ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน


นายไพยนต์ มนิราช
ห้องการเงิน
นางวิไลรัตน์ จิตเจริญทวีโชคห้องการเงิน
นางสาวกุสุมนิภา พิทักษ์สินธุ์
ห้องการเงิน
นางสุรีรัตน์ จีนเอีย
บรรณารักษ์
นางศิริพร สนามภู่
ห้องวัดผลและประเมินผล
นางสาวศรัณรัตน์ บุตรนิล
ห้องวัดผลและประเมินผล
นางอารยา มนิราช

นายวิษณุ เปรมนิ่ม
ห้องสารสนเทศ
นางสาวทัศนีย์ ทัศโนทัย
ห้องสารสนเทศ
นายพีระพงษ์ สนามภู่
ห้องธุรการ

 

 

 

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com