ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย 
 
นางจุฑาวรรณ เพิ่มสาย
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับประถม
สอนชั้น ป.2
นางสาวโชคสกุล ปานดี
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับมัธยม
สอนชั้น ม.2
นางสาวอารีรัตน์ แย้มชื่น
สอนชั้น ป.6
นางสาวนัชชา ฉันทตระกูลชัย
สอนชั้น ป.5
นางสาววกมลชนก อินทร์เขาย้อย
สอนชั้น ป.4
นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม
สอนชั้น ป.3
 
 
นางสาวประณิธาน พูนเพ่งวิทย์
สอนชั้น ป.1
นางสาววนิดา จันทร์งาม
สอนชั้น ป.2-ป.5
Mr.ARNULFO B.BERNAL JR.
สอนชั้น ป.3-ป.6
 
 
นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล
สอนชั้น ม.1
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
สอนชั้น ม.3
 Mrs. DINA SAIOMON
สอนชั้น ม.1-ม.3

   
นางสาวจรรยาภรณ์ หนูนสิงห์
สอนชั้น ป.6-ม.3
   
     
     
     
     
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com