ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


นายเพยาว์ จิตเจริญทวีโชค
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวหนึ่งฤทัย  เปรมนิ่ม
รองหัวหน้า
นางนัยนา วงศ์ยศสิริโสภา
นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์
นางศรีไพร หนูเกตุ
นางสาวพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร
นางนฤมล บุญนาค
 
 
นางสาวกมลชนก อินทร์เขาย้อย
นายสุวัฒน์ วงษ์พานิช
นางสาวอารีย์ เกตุก้อนแก้ว
     
   
     
   
   
   
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com