คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


ปีการศึกษา 2563
1. เรื่อง การเรียนพิเศษช่วงเย็น
2. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน
3. เรื่อง แจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
4. เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
5. เรื่อง การเรียนเต็มรูปแบบ 100%
6. เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2563
7. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน
8. เรื่อง การฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9. เรื่อง การเข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด/ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ/ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
10. เรื่อง การกำจัดเหา
11. เรื่อง การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
12. เรื่อง แจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
13. เรื่อง การเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
14. เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (ช่วง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 3 มกราคม พ.ศ. 2564)
15. เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 (ฉบับที่2)(ระหว่างวันที่ 4 – 8 มกราคม พ.ศ. 2564)
16. เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 (ฉบับที่3)(ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม พ.ศ. 2564)
17. เรื่อง ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ เปิดเรียนตามปกติ ทุกระดับชั้น 1 กุมภาพันธ์ 2564
18. เรื่อง การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2563
19. เรื่อง การถ่ายรูปบัณฑิตน้อยรับวุฒิบัตร
20. เรื่อง สำรวจนักเรียนที่ประสงค์เรียนต่อ ปีการศึกษา 2564 และ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการเรียน
21. เรื่อง การอุดหนุนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และการประกาศผลสอบ
22. เรื่อง การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
23. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com