ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
รายงานผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม สมศ.
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


          กางเขนและแสงสว่าง หมายถึง คุณธรรมแห่งศาสนาเป็นความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะส่องทางชีวิตของ
มนุษย์ให้พบความสุขอันแท้จริง
          มือถือคบเพลิงที่ลุกโชติช่วง หมายถึง พลังอันเข้มแข็ง และความมั่นใจที่พร้อมจะต่อสู้กับอุปสรรค และความยากลำบากต่าง ๆ
          หนังสือที่เปิดออก หมายถึง สรรพศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต


          สีประจำโรงเรียน      สีขาว - น้ำเงิน         ดอกเฟื่องฟ้า นับเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความโดดเด่น เพราะดอกจะมีสีสดสวย และมีกลีบดอกบางเบา ผู้ที่พบเห็นจะเกิดความสบายใจ ทำให้มีความสดใส ร่าเริง และมีชีวิตที่เฟื่องฟูรุ่งเรือง เช่นเดียวกับการเติบโตของเฟื่องฟ้า


                 
         เรียนดี            หมายถึง   นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรในแต่ละชั้นปี และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
         มีวินัย             หมายถึง   นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
         น้ำใจนักกีฬา    หมายถึง   นักเรียนรู้จักตนเอง ยอมรับผู้อื่น และ รู้รักสามัคคี
         ใฝ่หาคุณธรรม  หมายถึง   นักเรียนดำรงชีวิตด้วยคุณธรรมพื้นฐาน คือรอบคอบ กล้าหาญมัธยัสถ์ และ ยุติธรรม


         มาร์ชธีรศาสตร์
                อันพวกเรานักเรียนโรงเรียนราษฎร์  ธีรศาสตร์ซึ่งควรเลื่อมใส  สถานศึกษาที่เราภูมิใจพวกเราได้ศึกษาเล่าเรียน
                อันพวกเรานักเรียนต้องน้อมนบ รู้เคารพครูบาอาจารย์ ท่านสั่งสอนให้เราเชี่ยวชาญ จนชำนาญการเรียนทุกวิชา
                จำ จงจำ  ศีลธรรมที่ครูท่านให้  จำใส่ใจโปรดอย่าได้ลืมหลง เรียน เราเรียนวิชาให้รู้มั่นคง และซึ่งตรงต่อหน้าที่ของเรา
                อันพวกเรานักเรียนธีรศาสตร์ เรารักชาติ กษัตริย์  ศาสนา เรียนและเล่นซื่อตรงเป็นเวลา เป็นสมญา  โรงเรียนธีรศาสตร์
         

         สดุดีธีรศาสตร์
                ไชโย ไชโย ธีรศาสตร์ พิลาศเด่นเป็นสถานการศึกษา มาพวกเรามาเข้าร่วมกันพัฒนาสถาบันให้มั่นคงดำรงทวี  ศิษย์
ธีรศาสตร์ ล้วนรักชาติและศาสนา สามิภักดิ์ บาทบงสุ์องค์ภูมี เราโอบอ้อม  ทั้งพร้อมพรัก  รักสามัคคี  มีวินัย  และเทิดไทย  ไชโย
         

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com