คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

ปีการศึกษา 2567
เดือนพฤษภาคม
1 พฤษภาคม 67 : ประชุมวิชาการ "Thailand Thinking Schools Conference 2024 : Visible Thinking Routine" ผ่าน Zoom Webinar ณ ห้องประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนธีรศาสตร์  
6 พฤษภาคม 67 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยอาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง (1) 
6 พฤษภาคม 67 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยอาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง (2) 
7 พฤษภาคม 67 : อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา ในหัวข้อ "Using Critical Thinking and Problem Solving to Motivate Language Skills Development" วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 
8 พฤษภาคม 67 : การประชุมกลุ่มบริหารวิชาการเรื่องวิพากษ์การใช้ตัวชี้วัดระหว่างทาง 
8 พฤษภาคม 67 : ประชุมทดลองใช้สื่อการเรียนรู้แพลตฟอร์มDigital program I challenge 
9 พฤษภาคม 67 : ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกแบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ปฐมวัย 
9-11 พฤษภาคม 67 : การอบรมหลักสูตร การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การคิดฯ 
13 พฤษภาคม 67 : ประชุมคณะครูโรงเรียนธีรศาสตร์ เตรียมพร้อมเปิดเทอมปีการศึกษา 2567 
13 พฤษภาคม 67 : ประชุมครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา 
17 พฤษภาคม 67 : วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2567 
20 พฤษภาคม 67 : บรรยากาศการแข่งขันเทควันโด รายการ Ratchaburi Open 2024 (ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 11) ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2024 
20 พฤษภาคม 67 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ CHA-UM Taekwondo Cup 2024 
21 พฤษภาคม 67 : กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2567 
22 พฤษภาคม 67 : ตัวแทนเชียร์ลีดเดอร์คณะครูธีรศาสตร์ ร่วมเชียร์ ศธจ.ราชบุรี ในโครงการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของาำนักงานศึกษาธิการภาค 3 
23 พฤษภาคม 67 : กิจกรรมยามเช้า แผนกอนุบาล 
25 พฤษภาคม 67 : ปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนเข้าใหม่ 
27 พฤษภาคม 67 : รับเกียรติบัตรการประเมิน RT ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566 ได้คะแนนเต็ม 100 สูงเป็นอันดับที่ 1 ของ จ.ราชบุรี จำนวน 51 คน 
27 พฤษภาคม 67 : รับเกียรติบัตร NT ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ขั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 
27 พฤษภาคม 67 : มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันเทควันโด รายการ Ratchaburi Open 2024 (ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 11) ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2024 
27 พฤษภาคม 67 : การประชุมฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์ ระดมความคิดเพื่อประเมินและแสวงหาแนวทางพัฒนางานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
30 พฤษภาคม 67 : ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรม ณ ห้องบอสโก 1 วัดนักบุญยอห์นบอสโก 
31 พฤษภาคม 67 : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
31 พฤษภาคม 67 : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
เดือนมิถุนายน
1 มิถุนายน 67 : ประชุมสร้างการรับรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
2 มิถุนายน 67 : อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับการช่วยเหลือนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน" จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
6 มิถุนายน 67 : เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
13 มิถุนายน 67 : พิธีไหว้ครู 
เดือนกรกฎาคม
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com