คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

เอกสารดาวน์โหลด
      1. คู่มือการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
      2. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-ม.3
      3. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.4-ป.6
      4. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.1-ม.3
      5. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
      6. สื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันทุจริต
      7. แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
      8. แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
      9. แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
      10. แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
      11. แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
      12. แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
      13. แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
      14. แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
      15. แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
      16. แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
      17. กรอบโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564
      18. เนื้อหา และสื่อประกอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564
      19. แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกาา พ.ศ. 2564
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com