ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
รายงานผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม สมศ.
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


          คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ คุณธรรมทางศาสนาและคุณธรรมเทววิทยา
          นำวิชา หมายถึง การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการต่าง ๆ ในการ แสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตนสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันชาญฉลาด และเป็นประชาธิปไตย
          พัฒนาสุข หมายถึง สามารถนำความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติให้มีความสุข

 
          โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสาธารณะ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่บริบทการศึกษาไทย ๔.๐ และดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข


        ๑) เพื่อจัดการศึกษาขั้นปฐมวัยศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ ประเภท และระดับการศึกษาต่างๆ ตามที่โรงเรียนเอกชน
สามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

        ๒) เพื่อส่งเสริมทะนุบำรุงกิจการทางด้านศาสนา และจัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

        ๓) เพื่อจัดการศึกษารวมทั้งจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

        ๔) เพื่อให้บริการสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการอื่นให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น อุปกรณ์การศึกษา สถานที่ อาหาร สุขภาพอนามัย รถรับ-ส่งนักเรียน การดนตรี การกีฬา สระว่ายน้ำและศาสนสถาน เป็นต้น

        ๕) เพื่อจัดการศึกษาอบรมแก่เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีการศึกษาอบรมที่ดี และได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม

        ๖) เพื่อให้บริการที่พักอาศัย แก่ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่

        ๗) เพื่อระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็นตามกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติ

        ๘) เพื่อดำเนินการทำนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียนตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เช่น การกู้ยืมเงินโดยมี
หลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ การจำนอง จำนำ การให้ได้มาหรือจำหน่ายออกไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์


         เป้าหมายที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
         เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
         เป้าหมายที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
         เป้าหมายที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
         เป้าหมายที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
         เป้าหมายที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
         เป้าหมายที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
         เป้าหมายที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
         เป้าหมายที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
         เป้าหมายที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
         เป้าหมายที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
         เป้าหมายที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
         เป้าหมายที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
         เป้าหมายที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
         เป้าหมายที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
         เป้าหมายที่ ๑๖ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทย ทักษะการคิดคณิตศาสตร์

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com