
1 มิถุนายน 62 : วันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ระดับอนุบาล-พื้นฐาน 
4 มิถุนายน 62 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2/2562 
5 มิถุนายน 62 : ศึกษานิเทศตรวจติดตามความพร้อมของโรงเรียน 
6 มิถุนายน 62 : เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
7 มิถุนายน 62 : สอบอ่านเขียนภาษาไทย 
10 มิถุนายน 62 : มอบรางวัลเทควันโดรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ประเภทต่อสู้ จังหวัดชลบุรี 
12 มิถุนายน 62 : ประชุมความปลอดภัยทางถนนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
12 มิถุนายน 62 : กิจกรรมทำพานไหว้ครู 
13 มิถุนายน 62 : พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2562 
13 มิถุนายน 62 : เปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 
เดือนกรกฎาคม
 
เดือนสิงหาคม
 
เดือนกันยายน
 
เดือนตุลาคม
 
เดือนพฤศจิกายน
 
เดือนธันวาคม
 
เดือนมกราคม
 
เดือนกุมภาพันธ์
 
เดือนมีนาคม
 
เดือนเมษายน
 
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com