คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
Best Practice
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
30 พฤษภาคม 63 - 10 มิถุนายน 63 : วันจำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
10 มิถุนายน 63 : การตรวจติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ผู้แทนศึกษาธิการภาค 3 นางวีรดา ชุลีกราน พร้อมคณะ  
15 มิถุนายน 63 : ตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย และนางเมตตา เทพประทุน 
29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าทีสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก มาตรวจเตรียมความพร้อมในวันเปิดเรียน 
29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 โดยส.ส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทั่วบริเวณโรงเรียน และในห้องเรียน 
29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าผา มาฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั่วบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียน 
เดือนกรกฎาคม
20 กรกฏาคม 63 : นิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 
22 กรกฏาคม 63 : พิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม กลุ่ม A 
22 กรกฏาคม 63 : หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน กลุ่ม A 
23 กรกฏาคม 63 : พิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม กลุ่ม B  
24 กรกฏาคม 63 : พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  
24 กรกฏาคม 63 : หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน กลุ่ม B 
เดือนสิงหาคม
3 สิงหาคม 63 : มอบป้ายชื่อประธานสภานักเรียน กลุ่ม B ระดับประถมและมัธยม 
3 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 
6 สิงหาคม 63 : มอบป้ายชื่อประธานสภานักเรียน กลุ่ม A ระดับประถมและมัธยม 
6 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 
11 สิงหาคม 63 : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
11 สิงหาคม 63 : การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับ ป.1-ม.3 ปีการศึกษา2563 ครั้งที่1 กลุ่ม B 
13 สิงหาคม 63 : การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับ ป.1-ม.3 ปีการศึกษา2563 ครั้งที่1 กลุ่ม A 
24 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
25 สิงหาคม 63 : แจกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีการศึกษา 2563 
25 สิงหาคม 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.1 
25 สิงหาคม 63 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
26 สิงหาคม 63 : ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน 
27 สิงหาคม 63 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
31 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 
เดือนกันยายน
9 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่องการทำขนมถั่วแปป ระดับชั้น ป.2 
9 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่องการทำขนมจีบ ระดับชั้น ป.3 
10 กันยายน 63 : ตัวแทนครูมอบของขวัญให้กับซิสเตอร์ปัญวดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 
12 กันยายน 63 : การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) 
16 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง แซนวิสแสนอร่อย ระดับชั้น ป.1 
16 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ดิน และ น้ำ ระดับชั้น ป.5 วิทยากร นางสาวคุณัณญา จิตเจริญทวีโชค 
17 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ระดับชั้น ป.4 วิทยากร นางสาวชนิดาภา บัณฑิต 
21-22 กันยายน 63 : แสดงผลงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรม ณ เวลา 
22 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง การพับเหรียญโปรยทานระดับชั้นป.6 วิทยากร นางสาวเอมวิกา เพ็ชรทอง
25 กันยายน 63 : โรงเรียนธีรศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ร. 10 ด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
25 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง การทำน้ำยาซักผ้า ระดับชั้น ม.2 วิทยากรวิทยากร คุณภัทรา แสนคำ นักวิทยาศาสตร์อิสระ สอนและบรรยายเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทย 
28 กันยายน 2563 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่องการทำลูกชุบแฟนซี ระดับชั้น ม.3 วิทยากร นางสาวเพียงจันทร์ จารุวรวิรัตน์ และ นางสาวพุทมณี บุญเบญจภา 
เดือนตุลาคม
1 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ 
2 ตุลาคม 2563 : พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระสายประคำ โรงเรียนธีรศาสตร์ 
3 ตุลาคม 2563 : วันพบผู้ปกครอง ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
4 ตุลาคม 2563 : พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระสายประคำ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 
8 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมงาน Day Camp การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.1-ป.3 
9 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมงาน Day Camp การเข้าค่ายลูกเสือสามัญ เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ป.6 
15 ตุลาคม 2563 : ฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียนชั้นป.1 วัคซีนหัดเยอรมัน ชั้น ป.6 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 
15 ตุลาคม 2563 : การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาจีน โดย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อ 
16 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมงาน Day camp การเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.3 (รูปชุด1) 
16 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมงาน Day camp การเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.3 (รูปชุด2) 
16 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมสื่อการสอนโค้ดดิ้ง กิจกรรม Unplugged (อันปลั๊ก) 
19 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมคลีนิกภาษา 
20 ตุลาคม 2563 : การเตรียมความพร้อมการสอบในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20 ตุลาคม 2563 : การประชุมชมรมผู้ปกครอง 
21 ตุลาคม 2563 : โรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และในการนี้ได้เข้าประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมกุลธิดาวูดส์ โรงเรียนจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
26 ตุลาคม 2563 : มอบรางวัลการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยม ณ โรงเจบ้วนฮกตั้ว 
27 ตุลาคม 2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 
27 ตุลาคม 2563 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารโรงเรียน 
28-29 ตุลาคม2563 : อบรมเน้นย้ำระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้น ป.4-ม.3 
30 ตุลาคม 2563 : กิจกรรมวันลอยกระทง 
เดือนพฤศจิกายน
2 พฤศจิกายน 2563 : มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันลอยกระทง และ มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการเพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง 
5 พฤศจิกายน 2563 : พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้มีพระคุณและผู้บริหารที่ล่วงหลับ 
9 พฤศจิกายน 2563 : ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มา นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 
17 พฤศจิกายน 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อร่วมกำกับติดตาม​ ออกแบบ​ ประเมินพัฒนา​ กลไกขับเคลื่อนงานวิชาการ​ (หลักสูตร/ การจัดการเรียนรู้/ การวัด/ประเมินผล)ผ่านระบบออนไลน์ 
23 พฤศจิกายน 2563 : การอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 1 “Language and Beyond in the Young Learner Classroom”สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (บริบาล / อ.1 - 3) และประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 1 / ป.1 - 3)ผ่านระบบออนไลน์ 
24 พฤศจิกายน 2563 : การอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 2 “Developing Wider Skills in the English Language Classroom” สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) มัธยมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 
24 พฤศจิกายน 2563 : โรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแด่ ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
25 พฤศจิกายน 2563 : ประชุมเชิงปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting การพัฒนาโครงสร้าง และแผนผังข้อสอบร่วมปลายภาค (Test Blueprint) รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
26 พฤศจิกายน 2563 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่เความเป็นเลิศ (Best Practices) ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ วิทยากรโดย นางเชาวนีย์ สายสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ 
เดือนธันวาคม
4 ธันวาคม 2563 : กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ 
4 ธันวาคม 2563 : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเปาโล 2000 โรงเรียนธีรศาสตร์  
4 ธันวาคม 2563 : อบรมการเขียนโค้ด microbit เบื้องต้น  
5 ธันวาคม 2563 : ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
7 ธันวาคม 2563 : กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ 
8 ธันวาคม 2563 : กิจกรรมเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง 
8 ธันวาคม 2563 : กิจกรรมคลีนิกภาษาไทย 
23 ธันวาคม 2563 : กิจกรรมวันคริสต์มาส ส่งความสุขผู้บริหารและชมการแสดงของนักเรียน 
เดือนมกราคม
12 มกราคม 2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์/Zoom meeting 
21 มกราคม 2564 : ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ/ครูวิชาการ ระดับปฐมวัย / ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี สู่การนิเทศเยี่ยมเบียนสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting 
เดือนกุมภาพันธ์
1 กุมภาพันธ์ 2564 : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก มาตรวจเยี่ยมดูความพร้อมในวันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
4 กุมภาพันธ์ 2564 : พิธีปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2563 
8 กุมภาพันธ์ 2564 : มอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 
16 กุมภาพันธ์ 2564 : การประชุมสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี และรับรางวัลเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
19 กุมภาพันธ์ 2564 : กิจกรรมมอบรางวัลเนื่องในวันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย 
19 กุมภาพันธ์ 2564 : กิจกรรมมอบรางวัลเนื่องในวันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2563 ระดับประถม-มัธยม (รูปชุดที่ 1) 
19 กุมภาพันธ์ 2564 : กิจกรรมมอบรางวัลเนื่องในวันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2563 ระดับประถม-มัธยม (รูปชุดที่ 2) 
19 กุมภาพันธ์ 2564 : กิจกรรมมอบรางวัลเนื่องในวันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2563 ระดับประถม-มัธยม (รูปชุดที่ 3) 
19 กุมภาพันธ์ 2564 : กิจกรรมมอบรางวัลเนื่องในวันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2563 ระดับประถม-มัธยม (รูปชุดที่ 4) 
23 กุมภาพันธ์ 2564 : กิจกรรมงานสานระดับชั้นมัธยมศึกษา 
25 กุมภาพันธ์ 2564 : กิจกรรมวันมาฆบูชา 
เดือนมีนาคม
2 มีนาคม 2564 : ประชุมนิเทศ ติดตาม วิพากษ์ Model & Best Practices วิทยากรนำทีมโดย นางเชาวนีย์ สายสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะ  
5 มีนาคม 2564 : สอบธรรมศึกษา  
6 มีนาคม 2564 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
15 มีนาคม 2564 : มอบรางวัลการประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพครั้งที่ 33 ประจำปีบริหาร 2563 - 2564 ภายใต้คำขวัญ "การบริการผ่านสันติภาพ" ของสโมสรไลออนส์สากล 
17 มีนาคม 2564 : การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 
18 มีนาคม 2564 : พิธีลงนามการทำข้อตกลงสุจริต(MOU)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและสถานศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี 
22 มีนาคม 2564 : มอบเงินออมสินมหาพรต 
23 มีนาคม 2564 : การทดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 
29 มีนาคม 2564 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
เดือนเมษายน
2 เมษายน 2564 : มอบรางวัล"ชนะเลิศ" จากการประกวดวงโยธวาทิต ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 ประเภทนั่งบรรเลง (Symphonic Concert Band)ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว เมื่อววันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
2 เมษายน 2564 : กิจกรรมน้องส่งพี่ ม.3 รุ่นที่ 47 
5 เมษายน 2564 : โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com