ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
นางอัญชลี  ยังดี 
รองหัวหน้างาน
 นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ
นางสาวอลิสา กุดาศรี
Mr.JR. B.Bernal JR.
Mrs.Dina Salomon  
นายพัฒนา ธูปหอม
นางสาวรัศมี บุญเกิด
นางสาวนัชชา ฉันทตระกูลชัย
นางสาวเพ็ญนภา
ไกรราษฎร์
 
 
นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
 
 
 
 
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com