คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
 
         คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

          คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ คุณธรรมทางศาสนาและคุณธรรมเทววิทยา
          นำวิชา หมายถึง การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการต่าง ๆ ในการ แสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตนสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันชาญฉลาด และเป็นประชาธิปไตย
          พัฒนาสุข หมายถึง สามารถนำความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติให้มีความสุข

 
          ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่บริบทการศึกษาไทย 4.0 และดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข


        1) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

        2) จัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

        3) จัดกิจกรรมมวลประสบการณ์พัฒนาผู้เรียน ได้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

        4) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

         1 คุณภาพของผู้เรียน
         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
         3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         4 การจัดการศึกษาคาทอลิก

 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com