คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  

เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
30 พฤษภาคม 63 - 10 มิถุนายน 63 : วันจำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
10 มิถุนายน 63 : การตรวจติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ผู้แทนศึกษาธิการภาค 3 นางวีรดา ชุลีกราน พร้อมคณะ  
15 มิถุนายน 63 : ตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย และนางเมตตา เทพประทุน 
29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าทีสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก มาตรวจเตรียมความพร้อมในวันเปิดเรียน 
29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 โดยส.ส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทั่วบริเวณโรงเรียน และในห้องเรียน 
29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าผา มาฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั่วบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียน 
เดือนกรกฎาคม
20 กรกฏาคม 63 : นิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 
22 กรกฏาคม 63 : พิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม กลุ่ม A 
22 กรกฏาคม 63 : หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน กลุ่ม A 
23 กรกฏาคม 63 : พิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม กลุ่ม B  
24 กรกฏาคม 63 : พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  
24 กรกฏาคม 63 : หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน กลุ่ม B 
เดือนสิงหาคม
3 สิงหาคม 63 : มอบป้ายชื่อประธานสภานักเรียน กลุ่ม B ระดับประถมและมัธยม 
3 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 
6 สิงหาคม 63 : มอบป้ายชื่อประธานสภานักเรียน กลุ่ม A ระดับประถมและมัธยม 
6 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 
11 สิงหาคม 63 : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
11 สิงหาคม 63 : การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับ ป.1-ม.3 ปีการศึกษา2563 ครั้งที่1 กลุ่ม B 
13 สิงหาคม 63 : การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับ ป.1-ม.3 ปีการศึกษา2563 ครั้งที่1 กลุ่ม A 
24 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
25 สิงหาคม 63 : แจกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีการศึกษา 2563 
25 สิงหาคม 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.1 
25 สิงหาคม 63 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
26 สิงหาคม 63 : ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน 
27 สิงหาคม 63 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
31 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 
เดือนกันยายน
9 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่องการทำขนมถั่วแปป ระดับชั้น ป.2 
9 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่องการทำขนมจีบ ระดับชั้น ป.3 
10 กันยายน 63 : ตัวแทนครูมอบของขวัญให้กับซิสเตอร์ปัญวดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 
12 กันยายน 63 : การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) 
16 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง แซนวิสแสนอร่อย ระดับชั้น ป.1 
16 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ดิน และ น้ำ ระดับชั้น ป.5 วิทยากร นางสาวคุณัณญา จิตเจริญทวีโชค 
17 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ระดับชั้น ป.4 วิทยากร นางสาวชนิดาภา บัณฑิต 
21-22 กันยายน 63 : แสดงผลงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรม ณ เวลา 
22 กันยายน 63 : กิจกรรมภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่อง การพับเหรียญโปรยทาน ระดับชั้น ป.6 วิทยากร นางสาวเอมวิกา เพ็ชรทอง 
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com