คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  


ปีการศึกษา 2562
1. เรื่อง การเรียนพิเศษช่วงเย็น
2. เรื่อง แจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3. เรื่อง การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
4. เรื่อง การเบิกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2562
5. เรื่อง การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
6. เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา ป.1-6
7. เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา ม.1-3
8. เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
9. เรื่อง ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
10. เรื่อง การกำจัดเหา
11. เรื่อง การพบผู้ปกครองและนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
12. เรื่อง การฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13. เรื่อง การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
14. เรื่อง การเข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
15. เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับนักเรียนหญิง ป.6 (เข็มที่ 1)
16. เรื่อง การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน
17. เรื่อง ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษา
18. เรื่อง การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3
19. เรื่อง การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
20. เรื่อง การจองซื้อโต๊ะฉลอง 50 ปี โรงเรียน
21. เรื่อง การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่6
22. เรื่อง การถ่ายรูปและรับบัณฑิตน้อย
23. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่วงหยุดคริสมาสต์ และปีใหม่
24. เรื่อง (พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์) การรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง
25. เรื่อง แจ้งวันหยุดเรียน เนื่องในวันครูและวันตรุษจีน
26. เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เข็มที่2)
27. เรื่อง การพบผู้ปกครองและนักเรียนครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
28. เรื่อง ทุนการศึกษา
29. เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันแห่งความภาคภูมิใจ และ โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียน
30. เรื่อง วันงานฉลองครบรอบ 50 ปี และคืนสู่เหย้า
31. เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันแห่งความภาคภูมิใจ โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ครอบครัวธีรศาสตร์
32. เรื่อง การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
33. เรื่อง การอุดหนุนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
34. เรื่อง ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ
35. เรื่อง ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
36. เรื่อง การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผุ้เรียนระดับชาติ (NT)
37. เรื่อง การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com