ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2561
1. เรื่อง แจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. เรื่อง การเรียนพิเศษช่วงเย็น
3. เรื่อง การเปิดโปรแกรม SME
4. เรื่อง การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
5. เรื่อง การฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียนชั้น ป.1ถึงป.6
6. เรื่อง การเบิกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2561
7. เรื่อง ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
8. เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา
9. เรื่อง ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
10. เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
11. เรื่อง การพบผู้ปกครองและนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
12. เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
13. เรื่อง การชำระเงินค่าบำรุงลูกเสือประจำปี3
14. เรื่อง การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน
15. เรื่อง การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-ม.3
16. เรื่อง การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.4-ป.5
17. เรื่อง การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ชั้น ป.1-ป.3
18. เรื่อง การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
19. เรื่อง การพบผู้ปกครองและนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com