ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
รายงานผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม สมศ.
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


 

สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ด.ช.นนท์นันท์ นารี
ประธานสภานักเรียน
ด.ช.ดนุสรณ์ วิฑูรย์
รองประธาน
ด.ช.ธชภัค วงษาโรจน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ด.ญ.รัตนาวดี รัตนพรชัย
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ด.ญ.ปารถนา เจริญรักษา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ด.ญ.ภัคจิรา จันทร์พับ
รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ด.ญ.กรรวิการ์ รวยศิลป์ธรรม
หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ด.ญ.จารุกร กุญชรินทร์
รองหัวหน้าฝ่ายอนามัย
ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ด.ญ.สุธาสินี ใจมั่น
รองหัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ด.ญ.พรสิริ ตินคำ
หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ด.ญ.วิลาสินีย์ ช่วงโชติ
รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ด.ญ.วรรณวิสาข์ สถิตยานุรักษ์
หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ด.ญ.ณัฐิดา หิรัญรุจิรัตน์
รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ด.ญ.ณัชชา เจริญลิบ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ด.ญ.อริศรา สุวรรณประเสริฐ
รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ด.ช.ณัชพล สิทธิสาร
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและวัฒนธรรม
ด.ญ.ณาณา นูมหันต์
รองหัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและวัฒนธรรม

ด.ช.ณัฐสิทธิ์ วงศ์มโนพณิช
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
ด.ญ.ปัณนิกา ไทรพวงโพธิ์
รองหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
ด.ญ.ปวีณนุช จีนอิ่ม
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ด.ญ.พิชชากร พูลชื่น
รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ด.ญ.ศตายุ อ่าวสุคนธ์
คณะกรรมการ
ด.ญ.พรประทาน ทองพูน
คณะกรรมการ
ด.ญ.สุชาดา ละเลิศ
คณะกรรมการ
ด.ช.ชญศักดิ์ ภิรมย์กิตติโชติ
คณะกรรมการ
ด.ญ.ณาณา จันทร์อนันต์
คณะกรรมการ
ด.ญ.อักษร สวัสดิสูงเนิน
เลขานุการ
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com