ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
รายงานผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม สมศ.
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับประถม
สอนชั้น ป.4 ป.5
นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ
กรรมการและเลขา
สอนชั้น ป.4 ป.6
นางปทิตตา พงษ์ศิริ
กรรมการและเลขา
สอนชั้น ป.1
นางนฤมล บุญนาค
กรรมการ
สอนชั้น ป.2
นางสาวนิรัตนดา ตันตระกูล
กรรมการ
สอนชั้น ป.3
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับมัธยม
สอนชั้น ม.2
นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
สอนชั้น ม.1
นายประวิทย์ นพรัตน์
สอนชั้น ม.3

 

 

 

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com