คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาขั้นื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
       แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
     
     
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com