คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
 
         คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

          คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ คุณธรรมทางศาสนาและคุณธรรมเทววิทยา
          นำวิชา หมายถึง การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการต่าง ๆ ในการ แสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตนสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันชาญฉลาด และเป็นประชาธิปไตย
          พัฒนาสุข หมายถึง สามารถนำความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติให้มีความสุข

 
          โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ มีสมรรถนะ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข


        1. พัฒนานักเรียนให้เป็น”มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
        2. พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียน คิดคำนวณ และภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ตามความต้องการ ของชุมชนและประเทศชาติ
        3. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ สมรรถนะกระบวนการคิดและผู้เรียนเป็นสำคัญ
พร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการรักษาสิ่งแวดล้อม
        4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการและอาชีพควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตโดย
ใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ
        5. มีการบริหารจัดการบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
        6. สร้างเครือข่ายและสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเพื่อรวมพลังในการพัฒนาการศึกษาและสังคม


        เป้าหมาย ระดับปฐมวัย
           เป้าหมายที่ 1 คุณภาพของเด็ก
           เป้าหมายที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
           เป้าหมายที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
           เป้าหมายที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก

        กลยุทธ์ ระดับปฐมวัย
           กลยุทธ์ที่ 1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
           กลยุทธ์ที่ 2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
           กลยุทธ์ที่ 3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
           กลยุทธ์ที่ 4 มีพัฒนาด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และสามารถหาความรู้ได้
           กลยุทธ์ที่ 5 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
           กลยุทธ์ที่ 6 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
           กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
           กลยุทธ์ที่ 8 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
           กลยุทธ์ที่ 9 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
           กลยุทธ์ที่ 10 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
           กลยุทธ์ที่ 11 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
           กลยุทธ์ที่ 12 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
           กลยุทธ์ที่ 13 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
           กลยุทธ์ที่ 14 ประเมินพัฒนาการเด็กตามศักยภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
           กลยุทธ์ที่ 15 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก

        เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน
           เป้าหมายที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
           เป้าหมายที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
           เป้าหมายที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           เป้าหมายที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก

        กลยุทธ์ ระดับขั้นพื้นฐาน
           กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
           กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
           กลยุทธ์ที่ 3 กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของสถานศึกษา
           กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
           กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ ผู้เรียน รอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
           กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ
           กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
           กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
           กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้
           กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
           กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
           กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา พัฒนาผู้เรียน
           กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก

 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com