ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
รายงานผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม สมศ.
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


นางสาวสุจิวรรณ ชื่นหุ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับประถม
สอนชั้น ป.3
นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น
กรรมการและเลขา
สอนชั้น ป.1-ป.5
นางสาวพนิดา นิ่มนุช
กรรมการ
สอนชั้น ป.2
นางเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์
กรรมการ
สอนชั้น ป.5
นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กุล
กรรมการ
สอนชั้น ป.4
นางสาวกฤติกา โสงขุนทด
กรรมการ
สอนชั้น ป.1
นางประไพ แก้วจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับมัธยม
สอนชั้น ม.3
นางสาวพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร
สอนชั้น ม.2
นางธิชญา จิตต์เจริญ
สอนชั้น ม.1
นายสุวัฒน์ วงษ์พานิช
สอนชั้น ม.3
นายวิศรุต ปัญจลาภสกุล
สอนชั้น ม.1-3
 

 

 

 

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com