ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน


นายวรา  ขันธ์เครือ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร
รองหัวหน้างาน
นางทิพย์วรรณ สายบัวทอง
 นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล
นางสาวธิชญา จิตต์เจริญ
นางสาวจรัส จงจอหอ
นางสาวนัชชา ฉันทตระกูลชัย
 
 
 
นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน
นางสาวพนิดา กิจเจริญ 
 นายประวิทย์ นพรัตน์
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
นางสาวสุจิวรรณ ชื่นหุ่น
นายจิรศักดิ์ อ่ำขำ
 
 
 

 

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com