คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  ตารางเรียนออนไลน์โรงเรียนธีรศาสตร์ ชั้นอนุบาล - ม.3 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 24 มิ.ย. 63   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น เตรียมอนุบาล   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น อนุบาล 1   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น อนุบาล 2   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น อนุบาล 3   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2   
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3   
คิวอาร์โค้ด กลุ่มไลน์ประจำชั้น ระดับชั้น ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563   


เดือนตุลาคม
1 ตุลาคม 62 : โรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนนารีวิทยามาดูงานการประเมินภายนอก รอบ4 
1 ตุลาคม 62 : พิธีสวดสายประคำโรงเรียน 
4 ตุลาคม 62 : โรงเรียนเทพวิทยามาดูงานการประเมินภายนอก รอบ4 
9 ตุลาคม 62 : โรงเรียนเทพินทร์พิทยามาดูงานการประเมินภายนอก รอบ4 
24-26 ตุลาคม 62 : กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (รูปชุด 1) 
24-26 ตุลาคม 62 : กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 (รูปชุด 2) 
28 ตุลาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ เดอะวินเนอร์ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 
29 ตุลาคม 62 : มอบเงินร่วมสร้างกุฏิสงฆ์ ณ วัดเขาเพิง จำนวนเงิน 300,000 บาท 
31 ตุลาคม 62 : กิจกรรมวันฮาโลวีน 
31 ตุลาคม 62 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทย และเขียนภาษาไทย 
เดือนพฤศจิกายน
4 พฤศจิกายน 62 : พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้มีพระคุณและผู้บริหารโรงเรียนที่ล่วงหลับ
5 พฤศจิกายน 62 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด วิถีเพชรแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  
9 พฤศจิกายน 62 : วันพบผู้ปกครองประกาศผลสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
11 พฤศจิกายน 62 : กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงเนื่องในวันลอยกระทง
11 พฤศจิกายน 62 : กิจกรรมวันลอยกระทง (รูปชุดที่ 1)
11 พฤศจิกายน 62 : กิจกรรมวันลอยกระทง(รูปชุดที่ 2)
12 พฤศจิกายน 62 : มอบรางวัลเทควันโดสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ
18 พฤศจิกายน 62 : มอบรางวัลเทควันโดรายการ "ร่มเย็น พระพุทธไสยาสน์ องอาจแดนดิน ถิ่นวีรชน แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 จ.สิงห์บุรี
18 พฤศจิกายน 62 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ Sarasit Swimming Championshipsครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
20 พฤศจิกายน 62 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3 ปี 2562
22 พฤศจิกายน 62 : ประชุมคณะกรรมการการเข้าค่ายลูกเสือร่วมชั้น ป.6  
25 พฤศจิกายน 62 : โรงเรียนอนุชนศึกษาและโรงเรียนวีรศิลป์มาดูงานการประเมินภายนอกรอบ 4  
28 พฤศจิกายน 62 : ตัวแทนนักเรียนให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก  
28 พฤศจิกายน 62 : คุณหมอจากโรงพยาบาลให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็ก  
30 พฤศจิกายน 62 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสอบธรรมศึกษา  
เดือนธันวาคม
2 ธันวาคม 62 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ THE EMPERROR เทควันโดแชมเปี้ยนชิพ แข่งขันวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
4 ธันวาคม 2562 : กิจกรรม5ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
16 ธันวาคม 2562 : มอบรางวัลตอบคำถามในงานสัปดาห์พระคัมภีร์จัดขึ้นในวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562  
16 ธันวาคม 2562 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ "เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง" ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  
16 ธันวาคม 2562 : ตัวแทนโรงเรียนธีรศาสตร์ ส่งความสุขให้กับศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่  
17 ธันวาคม 2562 : ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโีรงเรียนวีรศิลป์มาส่งความสุขให้กับผู้บริหารโรงเรียนธีรศาสตร์ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่  
20 ธันวาคม 2562 : กิจกรรมวันรื่นเริง ส่งความสุขผู้บริหาร (รูปชุดที่1)
20 ธันวาคม 2562 : กิจกรรมวันรื่นเริง ส่งความสุขผู้บริหาร (รูปชุดที่2)
20 ธันวาคม 2562 : กิจกรรมวันรื่นเริง ส่งความสุขผู้บริหาร (รูปชุดที่3)
เดือนมกราคม
6 มกราคม 2563 : โรงเรียนธีรศาสตร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
6 มกราคม 2563 : กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.6 ณ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ จ.ราชบุรี  
18 มกราคม 2563 : สอบความรู้พื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่
19 มกราคม 2563 : ภาพการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี ประจำปี2563  
20 มกราคม 2563 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ณ สระว่ายน้ำอัลปาก้า สปอร์ตคลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
20 มกราคม 2563 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนธีรศาสตร์
23 มกราคม 2563 : พิธีปิดประจำกองลูกเสือ
27 มกราคม 2563 : กิจกรรม ครูแดร์ ให้ความรู้เรื่องโทษยาเสพติด
27 มกราคม 2563 : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เข็มที่2)
28 มกราคม 2563 : ประชุมชมรมผู้ปกครอง
28 มกราคม 2563 : ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน
 
เดือนกุมภาพันธ์
1-2 กุมภาพันธ์ 63 : การทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 
7 กุมภาพันธ์ 63 : กิจกรรมวันมาฆบูชา 
8 กุมภาพันธ์ 63 : วันพบผู้ปกครอง ประกาศผลสอบกลางภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
11 กุมภาพันธ์ 63 : ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมแสดงความไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงประชาชนที่โคราช 
14 กุมภาพันธ์ 63 : งานวันแห่งความภาคภูมิใจ โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของโรงเรียนธีรศาสตร์ (รูปชุดที่ 1) 
14 กุมภาพันธ์ 63 : งานวันแห่งความภาคภูมิใจ โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของโรงเรียนธีรศาสตร์ (รูปชุดที่ 2) 
14 กุมภาพันธ์ 63 : พิธีบูชาขอบพระคุณพระคริสตเจ้า โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของโรงเรียนธีรศาสตร์  
15 กุมภาพันธ์ 63 : งานวันคืนสู่เหย้า ขาว-น้ำเงิน ฉลองครบรอบ 50 ปีโรงเรียนธีรศาสตร์ (รูปชุดที่ 1) 
15 กุมภาพันธ์ 63 : งานวันคืนสู่เหย้า ขาว-น้ำเงิน ฉลองครบรอบ 50 ปีโรงเรียนธีรศาสตร์ (รูปชุดที่ 2) 
15 กุมภาพันธ์ 63 : งานวันคืนสู่เหย้า ขาว-น้ำเงิน ฉลองครบรอบ 50 ปีโรงเรียนธีรศาสตร์ (รูปชุดที่ 3) 
21 กุมภาพันธ์ 63 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการภาคี4ฝ่าย 
28 กุมภาพันธ์ 63 : กิจกรรมน้องส่งพี่ 
29 กุมภาพันธ์ 63 : พิธีมอบวุฒิบัตรระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 
29 กุมภาพันธ์ 63 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 รุ่น 46 
เดือนมีนาคม
4 มีนาคม 63 : การสอบ NT ระดับชั้น ป.3 สนามสอบโรงเรียนธีรศาสตร์ 
5 มีนาคม 63 : โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด (ภายในห้องและนอกห้องเรียน)"Big Cleaning Day" ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัส COVID-19 
 
เดือนเมษายน
4 เมษายน 63 : ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 (กรณีย้ายสถานศึกษา) 
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com