ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน


ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของนักเรียนIEPได้จาก Facebook page >> IEP_Theerasart School
เดือนกันยายน
1 กันยายน 60 : กิจกรรมกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 42 วันที่สอง(วันปิด)  
4 กันยายน 60 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ "เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  
6 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง  
7 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 ณ พระราชวังบางปะอิน และ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
8 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ  
7 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.5 ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย และ พระราชวังบ้านปืน  
6-8 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1-ป.4 และ ป.6 ณ สวนสัตว์ดุสิต  
13 กันยายน 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้นม.3 เรื่อง พวงมาลัยจากใบเตยและมะกรูด วิทยากรโดย นางวีระวรรณ ทุ่งสุกใส  
15 กันยายน 60 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
22 กันยายน 60 : ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียนหญิงชั้น ป.5
เดือนตุลาคม
6 ตุลาคม 60 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.1-ป.3
7-8 ตุลาคม 60 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ป.5
9-11 ตุลาคม 60 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 รูปชุดที่ 1
9-11 ตุลาคม 60 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 รูปชุดที่ 2
22-23 ตุลาคม 60 : โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     รูปชุดที่ 1
22-23 ตุลาคม 60 : โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     รูปชุดที่ 2
24 ตุลาคม 60 : ซิสเตอร์และคณะครูจากโรงเรียนวันทามารีอามาเยี่ยมชมดูงานบริหารวิชาการโรงเรียนธีรศาสตร์
เดือนพฤศจิกายน
1-2 พฤศจิกายน 60 : เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
2 พฤศจิกายน 60 : พิธีมิสซาอุทิศผู้ล่วงหลับผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน
3 พฤศจิกายน 60 : กิจกรรมทำกระทงประกวด เนื่องในวันลอยกระทง
3 พฤศจิกายน 60 : กิจกรรมวันลอยกระทง
6 พฤศจิกายน 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ SPORTS HERO แห่งชาติ ประจำปี 2560
9 พฤศจิกายน 60 : สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก
9 พฤศจิกายน 60 : ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายร่วมพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9 พฤศจิกายน 60 : ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
12 พฤศจิกายน 60 : ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
13 พฤศจิกายน 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันสารานุกรมไทย ประกวดร้องเพลง และการแข่งขันเทควันโด
17 พฤศจิกายน 60 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2560
27 พฤศจิกายน 60 : กิจกรรมมอบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในชนิดกีฬาเทควันโด รอบคัดเลือกตัวแทนภาคที่ 2
เดือนธันวาคม
1 ธันวาคม 60 : กิจกรรมวันเอดส์โลก
4 ธันวาคม 60 : กิจกรรมการซ้อมสอบวัดผลระดับประเทศ
8-10 ธันวาคม 60 : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 18 โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
12 ธันวาคม 60 : กิจกรรมมอบรางวัลเทควันโด รายการ เกมนักสู้ มุ่งสู่ฝัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12 ธันวาคม 60 : กิจกรรมพิธีเปิดสัปดาห์พระคัมภีร์
16-17 ธันวาคม 60 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รูปชุดที่1)
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com