ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


นายวรา  ขันธ์เครือ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร
รองหัวหน้างาน
 นางธิชญา จิตต์เจริญ
 นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล
นางทิพย์วรรณ สายบัวทอง
นางสาววนิดา จันทร์งาม
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
 
 
นายประวิทย์ นพรัตน์
นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน
 นางสาวกฤติกา โสงขุนทด
 นางสาวปรารถนา มะลิทอง
นางสาวอารีรัตน์ แย้มชื่น
นางสาวพรทิพย์ ประทาน
 
 
นางสาวอภิญญา ทองจิต
 
 

 

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com