คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  

               โรงเรียน ธีรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 37/3 หมู่ 16 ถนน แสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3274-3192 , 0-3237-1041 โทรสาร 0-3274-3192 e-mail : theerasartt9@gmail.com website : www.theerasart.ac.th
              ได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2512 ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใบอนุญาตเลขที่ 1/2512 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2512 และได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใบอนุญาตเลขที่ 6/2523 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2523 เนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา ปัจจุบันมีเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา
             โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เขตราชบุรี (โรงเรียนในเครือคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอนประเภทสามัญศึกษา ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังฆมณฑลราชบุรี โดยมุขนายกเปโตร คาเร็ตโต มีนโยบายย้าย “โรงเรียนไพบูลย์วิทยา” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มาอยู่ที่บริเวณวัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนธีรศาสตร์” โดยมอบหมายให้บาทหลวงเซี่ยงเก็ง มุ่ยเส็ง ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนซึ่ง “อักแนสประชุม วังตาล” ได้ถวายที่ดินให้กับสังฆมณฑลราชบุรี และ “เทเรซา ช้อย แสงเทียน” ได้ถวายเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรก ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ในปีการศึกษา 2512 มีจำนวนนักเรียน 248 คน ครู 9 คน และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย แสงเทียน)

          ปีการศึกษา 2513 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
          ปีการศึกษา 2514 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบสหศึกษา
          ปีการศึกษา 2517 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับอนุบาล 1-2
          ปีการศึกษา 2519 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(อาคารอักแนสประชุม วังตาล)
          ปีการศึกษา 2523 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 3 เป็นอาคารคอนกรีตชั่วคราว ชั้นเดียว (อาคารยุพิน จิตต์เจริญ)
          ปีการศึกษา 2526 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (อาคารยอแซฟ)
          ปีการศึกษา 2528 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 5 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (อาคารยวงบอสโก)
          ปีการศึกษา 2531 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย แสงเทียน) และอาคารเรียนหลังที่ 5
(อาคารยวงบอสโก) จากอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
          ปีการศึกษา 2532 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนซึ่งต่อเติมจากอาคารเรียนหลังที่ 1 และ 2 เป็น 3 ชั้น ได้รับอนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงเปิดทำการสอนก่อนประถมเป็นอนุบาลปีที่ 1-3
          ปีการศึกษา 2535 รื้อโรงพลศึกษาหลังเล็กเพื่อก่อสร้างห้องสมุดมาตรฐาน เป็นอาคารถาวรชั้นเดียว เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่
10 กันยายน 2536
          ปีการศึกษา 2536 ปรับพื้นที่ข้างสนามฟุตบอลด้านหลังโรงเรียนติดคลองชลประทาน และทำการ ก่อสร้าง โรงยิมเนเซี่ยม
ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสังฆมณฑลราชบุรี
          ปีการศึกษา 2537 เริ่มรื้อห้องน้ำอาคาร 3 ซึ่งเป็นอาคารอนุบาล เพื่อสร้างสระว่ายน้ำ และอาคาร8 เหลี่ยม เพื่อใช้เป็นอาคาร
เอนกประสงค์
          ปีการศึกษา 2538 ปรับห้องสมุดประถมเป็นห้อง Computerระดับมัธยม ส่วนห้อง Computer เดิมใช้เปิดสอนระดับประถม1-6
          ปีการศึกษา 2539 จัดทำป้ายโรงเรียนข้างถนนแสงชูโต โดยทำเป็นป้ายมีฐานเป็นเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงถาวร รวมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
          ปีการศึกษา 2540 ทำหลังคากันแดด กันฝนบริเวณอาคารยวงบอสโก อาคาร 8 เหลี่ยม และสระว่ายน้ำ รวมทั้งการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของครู
          ปีการศึกษา 2541 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน โรงอาหาร รวมทั้งการสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับ
นักเรียนและปรับปรุงอาคารสถานที่สำหรับนักเรียนอนุบาล
          ปีการศึกษา 2542 ปรับปรุงห้องสุขาห้องสมุด ห้องประชุม รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน หลังที่ 6 (อาคารอันนา) เป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เป็นอาคารอนุบาล 1 และห้องศูนย์การเรียนรู้อนุบาล และได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 9,523 คน และสร้างบ้านพักรับรอง 2 ชั้น สำหรับเป็นที่พักบุคลากรของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2542 มีการก่อตั้งชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรศาสตร์ด้วย
          ปีการศึกษา 2543 สร้างสนามเด็กเล่นเพิ่มเติม และดำเนินการเช่าที่ดินของการทางรถไฟเพื่อนำไปสร้างแปลงเกษตรด้านหน้า
โรงเรียนติดทางรถไฟเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
          ปีการศึกษา 2544 ปรับปรุงวงโยธวาฑิตของโรงเรียน โดยการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติม
          ปีการศึกษา 2545 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียน และครู
          ปีการศึกษา 2546 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยม
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2547 ทั้งด้านผู้เรียน ด้าน ครูผู้สอนและ ด้านผู้บริหาร ผลการประเมินคือมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ทุกมาตรฐาน ทั้ง ระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ปีการศึกษา 2549 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยม
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 25 ธันวาคม 2549 ผลการตรวจเยี่ยม คือ ผลการจัดการเรียนของโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ทุกมาตรฐาน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ปีการศึกษา 2550 สร้างหลังคาด้านหน้าสระว่ายน้ำ และหลังคาเชื่อมระหว่างห้องสมุดกับอาคารอักแนส
          ปีการศึกษา 2551 จัดสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น(อาคารเปาโล) เพื่อเป็นห้องประกอบการต่างๆและ ห้องประชุม สร้างห้องน้ำหญิง
สร้างห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถม และห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมใหม่
          ปีการศึกษา 2552 ทำหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารยอแซฟกับอาคารอักแนส เพื่อรองรับสำหรับเป็น โรงอาหารและลานทำ
กิจกรรมสำหรับอนุบาล
          ปีการศึกษา 2553 ปรับปรุงและสร้างสุขาอนุบาล รวมทั้งการปรับปรุงห้องสมุด การติดตั้งโปรแกรม รองรับการยืมคืนหนังสือ
และโปรแกรมการเข้าออกของนักเรียนอนุบาลด้วยระบบบาร์โค้ด
          ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนรวมทั้งการ
กำหนด ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน และสร้างหลังคาโดมระหว่างอาคารเทเรซาและอาคารอักแนส ด้วยงบ
ประมาณ 5,000,000 บาท ในปีเดียวกันนี้บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ได้ย้ายออกจากตำแหน่ง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้อำนวยการ และบาทหลวงปิติศักดิ์ ได้ย้ายออกจากตำแหน่งผู้จัดการ
          ปีการศึกษา 2555 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ได้ย้ายเข้ามารับตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการ เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง และห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ด้วยงบประมาณ 2,100,000 บาท ปรับปรุงบริเวณเวทีหอประชุมใหญ่ของโรงเรียน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
(สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยม รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555 ผลการตรวจเยี่ยม คือ ผลการจัดการเรียนของโรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้งระดับก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 36 ตัว ครอบคลุมภายใน และภายนอกบริเวณหน้า
โรงเรียน ในปีนี้มีจำนวนครู 113 คน และนักเรียนจำนวน 2,305 คน โดยมี บาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
          ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ำ ติดตั้งสไลเดอร์สระอนุบาล และสระใหญ่พร้อมหลังคา ด้วย
งบประมาณ 4,500,000 บาท ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล2-3 และอ่างล้างมือ ด้วยงบประมาณ 700,000 บาท จัดซื้อเครื่องเล่นอนุบาลและปรับปรุงบริเวณสนามเล่น ด้วยงบประมาณ 583,300 บาท ในปีนี้มีจำนวนครู 113 คน มีจำนวนนักเรียน 2,280 คน โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
          ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย – หญิง ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิงระดับประถม และระดับปฐมวัย ปรับปรุงที่ล้างหน้า – แปรงฟันและล้างมือระดับปฐมวัย สร้างสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัยปีที่ 2 – 3 เพิ่มเติม จัดซื้อโต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จำนวน 42 ชุด จัดทำห้องเรียนต้นแบบ Model Classroom สาระภาษาต่างประเทศ 1 ห้องเรียน จัดสร้างห้องอาหารระดับอนุบาล เปิดการเรียนการสอน Intensive English Program ทุกระดับชั้น
          ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้สร้างหลังคาเชื่อมต่อจากหลังคาโดมไปชนกับอาคารยวงบอสโกและอาคารอักแนส พร้อมเวที ด้วยงบประมาณ 4,000,000 บาท ทาสีอาคารเทเรซา อาคารยวงบอสโก และอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 300,000 บาท ปูพื้นกระเบื้องด้านหน้าอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 350,000 บาท และได้ปรับปรุงห้องเรียนเตรียมอนุบาล และห้องสุขา ด้วยงบประมาณ 150,000 บาท โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
          ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ดำเนินการทาสีอาคารยอแซฟ และอาคารอันนา ด้วยงบประมาณ 80,000 บาท สร้างหลังคาหน้าอาคารอันนา ชั้นอนุบาล 1 ด้วยงบประมาณ 655,000 บาท ปูกระเบื้องหน้าห้องน้ำหญิงบริเวณข้างห้องวิชาการมัธยม ด้วยงบประมาณ 120,000 บาท สร้างหลังคาทางเดินประดูอนุบาล , ป้ายชื่อโรงเรียนเหนือประตูอนุบาล และหลังคาข้างห้องสมุด ด้วยงบประมาณ 1,200,000 บาท ทำท่อระบายน้ำด้านหลังอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 70,000 บาท ปรับปรุงต่อเติมหลังคาหน้าห้องดนตรี ด้วยงบประมาณ 150,000 บาท และจัดซื้อตู้เก็บของในห้องเรียนชั้นอนุบาลทุกห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 575,000 บาท โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
          ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้ดำเนินการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นข้างสระว่ายน้ำ ด้วยงบประมาณ 1,334,000 บาท ทำตู้โชว์เก็บรางวัลของโรงเรียน ด้วยงบประมาณ 398,240 บาท บูรณะและย้ายที่ประดิษฐานแม่พระจากด้านหน้าประตูโรงเรียนมาประดิษฐานที่ซุ้มแม่พระบริเวณหน้าลานโดมข้างเสาธงโรงเรียน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างซุ้มแม่พระ จำนวน 420,000 บาท ปรับปรุงระเบียงหน้ามุกชั้น 2 อาคารเปาโล ด้วยงบประมาณ 270,000 บาท เพื่อเป็นที่ประดิษฐานครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ที่ย้ายมาจากสวนหย่อมครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังห้องสมุดมาประดิษฐานที่หน้ามุกชั้น 2 อาคารเปาโล สร้างผนังติดอักษรไฟชื่อโรงเรียน ด้วยงบประมาณ 180,000 บาท จัดซื้อเครื่องเล่นและปรับปรุงบริเวณสวนหย่อมข้างประตูอนุบาล ด้วยงบประมาณ 130,000 บาท ปรับปรุงสวนหย่อมด้านหลังห้องสมุด ด้วยงบประมาณ 500,000 บาท จัดซื้อและติดตั้งพัดลมในบริเวณลานโดม จำนวน 20 ตัว ด้วยงบประมาณ 360,000 บาท ติดตั้งจอทีวีบริเวณหน้าห้องวิชาการมัธยม ขนาด 70 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยงบประมาณ 29,000 บาท
          ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นบริเวณหน้าห้องเตรียมอนุบาล ด้วยประมาณ 121,700 บาท ซ่อมบำรุงและจัดซื้อเครื่องดนตรี ด้วยงบประมาณ 369,660 บาท ติดตั้งกรงกันนกด้านหลังอาคารเปาโล ด้วยงบประมาณ 270,875 บาท และในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนธีรศาสตร์จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีของโรงเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ อดีต ผู้บริหารโรงเรียนธีรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนนานตั้งแต่ 25-41 ปีของโรงเรียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 จัดงานคืนสู่เหย้า ขาว-น้ำเงิน โอกาสฉลองครบรอบ50ปีของโรงเรียน มีพิธีมุฑิตาจิตอดีตครูเกษียณ พบปะสังสรรค์กันระหว่างศิษย์เก่า จัดแสดงนิทรรศการประวัติก่อตั้งโรงเรียน ย้อนอดีตจากโรงเรียนไพบูลย์วิทยา สู่ โรงเรียนธีรศาสตร์
          ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้ดำเนินการทำที่กันนกฝั่งอาคารอนุบาล ด้วยงบประมาณ 90,000 บาท ทำที่กันนกโดมใหญ่ และบริเวณโรงอาหาร ด้วยงบประมาณ 220,000 บาท ปรับปรุงสวนสุขใจ (ปูกระเบื้องส่วนที่เหลือ) งบประมาณ 157,500 บาท ปรับปรุงโต๊ะอาหารนักเรียนโดยการปูแผ่นสแตนเลส งบประมาณ 161,700 บาท ดำเนินการตามมาตรการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำจุดคัดกรอง สถานที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลว แอลกอฮอล์ เจล จุดวัดอุณหภูมิ และ ป้ายประกาศมาตรการความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีให้มีความพร้อมใช้งานในสถานการณ์อย่างเหมาะสม
          ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงโรงอาหารโดยการปูพื้นกระเบื้องใหม่ ด้วยงบประมาณ 350,000 บาท
 
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com