ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
รายงานผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม สมศ.
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


นางจิราภร พงศ์ลักษมาณา
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับประถม
สอนชั้น ป.4
นางสาวปรารถนา มะลิทอง
กรรมการและเลขาฯ
สอนชั้น ป.5
นางพรรษา ขันธ์เครือ
กรรมการ
สอนชั้น ป.6
นางนัยนา วงศ์ยศสิริโสภา
กรรมการ
สอนชั้น ป.3
นางสาวอารีย์ เกตุก้อนแก้ว
กรรมการ
สอนชั้น ป.2
นางสาวพรทิพย์ ประทาน
กรรมการ
สอนชั้น ป.1
 
 
 
นางกังสดาล เกียรติศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับมัธยม
สอนชั้น ม.3
นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย
สอนชั้น ม.1

 

 

 

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com