ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


นางสาวปัทมา คล้ำเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับประถม
สอนชั้น ป.6
นางอัญชลี ยังดี
กรรมการและเลขาฯ
สอนชั้น ป.2
นางสาวลัดดา ยางม่วง
กรรมการ
สอนชั้น ป.1
นางรังสิมา บุญสม
กรรมการ
สอนชั้น ป.4
นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล
กรรมการ
สอนชั้น ป.5
นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย
กรรมการ
สอนชั้น ป.3
นางวรรณวลี อารมย์สุขโข
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับมัธยม
สอนชั้น ม.1
นางศรีไพร หนูเกตุ
สอนชั้น ม.2
นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร
สอนชั้น ม.3

 

 

 

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com