คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

ปีการศึกษา 2564
1. เรื่อง ประกาศ ฉบับ1 ประกาศเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564
2. เรื่อง ประกาศ ฉบับ2 ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564
3. เรื่อง ประกาศ ฉบับ3 ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564
4. เรื่อง ประกาศ ฉบับ4 ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564
5. เรื่อง ประกาศ ฉบับ5 ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564
6. เรื่อง ประกาศ ฉบับ6 ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564 (เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด)
7. เรื่อง การรับหนังสือเรียนเพิ่มเติม
8. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com