คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  


ปีการศึกษา 2562
1. เรื่อง การเรียนพิเศษช่วงเย็น
2. เรื่อง แจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3. เรื่อง การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
4. เรื่อง การเบิกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2562
5. เรื่อง การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
6. เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา ป.1-6
7. เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา ม.1-3
8. เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
9. เรื่อง ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
10. เรื่อง การกำจัดเหา
11. เรื่อง การพบผู้ปกครองและนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
12. เรื่อง การฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13. เรื่อง การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
14. เรื่อง การเข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
15. เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับนักเรียนหญิง ป.6 (เข็มที่ 1)
16. เรื่อง การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน
17. เรื่อง ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษา
18. เรื่อง การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3
19. เรื่อง การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
20. เรื่อง การจองซื้อโต๊ะฉลอง 50 ปี โรงเรียน
21. เรื่อง การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่6
22. เรื่อง การถ่ายรูปและรับบัณฑิตน้อย
21. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่วงหยุดคริสมาสต์ และปีใหม่
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com