คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
เดือนพฤษภาคม
16 พฤษภาคม 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ พ.ศ.2560
22 พฤษภาคม 60 : พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
24 พฤษภาคม 60 : กิจกรรม english day กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
25 พฤษภาคม 60 : คณะครูวิชาการของโรงเรียนเทพินทร์พิทยามาเยี่ยมชมดูงานวิชาการของโรงเรียนธีรศาสตร์
31 พฤษภาคม 60 : กิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เดือนมิถุนายน
1-2 มิถุนายน 60 : กิจกรรมผู้สมัครประธานสภานักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง
3 มิถุนายน 60 : กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล1 ป.1 ม.1 และนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560
5 มิถุนายน 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด Sport hero แห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แข่งขันเมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560
6 มิถุนายน 60 : ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์
6 มิถุนายน 60 : ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรีนำโดยคุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา มาเยี่ยมงานวิชาการโรงเรียนธีรศาสตร์
7 มิถุนายน 60 : กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
8 มิถุนายน 60 : กิจกรรมจับสีกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
8 มิถุนายน 60 : กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
12 มิถุนายน 60 : มอบป้ายชื่อประธานสภานักเรียนระดับมัธยมและประถม
12 มิถุนายน 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ
12 มิถุนายน 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด
12 มิถุนายน 60 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2560
19 มิถุนายน 60 : ผู้ปกครองรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
19 มิถุนายน 60 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด
21 มิถุนายน 60 : ประกวดทำพานไหว้ครู
22 มิถุนายน 60 : พิธีไหว้ครูระดับประถมและมัธยม ปีการศึกษา 2560 (รูปชุดที่1)
22 มิถุนายน 60 : พิธีไหว้ครูระดับประถมและมัธยม ปีการศึกษา 2560 (รูปชุดที่2)
22 มิถุนายน 60 : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ-พิธีมอบประกาศนียบัติธรรมศึกษาและพิธีเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก
26 มิถุนายน 60 : บาทหลวงธาดา พลอยจินดา อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลกและประธานนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
26 มิถุนายน 60 : มอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 60 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี
26 มิถุนายน 60 : กิจกรรมวันสุนทรภู่
29 มิถุนายน 60 : ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร คุณพ่อธาดา พลอยจินดา
30 มิถุนายน 60 : พิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เดือนกรกฎาคม
1 กรกฎาคม 60 : การอบรมเทคนิคการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบO-NET
3 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
3-7 กรกฎาคม 60 : งานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา
6 กรกฎาคม 60 : ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครบ 60 พรรษา โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
7 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา ระดับประถม-มัธยม รูปชุดที่1
7 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา ระดับประถม-มัธยม รูปชุดที่2
7 กรกฎาคม 60 : ประชุมตรวจนิเทศและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน
12 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
12 กรกฎาคม 60 : กิจกรรม english day  
13 กรกฎาคม 60 : ศูนย์วิชาการนิเทศการสอน
13 กรกฎาคม 60 : พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
14 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
24 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
26 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง อัคคีภัย โดยมีผู้บรรยายจากบริษัท SCG
27 กรกฎาคม 60 : พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
27 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
27 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมกันชุมชนหมู่16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ร่วมใจพัฒนาชุมชนเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม
31 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
เดือนสิงหาคม
1 สิงหาคม 60 : นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์เข้าร่วมโครงการท่าผาร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองแสนต้น น้อมถวายความจงรักภักดีและแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เทศบาลเมืองท่าผา จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560
3 สิงหาคม 60 : นักเรียนชั้นป.6/1 เป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรมเรื่องโรคไข้เลือดออก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก
4 สิงหาคม 60 : กิจกรรมกระแสเรียกนักเรียนคาทอลิก
2,7 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
7 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
9 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.2 เรื่องขนมครก วิทยากร คุณศรีไพร นาคชฤทธิ
9 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.3 เรื่องสังขยาใบเตอย วิทยากร นางสาวชรัญญา เชาว์เฉียบ
7-11 สิงหาคม 60 : กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโครงการเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง โดยโรงพยาบาลบ้านโป่ง
10 สิงหาคม 60 :กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้นป.4 เรื่องกุหลาบใบเตย วิทยากรคุณนุชนารถ ยมศรีเคน
11 สิงหาคม 60 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม 60 : กิจกรรมEnglish day
15 สิงหาคม 60 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการแมทไทยเกอร์ไทซองคิยองคัพครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ รายการสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์
16 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาปลูกความรู้
16 สิงหาคม 60 : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม
18 สิงหาคม 60 : กิจกรรมเพาะกล้าดอกดาวเรือง
7-18 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในรอบคัดเลือก
18 สิงหาคม 60 : กิจกรรมฉีดพ่นยากันยุง
21 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์
22 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้นป.6 เรื่อง การนวดแผนไทย วิทยากรโดย คณะแพทย์แผนไทย
23 สิงหาคม 60 : กิจกรรม English day
24 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้นม.1 เรื่อง งานสาน วิทยากรโดย น.ส.รุ่งทิพย์ เจริญสุข และทีมงาน
25 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้นม.2 เรื่อง การทำขนม ไข่นกกระทา วิทยากรโดย คุณวรรณา งามขำ
25 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้นม.3 เรื่อง ทำหมวกจากกล่องนม วิทยากรโดย นางสุนันท์ รูปสม
25 สิงหาคม 60 : กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
26 สิงหาคม 60 : กิจกรรมประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  
28 สิงหาคม 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการมหาวิทยาลัยบูรพา แชมป์เปี้ยนชิพ และการมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม การแข่งขัน Science Show ระดับประเทศ และการแข่งขันสารานุกรมไทย  
31 สิงหาคม 60 : กิจกรรมกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 42 วันแรก(วันเปิด)  
เดือนกันยายน
1 กันยายน 60 : กิจกรรมกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 42 วันที่สอง(วันปิด)  
4 กันยายน 60 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ "เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  
6 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง  
7 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 ณ พระราชวังบางปะอิน และ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
8 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ  
7 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.5 ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย และ พระราชวังบ้านปืน  
6-8 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1-ป.4 และ ป.6 ณ สวนสัตว์ดุสิต  
13 กันยายน 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้นม.3 เรื่อง พวงมาลัยจากใบเตยและมะกรูด วิทยากรโดย นางวีระวรรณ ทุ่งสุกใส  
15 กันยายน 60 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
22 กันยายน 60 : ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียนหญิงชั้น ป.5
เดือนตุลาคม
6 ตุลาคม 60 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.1-ป.3
7-8 ตุลาคม 60 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ป.5
9-11 ตุลาคม 60 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 รูปชุดที่ 1
9-11 ตุลาคม 60 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 รูปชุดที่ 2
22-23 ตุลาคม 60 : โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     รูปชุดที่ 1
22-23 ตุลาคม 60 : โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     รูปชุดที่ 2
24 ตุลาคม 60 : ซิสเตอร์และคณะครูจากโรงเรียนวันทามารีอามาเยี่ยมชมดูงานบริหารวิชาการโรงเรียนธีรศาสตร์
เดือนพฤศจิกายน
1-2 พฤศจิกายน 60 : เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
2 พฤศจิกายน 60 : พิธีมิสซาอุทิศผู้ล่วงหลับผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน
3 พฤศจิกายน 60 : กิจกรรมทำกระทงประกวด เนื่องในวันลอยกระทง
3 พฤศจิกายน 60 : กิจกรรมวันลอยกระทง
6 พฤศจิกายน 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ SPORTS HERO แห่งชาติ ประจำปี 2560
9 พฤศจิกายน 60 : สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก
9 พฤศจิกายน 60 : ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายร่วมพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9 พฤศจิกายน 60 : ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
12 พฤศจิกายน 60 : ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
13 พฤศจิกายน 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันสารานุกรมไทย ประกวดร้องเพลง และการแข่งขันเทควันโด
17 พฤศจิกายน 60 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2560
27 พฤศจิกายน 60 : กิจกรรมมอบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในชนิดกีฬาเทควันโด รอบคัดเลือกตัวแทนภาคที่ 2
เดือนธันวาคม
1 ธันวาคม 60 : กิจกรรมวันเอดส์โลก
4 ธันวาคม 60 : กิจกรรมการซ้อมสอบวัดผลระดับประเทศ
8-10 ธันวาคม 60 : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 18 โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
12 ธันวาคม 60 : กิจกรรมมอบรางวัลเทควันโด รายการ เกมนักสู้ มุ่งสู่ฝัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12 ธันวาคม 60 : กิจกรรมพิธีเปิดสัปดาห์พระคัมภีร์
16-17 ธันวาคม 60 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รูปชุดที่1)
16-17 ธันวาคม 60 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รูปชุดที่2)
20 ธันวาคม 60 : กิจกรรม English day
22 ธันวาคม 60 : กิจกรรมวันรื่นเริง
22 ธันวาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ในโครงการ SPORT HERO แห่งประเทศไทย
23 ธันวาคม 60 : กิจกรรมวันคริสต์มาส "คริสต์มาสหรรษา" (จับสลากสอยดาว)
23 ธันวาคม 60 : กิจกรรมวันคริสต์มาส "คริสต์มาสหรรษา" (การแสดงของนักเรียน)
เดือนมกราคม
4 มกราคม 61 : กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน โดย ครู D.A.R.E. ดาบตำรวจหญิงวิไลลักษณ์ ยางงาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
5 มกราคม 61 : กิจกรรมศูนย์วิชาการนิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนธีรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
6 มกราคม 61 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ STEM Education
8 มกราคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์จังหวัดในโครงการสปอร์ตฮีโร่ แห่งประเทศไทย และการแข่งชันว่ายน้ำโครงการชิงชนะเลิศ จ.ราชบุรี
12 มกราคม 61 : ฉลอง 25 ปี แห่งสังฆภาพ คุณพ่อเปโตร ธาดา พลอยจินดา (ชุดที่ 1)
12 มกราคม 61 : ฉลอง 25 ปี แห่งสังฆภาพ คุณพ่อเปโตร ธาดา พลอยจินดา (ชุดที่ 2)
12 มกราคม 61 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถม มัธยม (ชุดที่ 1)
12 มกราคม 61 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถม มัธยม (ชุดที่ 2)
15 มกราคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันประกวดร้องเพลงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองท่าผา
20 มกราคม 61 : วันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
22 มกราคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ชมรมเทควันโด โรงเรียนธีรศาสตร์ แข่งตัวแทนระดับจังหวัด ในรายการ SPORTS HERO
25 มกราคม 61 : พิธีปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2560
26 มกราคม 61 : กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
30 มกราคม 61 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
เดือนกุมภาพันธ์
8 กุมภาพันธ์ 61 : งานสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับรองจรัญ กุรุพินท์พาณิชย์ เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน  
8 กุมภาพันธ์ 61 : คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตให้แก่นักเรียนชั้น ม.1  
10 กุมภาพันธ์ 61 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
12 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 ระดับชาติ  
14 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมให้ความรู้และนั่งสมาธิเนื่องในวันมาฆบูชา  
19 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมมอบรางวัลทดสอบความรู้ไบเบิ้ลคอนเทสต์ครั้งที่ 16 และมอบเงินออมสินมหาพรต ปีการศึกษา 2560  
21 กุมภาพันธ์ 61 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2560  
22 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560  
27 กุมภาพันธ์ 61 : ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
28 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมน้องส่งพี่  
เดือนมีนาคม
5-9 มีนาคม 61 : ทัศนศึกษาครูประจำปีการศึกษา 2560  
13 มีนาคม 61 : คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
22 มีนาคม 61 : กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณ  
24 มีนาคม 61 : ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล3 ชั้น ป.1-ป.5 และ ชั้นม.1-ม.2)  
เดือนเมษายน
6 เมษายน 61 : ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3)
20 เมษายน 61 : กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
 
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com