ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน


 
นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
 
 
 
นางอัญชลี  ยังดี 
รองหัวหน้างาน
 นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ
นางสาวอลิสา กุดาศรี
 
 
 
นางสาวรัศมี บุญเกิด
นางจุฑาวรรณ เพิ่มสาย 
นางสาววนิดา จันทร์งาม
 
 
 
นายพัฒนา ธูปหอม
Mrs.Dina Salomon 
Mr.JR. B.Bernal JR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com