คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 ประชาสัมพันธ์ การดูผลสอบ O–NET ได้ด้วยตนเอง  
เดือนมิถุนายน
22 มิถุนายน 64  : การคัดเลือกข้อสอบร่วมในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
25 มิถุนายน 64  : ผู้บริหารและคณะบุคลากรโรงเรียนธีรศาสตร์ ร่วมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
25 มิถุนายน 64  : เทศบาลตำบลท่าผา จังหวัดราชบุรี มาฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั่วบริเวณโรงเรียน 
30 มิถุนายน 64  : การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19 ระลอกใหม่ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เดือนกรกฎาคม
7 กรกฎาคม 64  : โรงเรียนธีรศาสตร์ บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนสุจริต ตามนโยบายศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564  
12 กรกฎาคม 64  : ผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง รปภ. และบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน จำนวน 120 คน ได้รับการฉีด วัคซีนเข็มที่1 
เดือนสิงหาคม
10 สิงหาคม 64  : ผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง รปภ. และบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน จำนวน 120 คน ได้รับการฉีด วัคซีนเข็มที่2 
26 สิงหาคม 64  : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบออนไลน์ 
28-29 สิงหาคม 64  : การคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
เดือนกันยายน
11-12 กันยายน 64  : โครงการรัฐให้ความช่วยเหลือตามมาตรการค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนเงิน 2,000 บาท/คน 
18 กันยายน 64  : ผู้ปกครองนักเรียนลงนามเพื่อยืนยันสมัครใจฉีดวัคซีนและไม่สมัครใจฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ ไฟเซอร์ (Pfizer) 
25-28 กันยายน 64  : การรับคืนแบบประเมินความรู้ และแจกอุปกรณ์งานประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เดือนตุลาคม
8 ตุลาคม 64 : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลบ้านโป่ง และเทศบาลเมืองบ้านโป่ง Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 1 แก่นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ จำนวน 551 คน ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาริมน้ำเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
30 ตุลาคม 64 : ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เดือนพฤศจิกายน
1 พฤศจิกายน 64 : การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนธีรศาสตร์ โดย นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 
1 พฤศจิกายน 64 : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 2 แก่นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ จำนวน 475 คน ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ 
เดือนธันวาคม
21 ธันวาคม 64 : ตัวแทนครูโรงเรียนธีรศาสตร์ ส่งความสุขให้กับศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2565  
23 ธันวาคม 64 : คณะครูโรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมส่งความสุขให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2565   
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com