ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
รายงานผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม สมศ.
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


นายพีระพงษ์ สนามภู่
ห้องธุรการ
นางวิไลรัตน์ จิตเจริญทวีโชคห้องการเงิน
นางสาวกุสุมนิภา พิทักษ์สินธุ์
ห้องการเงิน
นางสุรีรัตน์ จีนเอีย
บรรณารักษ์
นางศิริพร สนามภู่
ห้องวัดผลและประเมินผล
นางศรัณรัตน์ วันเพ็ญ
ห้องวัดผลและประเมินผล
นางอารยา มนิราช

นายวิษณุ เปรมนิ่ม
ห้องสารสนเทศ
นางสาวทัศนีย์ ทัศโนทัย
ห้องสารสนเทศ

 

 

 

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com