คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  


เดือนพฤษภาคม
18 พฤษภาคม 58 : มอบรางวัลการแข่งเทควันโดราชบุรีโอเพ่น 2015 ครั้งที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน58
19 พฤษภาคม 58 : กิจกรรมHappy Birth Day ส่งความสุขวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อธาดา พลอยจินดา
23-24 พฤษภาคม 58 : อบรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดย ดร.พิมพ์พันธุ์ เดชะคุปต์ อ.เพยาว์ ยินดีสุข
25 พฤษภาคม 58 : มอบรางวัลโครงการ เพาะพันธุ์ปัญญา
29 พฤษภาคม 58 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
29 พฤษภาคม 58 : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
30 พฤษภาคม 58 : ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่  
เดือนมิถุนายน
8 มิถุนายน 58 : ฉีดยากันยุงในโรงเรียน  
11 มิถุนายน 58 : แจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา2558
18 มิถุนายน 58 : เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2558
19 มิถุนายน 58 : แข่งขันท่องอาขยาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 มิถุนายน 58 : มอบรางวัลการแข่งเทควันโด
23 มิถุนายน 58 : กิจกรรมการแสดง วันสุนทรภู่
25 มิถุนายน 58 : พิธีไหว้ครูระดับประถม ปีการศึกษา2558
25 มิถุนายน 58 : พิธีไหว้ครูระดับมัธยม ปีการศึกษา2558
25 มิถุนายน 58 : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ พิธีเปิดการเรียนธรรมศึกษา
26 มิถุนายน 58 : กิจกรรมมอบรางวัลวันสุนทรภู่ 
26 มิถุนายน 58 : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดรศึกษา2558
29 มิถุนายน 58 : พิธีฉลองศาสนนามคุณพ่อผู้บริหาร(นักบุญเปโตร) ปีการศึกษา2558
เดือนกรกฎาคม
1 กรกฎาคม 58 : กิจกรรมสวนสนามกองลูกเสือปีการศึกษา 2558
7-10 กรกฎาคม 58 : กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
10 กรกฎาคม 58 : กิจกรรมครูภูมิปัญญาปลูกความรู้ชั้น ป.1 และ ป.3
15 กรกฎาคม 58 : กิจกรรมครูภูมิปัญญาปลูกความรู้ชั้น ป.4
Language Activityประจำเดือนกรกฎาคม
15 กรกฎาคม 58 : ตรวจประเมินโรงเรียนโดยหน่วยงานต้นสังกัด
16 กรกฎาคม 58 : กิจกรรมตรวจฟัน
17 กรกฎาคม 58 : กิจกรรมครูภูมิปัญญาปลูกความรู้ชั้น ป.2
20-27 กรกฎาคม 58 : กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
22 กรกฎาคม 58 : ครูปลูกปัญญาชั้นป.5
22 กรกฎาคม 58 : กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
23 กรกฎาคม 58 : พิธีลูกเสือเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมแปรงฟันเดือนกรกฎาคม 58
27 กรกฎาคม 58 : กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
27-29 กรกฎาคม 58 : ตรวจประเมินโรงเรียนโดย สช.
28 กรกฎาคม 58 : กิจกรรมวันภาษาไทยการแสดงจำอวดหน้าม่าน
29 กรกฎาคม 58 : กิจกรรมโต้วาทีวันภาษาไทย
เดือนสิงหาคม
4 สิงหาคม 58 : ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
4 สิงหาคม 58 : แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
3-7 สิงหาคม 58 : ทำฟันนักเรียน
7 สิงหาคม 58 : กิจกรรมครูปลูกปัญญา ชั้น ม.1
10 สิงหาคม 58 : กิจกรรมครูปลูกปัญญา ชั้น ม.2-3
10 สิงหาคม 58 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
18-20 สิงหาคม 58 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ประถมศึกษา
18-20 สิงหาคม 58 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษา
เดือนกันยายน
2-4 กันยายน 58 : กิจกรรมกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 40 (พิธีเปิดกีฬาภายใน)
2-4 กันยายน 58 : กิจกรรมกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่40 (ประมวลภาพชุดที่ 1)
2-4 กันยายน 58 : กิจกรรมกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่40 (ประมวลภาพชุดที่ 2)
2-4 กันยายน 58 : กิจกรรมกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่40 (ประมวลภาพชุดที่ 3)
2-4 กันยายน 58 : กิจกรรมกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่40 (การแข่งขันกีฬาและพิธีปิด)
เดือนตุลาคม
3 ตุลาคม 58 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดชั้นป.1-ป.3
4-5ตุลาคม 58 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นป.4-ป.5
8-10 ตุลาคม 58 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้นม.1-ม.3
1 ตุลาคม 58 : ฉลองศาสนนามซิลเตอร์
2 ตุลาคม 58 : พิธีสวดสายประคำโรงเรียน
12-13 ตุลาคม 58 : อบรมครูระดับอนุบาล
16 ตุลาคม 58 : สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ โดยรถไฟพระที่นั่งไปกาญจนบุรี
28 ตุลาคม 58 : สภานักเรียนรณรงค์ให้นักเรียนทิ้งขยะโดยแยกถังตามสัญลักษณ์
30 ตุลาคม 58 : กิจกรรมวันฮาโลวีนจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาต่างประเทศ
31 ตุลาคม 58 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดเพรชบุรีโอเพ่นครั้งที่ 6
เดือนพฤศจิกายน
2 พฤศจิกายน 58 : พิธีเปิดห้องmodel classroomห้องเรียนต้นแบบ-ภาษาต่างประเทศ  
3 พฤศจิกายน 58 : ทัศนศึกษาชั้น ป.5-ป.6ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิร์ล
4 พฤศจิกายน 58 : ทัศนศึกษาชั้น ป.3-ป.4ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิร์ล
5 พฤศจิกายน 58 : ทัศนศึกษาชั้น ป.1-ป.2ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิร์ล
6 พฤศจิกายน 58 : พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้มีพระคุณและผู้บริหารที่ล่วงหลับ
6 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมenglish day
7 พฤศจิกายน 58 : รับสมุดรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
7 พฤศจิกายน 58 : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9 พฤศจิกายน 58 : มอบเกียรติบัตรและป้ายชื่อสภานักเรียน
11 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
11 พฤศจิกายน 58 : ประชุมตัวแทนครูลูกเสือชั้น ป.6โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
17 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.1งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
18 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.2งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
19 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.3งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
19 พฤศจิกายน 58 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
11 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
25 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมทำกระทงประกวดเนื่องในวันลอยกระทง
25 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมประกวดนางนพมาศวันที่
30 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมวันเอดส์โลก
30 พฤศจิกายน 58 : มอบรางวัลศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่  
เดือนธันวาคม
1 ธันวาคม 58 : วันสอบธรรมศึกษา
4 ธันวาคม 58 : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติวันที่
7-9 ธันวาคม 58 : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6 ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ
16 ธันวาคม 58 : การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยชั้น ป.1-ป.6
14-18 ธันวาคม 58 : สัปดาห์พระคัมภีร์วันที่
20 ธันวาคม 58 : ทำบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตบริเวณถนนแสงชูโต(ทางเข้าโรงเรียน) 
25 ธันวาคม 58 : กิจกรรมวันรื่นเริงส่งความสุขผู้บริหาร
26 ธันวาคม 58 : งานวันคริสมาสต์ส่งความสุขชุมชนคืน
26 ธันวาคม 58 : งานวันคริสมาสต์การแสดงนักเรียนคืน
เดือนมกราคม
7 มกราคม 59 : นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี
8 มกราคม 59 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติระดับชั้นประถม-มัธยม
11 มกราคม 59 : รับการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว
20 มกราคม 59 : การสาธิตการสอนหลักสูตร IEP
22 มกราคม 59 : วันเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้
27 มกราคม 59 : กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
เดือนกุมภาพันธ์
11 กุมภาพันธ์ 59 : กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนโดย ครู D.A.R.E
12 กุมภาพันธ์ 59 : วันแห่งความภาคภูมิใจ
14 กุมภาพันธ์ 59 : ประกาศผลสอบกลางภาค2/58
18-19 กุมภาพันธ์ 59 : ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 รุ่น42ณ ไร่เบญจวรรณ จ.ราชบุรี
เดือนมีนาคม
4 มีนาคม 59 : กิจกรรมน้องส่งพี่
27 มีนาคม 59 : ประกาศผลสอบปลายภาค2/58
27 มีนาคม 59 : พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ
19 มีนาคม 59 : โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
24 มีนาคม 59 : โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา"ครูพันธุ์เหมาะนักเรียนพันธุ์ใหม่"


 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com