ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


ประชาสัมพันธ์ การดูผลสอบ O–NET ได้ด้วยตนเอง  
เดือนพฤษภาคม
4 พฤษภาคม 62 : จำหน่ายแบบเรียน/อุปกรณ์/เครื่องแบบนักเรียน 
9 พฤษภาคม 62 : อบรมการพัฒนากระบวนการคิดและการจัดทำแบบ ปพ.5 
17 พฤษภาคม 62 : กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
เดือนมิถุนายน
 
เดือนกรกฎาคม
 
เดือนสิงหาคม
 
เดือนกันยายน
 
เดือนตุลาคม
 
เดือนพฤศจิกายน
 
เดือนธันวาคม
 
เดือนมกราคม
 
เดือนกุมภาพันธ์
 
เดือนมีนาคม
 
เดือนเมษายน
 
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com