ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2560
1. เรื่อง การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
2. เรื่อง การเรียนพิเศษช่วงเย็น
3. เรื่อง ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
4. เรื่อง แจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
5. เรื่อง การเบิกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2560
6. เรื่อง ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
7. เรื่อง แจ้งวันหยุดเรียน
8. เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา ชั้น ม.1-ม.3
9. เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา ชั้น ป.1-ป.6
10. เรื่อง การฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียน ชั้น ป.1และ ชั้น ป.6
11. เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา ชั้น อ.1-อ.2
12. เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา ชั้น อ.3
13. เรื่อง การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นม.1-ม.3
14. เรื่อง การพบผู้ปกครองและประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1
15. เรื่อง การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นป.1-ป.3
16. เรื่อง การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.4-ป.5
17. เรื่อง การพบผู้ปกครองและนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
18. เรื่อง ขอเชิญร่วมงานคริสต์มาสประจำปี 2560
19. เรื่อง แจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
20. เรื่อง ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
21. เรื่อง การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
22. เรื่อง สำรวจนักเรียนที่ประสงค์เรียนต่อ ปีการศึกษา 2561
23. เรื่อง ถ่ายรูปและรับบัณฑิตน้อย
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com