คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
 
     1  นางสาวรุจิรดา ทัศนานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถม
     2  นางจุฑาวรรณ เพิ่มสายน
กรรมการ
     3  นางสาวนัชชา ฉันทตระกูลชัย
กรรมการ
     4  นางสาวอารีรัตน์ แย้มชื่น
กรรมการ
     5  นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม
กรรมการ
     6  นางสาวประณิธาน พูนเพ่งวิทย์
กรรมการ
     7  นางสาววนิดา จันทร์งาม
กรรมการ
     8  Mr.ARNULFO B.BERNAL JR
กรรมการ
   
   
     1  นางสาวโชคสกุล ปานดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยม
     2  นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
กรรมการ
     3  นางสาวจรรยาภรณ์ หนูสิงห์
กรรมการ
     3  Mrs. DINA SAIOMON
กรรมการ
     3  นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล
กรรมการ
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com